Etablering  av tannlegevirksomhet

Veileder "Etablering og organisering av tannlegevirksomhet"

Dersom du skal starte eller overta en virksomhet som privatpraktiserende tannlege må du ta stilling til hvilken organisasjonsform du vil drive virksomheten din i. Ved valg av organisasjonsform må det foretas en helhetsvurdering hvor ulike momenter, behov og forhold trekkes inn.

På denne siden finner en oversikt over en del av disse forholdene. Informasjonen er ment som et utgangspunkt for å diskutere med egne samarbeidspartnere, slik som regnskapsfører, revisor eller advokat.

Mer informasjon finner du også i veilederen "Etablering og organisering av tannlegevirksomhet" , 1.3 MB, åpnes i nytt vindu.

Dersom du skal starte eller overta en virksomhet som privatpraktiserende tannlege må du ta stilling til hvilken organisasjonsform du vil drive virksomheten din i. De vanligste formene er å drive som enkeltpersonforetak (EPF) eller som et aksjeselskap (AS).

Ved valg av organisasjonsform må det foretas en helhetsvurdering hvor momenter som antallet deltakere, behov for ansvarsbegrensning, behov for ekstern finansiering, virksomhetens art og ansvarsomfang, deltakernes/aksjonærenes privatøkonomiske forhold, påtenkt omfang av virksomheten og andre forhold trekkes inn.

Det bør med andre ord i hvert enkelt tilfelle foretas en vurdering av valg av selskapsform. Den endelige beslutningen bør du ta i samarbeid med rådgiver, advokat, regnskapsfører eller revisor etter at disse har satt seg inn i de konkrete forholdene i den aktuelle virksomheten.
For de fleste står valget som nevnt mellom enkeltpersonforetak (EPF) og aksjeselskap. Hvilken organisasjonsform du bør velge avhenger blant annet av om du ønsker å være ansatt i egen virksomhet, hvor stor risiko du tar, hvor stort omfang det er, eller hvor mange eiere det skal være. Skattereglene kan også ha betydning for valget.

Du kan endre organisasjonsform i ettertid og det er enkelt å omdanne fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap, det motsatte er mer komplisert. Det er vanlig å starte med et enkeltpersonforetak og senere omdanne dette til et AS. Dersom man skal kjøpe en igangværende praksis så kan det allerede fra dag 1 være fornuftig med et AS.


ENKELTPERSONFORETAK

AKSJESELSKAP (AS)

Antall eiere

1 (+ ev. ektefelle)

1 eller flere

Kapitalkrav

Ingen lovkrav

Minst kroner 30.000,-

Ansvar

Ubegrenset ansvar (Innehaveren er ansvarlig for all gjeld og hefter med hele sin formue og alle eiendeler)

Begrenset ansvar (Ansvaret begrenset til den innskutte aksjekapital)

Formelle krav

Få formelle krav

Flere formelle krav

Lovregulert

Nei

Ja – Lov om aksjeselskaper – men mye av denne kan fravikes og tilpasses i aksjonæravtale

Stiftelsesdokument

Nei

Ja – eget stiftelsesdokument og krav om vedtekter

Skatt

Hele overskuddet lignes sammen med eiers øvrige inntekter

Eget skattesubjekt – kun selskapsskatt på overskudd, deretter skatt på eiere ved uttak

Eget rettssubjekt

Nei – alt skjer i eiers navn

Ja

Kan være ansatt selv?

Nei

Ja

Kan ha andre ansatte?

Ja (ikke ektefelle)

Ja

Sosiale rettigheter

Krav på sykepenger* fra sykedag 17 (75 % av sykepengegrunnlaget opp til 6 G) Ikke dagpenger ved arbeidsledighet

Krav på sykepenger* fra første sykedag (100 % av sykepengegrunnlaget opp til 6 G) Dagpenger ved arbeidsledighet

 

* Rettigheter ved sykdom må i tillegg til rettigheter hos NAV også ses i sammenheng med rettigheter tannleger kan ha Hos Sykehjelpsordningen for tannleger. Du finner mer informasjon om tannlegers rett på stønad fra denne ordningen på våre nettsider.

Dette er den vanligste måten å starte virksomheter på. Ved behov kan man senere omdanne dette til for eksempel et aksjeselskap. Det er enkelt å omdanne et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap, mens det motsatte er komplisert å gjennomføre.

ENK:

 • Ubegrenset personlig ansvar for næringsvirksomhetens gjeld og forpliktelser.
 • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko
 • Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak, men du kan ha ansatte (ikke ektefelle).
 • Innehaver har dårligere sosiale rettigheter (sykepenger m.m) enn arbeidstakere.
 • Er ikke en egen juridisk person.

Det at du ikke kan være ansatt betyr at du ikke får rettigheter eller plikter som arbeidstaker. Dette har særlig betydning i forhold til rettigheter ved sykdom og ferie. At du ikke mottar lønn men har næringsinntekt betyr også at du ikke betaler arbeidsgiveravgift av overskuddet.

Overskuddet som virksomheten gir beskattes sammen med innehavers øvrige inntekter det år overskuddet er opptjent. Enkeltpersonforetak må levere skattemelding for næringsdrivende med tilhørende skjemaer som næringsoppgave 1 m.m.

Pass også på at du ikke bruker opp det du har på konto. Du må holde av penger til pliktig forskuddstrekk av skatt på lønn til ansatte, feriepenger som skal settes av for senere utbetaling, arbeidsgiveravgift dersom du utbetaler lønn til ansatte og din egen forskuddsskatt.

Fordeler:

 • Enkelt å komme i gang Lave kostnader ved oppstart
 • Få formelle krav
 • Lett tilgang til virksomhetens overskudd

Ulemper:

 • Betydelig økonomisk risiko, du hefter som eier med hele din personlige formue for virksomhetens gjeld og forpliktelser.
 • Reduserte trygderettigheter sammenliknet med å være ansatt eier i et aksjeselskap.

Enkeltpersonforetak registreres ganske enkelt ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding i www.altinn.no . Enkeltpersonforetak kan registreres gratis i Enhetsregisteret men kan også registreres i Foretaksregisteret. Registrering i Foretaksregisteret er nødvendig ved flere enn 5 ansatte.

Registrering i Foretaksregisteret koster 2 250,- kroner ved elektronisk registrering, og 2 832,- kroner ved registrering på papirskjema.

Du får tildelt et organisasjonsnummer når registreringen er behandlet.

Du kan lese mer om enkeltpersonforetak i NTFs veileder "Etablering og organisering av tannlegevirksomhet" , 1.3 MB, åpnes i nytt vindu.

Mer relevant informasjon finner du også på www.altinn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Et aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner ved oppstart. Du må likevel forvente å stille ytterligere sikkerhet dersom det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån.

AS innebærer at:

 • Du har begrenset personlig ansvar
 • Du kan være ansatt i eget AS (har betydning for sykepenger, pensjon m.m)
 • Selskapet er egen juridisk person og eget skattesubjekt, avtaler kan inngås i selskapets navn
 • Det betales kun selskapsskatt inntil det tidspunktet overskudd tas ut som utbytte
 • Det er lettere å hente inn investorer som medeiere

Aksjeselskaper er regulert i Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 1997. Loven inneholder en rekke detaljerte regler for etablering, drift og opphør av et aksjeselskap. Det er blant annet krav om at et aksjeselskap skal ha både et styre og en daglig leder, dette kan være samme person og eier. Det er videre regler om selskapskapitalen, utdeling av utbytte, generalforsamlingen, hvem som representerer selskapet utad, forholdet mellom aksjonærene m.m. Dersom det er flere eiere av et aksjeselskap så er det vanlig å opprette en aksjonæravtale som regulerer forholdet mellom eierne.

Aksjeselskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet, men det er ikke noe i veien for at aksjeselskapet har kun èn eier, og at denne er selskapets eneste ansatte. Denne ene personen kan også være sitt eget styre og daglig leder. Aksjeselskapet er i motsetning til EPF også et selvstendig skattesubjekt.

En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du skal ha utbetalt lønn. Som ansatt har du krav på sykepenger fra dag 1 men aksjeselskapet må dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden de første 17 dagene.

Eier av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om han/hun arbeider i selskapet. Utbetaling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje som utbytte eller som honorar for tjenester. Du opparbeider deg ikke sosiale rettigheter (sykepenger, pensjon mm) av det som utbetales som utbytte.

Overskuddet i selskapet beskattes i selskapet kun med selskapsskatt. Skatten betales i 2 terminer, året etter inntektsåret – dette kalles etterskuddskatt.

Utbetalinger fra aksjeselskapet må i hovedsak skje i form av lønn til tannlegen som ansatt (eller som honorar) og utbetaling av utbytte til tannlegen som eier. Både lønn og utbytte beskattes hos mottaker.

Fordeler

 • Begrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser
 • Kan bygge opp egenkapital med lavere skatt enn for enkeltpersonforetak siden det kun er selskapsskatt på overskuddet
 • Tilnærmet skattefritt utbytte til selskapsaksjonærer, det vil si aksjonær som ikke er privatperson
 • Muligheten til å være ansatt

Ulemper:

 • Mer formaliteter knyttet til oppstart og drift
 • Arbeidsgiveravgift
 • Krav om aksjekapital
 • Begrensninger i hvor mye som kan tas ut i utbytte fra selskapet

Aksjeselskap kan stiftes og registreres via www.Altinn.no og ved bruk av skjemaet samordnet registermelding. Aksjeselskaper må registreres i Foretaksregisteret. Registrering av aksjeselskap koster kroner 5570,-

Når du skal registrere et aksjeselskap må det også alltid legges ved:

 • stiftelsesdokument med vedtekter
 • erklæring fra revisor, finansinstitusjon, bank, advokat eller regnskapsfører som viser innbetaling av aksjeinnskuddet hvis dette kun består av penger

Les mer om aksjeselskaper i NTFs veileder "Etablering og organisering av tannlegevirksomhet" , 1.3 MB.

Du vil også finne mye god og relevant informasjon på www.altinn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Det kan det være hensiktsmessig å starte et aksjeselskap som skal etablere og eie aksjer i et eller flere andre selskaper. Det første selskapet, som kalles holdingselskap, etableres kun for å eie aksjer i andre aksjeselskap og forvalte avkastningen. Ettersom holdingselskapet er fritatt fra skatt på aksjeutbytter og -gevinster (fritaksmetoden), vil utbyttet eller gevinsten fra driftsselskapet kunne reinvesteres skattefritt.

Det er særlig to grunner til å starte et holdingselskap:

 • Gevinsten fra eventuelt framtidig salg av virksomheter, samt utbytte, vil være tilnærmet skattefri hos holdingselskapet. Holdingselskapet kan derfor fungere som «sparegris».
 • Det bidrar til å spre risikoen ved at man drifter forskjellige virksomheter i forskjellige selskaper, men kan samle overskuddet i holdingselskapet.

Dersom holdingselskapet reinvesterer alle inntektene fra driftsselskapet vil det betale tilnærmet null i skatt (beskatning av selskapsaksjonærer). Velger holdingselskapet derimot å utbetale overskuddet til sine personlige aksjonærer som utbytte, vil dette beskattes.

I et enkeltpersonforetak er man forpliktet til å ha med innehaverens slektsnavn i foretaksnavnet, jf. foretaksnavneloven § 2-2 første ledd, eksempelvis Tannlege Svendsen.

Starter du et selskap står du friere. Foretaksnavnet må ikke være identisk med foretaksnavn som allerede er registrert i Foretaksregisteret. Aksjeselskap må ha betegnelsen "aksjeselskap" eller forkortelsen "AS" foran eller bak selskapsnavnet.

Du kan undersøke i Foretaksregisteret om det navnet du har tenkt å bruke på foretaket kan benyttes eller om det er opptatt. Vær nøye med å sjekke om det finnes liknende navn, da navnelikhet kan medføre problemer.

Markedsføringsnavn og varemerke
Det er mulig å bruke et annet navn på virksomheten enn det offisielle foretaksnavnet. Dette navnet kan du for eksempel bruke på skilt, som logo eller domenenavn. Eksempelvis kan enkeltpersonforetaket tannlege Per Svendsen registrere «Krona Tannklinikk» som navn på virksomheten. Det offisielle foretaksnavnet Per Svendsen må likevel fremkomme på alle forretningsdokumenter, som brev, nettsider og fakturaer.

Du kan enten registrere markedsføringsnavn samtidig som du registrerer foretaket eller i ettertid. Uansett skal du bruke samordnet registermelding.

www.navnesok.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. kan du finne ut om navnet du vurderer er ledig som domenenavn, foretaksnavn og varemerke.

Beskyttelse av navnet
For å beskytte foretaksnavnet kan foretaket registreres i Foretaksregisteret. Hvis du har et enkeltpersonforetak er det hele navnet, inkludert etternavnet ditt, som vil være beskyttet. Du kan også velge å varemerkebeskytte foretaksnavnet, domenenavnet eller markedsføringsnavnet ditt hos www.patentstyret.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer på www.altinn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Det første man må være klar over er at et enkeltpersonforetak ikke er et eget skattesubjekt. Det betyr at det ikke er selskapet, men innehaver som er ansvarlig for skatten. Alt overskudd i enkeltpersonforetaket ditt regnes som innehavers personlige næringsinntekt, og skal beregnes skatt på.

Som ENK-innehaver må du skatte på alt overskudd, uansett om du ikke tar ut alt til personlig bruk. Det er med andre ord ikke mulig å redusere skatten ved å være «sparsommelig» med hva du tar ut til deg selv. Overskuddet er forskjellen mellom en virksomhets totale inntekter og de kostnadene det har hatt i løpet av et regnskapsår.

Personlige næringsdrivende skal skattlegges etter en skjermingsmetode, også kalt foretaksmodellen. I foretaksmodellen skal virksomhetsinntekten, etter fradrag for en risikofri avkastning, skattlegges løpende, som beregnet personinntekt. Dette gjelder som nevnt uavhengig av om overskuddet tas ut av virksomheten eller ikke.

Overskuddet i virksomheten slås sammen med eventuelle lønnsinntekter og skal inn i grunnlaget for beregning av personinntekt og alminnelig inntekt.

Personinntekt er et beregningsgrunnlag for trygdeavgift (for tannleger 11,4 %) og trinnskatt for personlige skatteytere (fra 1,4% til 15,4%)

Alminnelig inntekt er alle skattepliktige inntekter fratrukket skattemessige fradrag. Alminnelig inntekt er grunnlag for beregning av kommune- og fylkesskatt og fellesskatt (23 %)

Les mer om enkeltpersonforetak og skatt på www.altinn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Skatteetaten har også en skattekalkulator - klikk her for å gå til skattekalkulatoren Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Skattekort
Når du starter enkeltpersonforetak, må du ta kontakt med skatteetaten for å få fastsatt forskuddsskatten. Du oppgir hva du regner med å tjene/ha i overskudd det første året, og på bakgrunn av dette får du tilsendt skattekravet i fire like store deler med disse forfallsdatoene: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november

Les mer om dette på www.skatteetaten.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Personlig aksjonær
Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier (personlig aksjonær) beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet (aksjonærmodellen). Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig inntekt.

Les mer om aksjonærmodellen på Skatteetatens nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Overskuddet i aksjeselskapet er grunnlag for selskapsskatt. For 2019 skal det beregnes 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap. Skatten skal imidlertid ikke betales før året etter at overskuddet er opptjent.

Selskapsaksjonær
Dersom et selskap eier aksjer i annet selskap så er utbytte og gevinster på aksjer som hovedregel fritatt for beskatning av (fritaksmetoden).

Les mer om aksjeselskaper og skatt på Altinn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Merverdiavgift er en statlig avgift på omsetning av varer og tjenester.

Helsetjenester herunder tannhelsetjenester er unntatt fra merverdiavgiftsplikten i henhold til merverdiavgiftsloven § 3-2. Det samme gjelder omsetning av tanntekniske produkter.

Merverdiavgiftsplikt ved utleie av praksis?
Merverdiavgiftsloven pålegger i utgangspunktet utleier av utstyr og pasientportefølje en merverdiavgiftsplikt for utleien. NTF har fått gjennomslag for et unntak fra dette.

Unntaket fra momsplikten forutsetter følgende:

 • Praksiseier må selv yte helsetjenester i virksomheten. Kortvarige avbrudd og permisjoner ved sykdom og spesialistutdanning aksepteres uten at momsunntaket opphører. Dette kravet betyr også at praksiseiere som selv ikke er tannleger men som driver næringsmessig utleie ikke omfattes av unntaket. Disse vil da måtte beregne mva på deler av utleien til andre tannleger.
 • Den hovedsaklige delen av praksiseiers omsetning må komme fra egen omsetning av tannhelsetjenester sammenlignet med den avgiftspliktige delen av omsetningen (utleie av utstyr, tilgang til pasientportefølje og goodwill samt materialer m.m)
 • Påslaget praksiseier tar på utleie må ikke være av en slik størrelse at dette fremstår som vanlig utleievirksomhet.

De fleste mindre praksiser vil være omfattet av unntaket og det er såpass slingringsmonn at også praksiseiere som ønsker noe forkortet arbeidstid eller færre arbeidsdager pga alder eller sosiale grunner ikke vil bli momspliktige før deres egen virksomhet er redusert vesentlig.

Les mer om dette i artikkelen "Momssaken ved veis ende - slik ble reglene" i Tidende 5/2006 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Merverdiavgift ved salg av produkter
Dersom man selger produkter for over 50 000 i året så vil man være avgiftspliktig for denne omsetningen.

Merverdiavgift ved kjøp av tanntekniske arbeider fra utlandet
Ved kjøp av tanntekniske arbeider fra utlandet så skal det betales merverdiavgift, men bare på verdien av materialer og komponenter.

Det er derfor viktig at det fremgår av fakturaen hvor stor del av beløpet som kan tilskrives verdien av materialer og komponenter. Den del av fakturaen som da kan tilskrives arbeidet med å ferdigstille de tanntekniske arbeidene skal ikke avgiftsbelegges.

Regnskapslovgivningen i Norge bruker to begrep for å belyse at regnskapsplikten er differensiert. Dette avhenger av organisasjonsformen og størrelsen på omsetningen. En virksomhet er enten kun bokføringspliktig, eller både bokføringspliktig og regnskapspliktig.

Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige. Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt. En virksomhet som har regnskapsplikt må utarbeide et årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter. Større virksomheter må også utarbeide en årsberetning.
Bokføring betyr å føre et regnskap. Alle kjøp og salg som påvirker bedriften skal føres i bedriftens regnskapssystem.

Alle som leverer næringsoppgave skal drive bokføring etter Bokføringslovens regler. Alle næringsdrivende tannleger er derfor minst bokføringspliktige.

Må du ha regnskapsfører?
Det er ingen lov som sier at du må bruke en regnskapsfører til å føre regnskapet ditt men det er du som er ansvarlig for at regnskapet til foretaket ditt blir ført korrekt. Dersom du skal bruke noen utenfor virksomheten til å føre regnskapet, så må denne personen være en autorisert regnskapsfører. Selv om du bruker regnskapsfører så er du selv ansvarlig for korrekt bokføring og opplysninger til skattemyndighetene. En autorisert regnskapsfører vil ha ansvarsforsikring og kan bli ansvarlig for dårlig utført rådgivning og regnskapsførsel.

Les mer om regnskap og revisjon på Altinn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Norsk pasientskadeerstatning - NPE
Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE. Det er viktig at du forsikrer deg om at ditt årsverk er meldt inn til NPE og at det betales tilskudd. Dette er din ansvarsforsikring.

Dersom du skal utøve tannlegevirksomhet ved en annens praksis så må du forsikre deg om at ditt årsverk er meldt inn og at du selv tar kostnaden ved tilskuddet. Dette er med på å tydeliggjøre at du er selvstendig næringsdrivende og jobber for egen regning og risiko.

Les mer om NPE og tilskuddsordningen på www.NPE.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Fylkestannhelsesjefen
I henhold til Helsepersonellovens § 18 skal det gis melding til Fylkestannhelsesjefen om at du starter opp tannlegevirksomhet, det er dennes ansvar å holde oversikt over de tannhelsetjenester som tilbys i regionen.

Slik melding skal gis uavhengig om du starter for deg selv eller begynner hos en annen praksiseier ved å leie deg inn eller selger dine tjenester som oppdragstaker.

Sist oppdatert: 29. november 2019