Arbeidsgiverrollen

Tannlege på kontor

Dersom du skal ansatte så er du arbeidsgiver. Dette medfører en rekke plikter som du bør sette deg inn i. Her er en kort oppsummering av de viktigste elementene i det å være arbeidsgiver.

Du vil også finne mer detaljert informasjon om mange av temaene på NTFs nettsider, i tillegg til at det finnes mye nyttig informasjon på www.altinn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. , www.nav.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og på www.arbeidstilsynet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver et omfattende ansvar og plikter for å ivareta et godt arbeidsmiljø. Begrepet arbeidsmiljø er summen av de faktorer i arbeidssituasjonen som påvirker arbeidstakerne fysisk, psykisk og sosialt. Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av de ulike faktorene.

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at regelverket i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter etterleves. Ved arbeidsulykker, yrkesskader eller yrkessykdom har du meldeplikt til Arbeidstilsynet

Arbeidsgiver har også plikt til å sørge for at virksomhetene har en skriftlig plan for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som ivaretar formålene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven pålegger også alle arbeidsgivere og ledere av virksomheter en plikt til å gjennomføre opplæring i HMS regelverket (aml § 3-5).

NTF har utarbeidet et nettbasert HMS kurs som ivaretar kravene til slik opplæring som Arbeidstilsynet stiller - og er tilpasset tannlegevirksomheter. Kurset er gratis for NTFs medlemmer.

Mer informasjon om HMS finner du også i kapittel 4 i NTFs Kvalitetshåndbok

Tannleger er pålagt å være tilknyttet bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet. Se mer om dette på www.arbeidstilsynet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Private arbeidsgivere bestemmer i all hovedsak selv hvem de vil ansette men det er noen unntak fra retten til å velge fritt. Det er blant annet ikke lov til å forskjellsbehandle søkere på bakgrunn av kjønn, graviditet, foreldrepermisjon, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, alder, politisk syn eller medlemskap i arbeidstakerorganisasjon.

Deltidsansatte og ansatte som i løpet av siste året er nedbemannet vil også kunne ha en fortrinnsrett ved tilsetting.

Som arbeidsgiver har du plikt til å melde start, endring og opphør av arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Les mer om Aa-registeret på www.nav.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Det skal foreligge skriftlige arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold. Kravene til arbeidsavtaler og hva de minst må inneholde reguleres i arbeidsmiljøloven § 14-7.

Hvis arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned skal avtalen være ferdig snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Medlemmer av NTF vil finne utkast til arbeidsavtaler med omfattende kommentarer og merknader i verktøykassen under Jus og arbeidsliv.

Styringsretten er din rett som arbeidsgiver til å bestemme i virksomheten. Begrepet arbeidsgivers styringsrett kan defineres som retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør.

Styringsretten omfatter da også arbeidsgivers rett til å disponere arbeidstakers tid innenfor rammene av avtalt arbeidstid og arbeidsmiljølov, og bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan.

Styringsretten kan begrenses av innholdet i lover, rettspraksis, arbeidsavtale og sedvane.

NTF har inngått en mønsteravtale med Parat og Fagforbundet som anbefales brukt sammen med arbeidsavtalen.

Mønsteravtalen regulerer mye som ikke er tatt inn i en standard arbeidsavtale som regler for arbeidstid og overtid, permisjoner og lønnsregulering. De som bruker mønsteravtalen er forpliktet til å følge resultatene av årlige lønnsforhandlinger mellom NTF og arbeidstakerorganisasjonene.

Gjeldende avtaler finner du i verktøykassen under Jus og arbeidsliv

Som arbeidsgiver må du trekke skatt av lønn og annen godtgjørelse som du utbetaler til dine ansatte. Hvor mye du skal trekke i skatt finner du i skattekortet til arbeidstakeren. Alle arbeidsgivere er ansvarlig for å laste ned skattekortet til ansatte. Dette gjør du i Altinn. Det er to måter å gjøre dette på, i eller utenfor et lønnssystem.

Les mer om Forskuddstrekk/skattetrekk lønn på altinn.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Egen skattetrekkskonto

Det må opprettes en egen skattetrekkskonto i banken. Skattetrekket skal overføres til denne kontoen samtidig med utbetaling av lønnen. Dette er en spesiell konto der pengene står låst og kan kun utbetales til Skatteetaten. Dette fordi skatten du har trukket av lønnen egentlig tilhører de ansatte. Banken din vet hva det gjelder når du ber om å få opprette en skattetrekkskonto.

Arbeidsgivere plikter å betale arbeidsgiveravgift til staten. Avgiften er forskjellig i de ulike deler av landet. Avgiften beregnes i prosent av bruttolønnen til den ansatte og skal betales 15/1, 15/3, 15/5, 15/7, 15/9 og 15/12 til skatteoppkreveren.

Grunnlaget for beregningen er i utgangspunktet brutto lønn. Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift varierer mellom 0 og 14,1 prosent alt etter hvor i landet bedriften er lokalisert.

Arbeidsmiljøloven setter rammer for hva man kan avtale om arbeidstid og bruk av overtid.

Mønsteravtalen regulerer også noe om arbeidstid og overtid og hvilke lønnsbetingelser som skal gjelde. Dette gir forutsigbarhet dersom man velger å bruke denne.

Gjeldende mønsteravtale finner du i verktøykassen under Jus og arbeidsliv

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken.

Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden som er fra 1. juni til 30. september.

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret. Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.

Som arbeidsgiver plikter du å betale sykepenger når dine ansatte er fraværende fra arbeidet som følge av sykdom. Fra og med 17. dag så overtar NAV denne plikten. De 16 første dagene kalles «arbeidsgiverperioden».

En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden når de samlede lønnsutbetalingene i det foregående året ikke overstiger 40 ganger grunnbeløpet, se § 8-21 i folketrygdloven. Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgifter til sykepenger med feriepenger ved fravær utover tre kalenderdager i hvert tilfelle. Det er et vilkår for refusjon at fraværet i refusjonsperioden er dokumentert med legeerklæring. Forsikringsordningen er selvfinansierende. Beregninger viser at premiesatsen for forsikringsåret 1. juli 2022 – 30. juni 2023 vil være 1,1 prosent (Uendret fra 2020).

Det er lovpålagt å lage oppfølgingsplan for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Oppfølgingsplanen hjelper deg med å

  • komme raskt i dialog med arbeidstakeren
  • vurdere tiltak og muligheter for å komme tilbake i arbeid
  • formidle viktig informasjon til den som sykmelder, NAV og andre støttespillere
  • komme i kontakt med NAV hvis du har behov for bistand

Se også www.nav.no for mer informasjon for oppfølging av sykmeldte Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Som arbeidsgiver er du pålagt etter lov om yrkesskadeforsikring å tegne forsikring som dekker skade og sykdom som følge av arbeidsulykke, og skade og sykdom som følge av påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Med yrkesskade menes skade på ansatt som har skjedd på arbeidsstedet i arbeidstiden. Yrkesskadeforsikring tegnes i private forsikringsselskaper. Selvstendig næringsdrivende kan også tegne slik forsikring for seg selv.

De aller fleste arbeidsgivere er pliktige til å tegne tjenestepensjon for sine ansatte. Dette gjelder for eksempel dersom du har minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at ordningen enten må være innskuddsbasert eller ytelsesbasert. Det er opp til arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes.

Les mer om pensjon under Jus og arbeidsliv

Arbeidsgiver må sette seg inn i reglene om arbeidstakers rett til personvern på arbeidsplassen. Dette gjelder blant annet hvilke kontrolltiltak du kan gjennomføre, bruk av personalmapper og utsending av lønnsslipp.

Mer informasjon og veileder om temaet finner du på Datatilsynets nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ansatte har i noen situasjoner krav på permisjon etter arbeidsmiljøloven, blant annet i forbindelse med fødsel, omsorg for små barn og utdanning.

Dersom du velger å bruke Mønsteravtalen så regulerer denne også de vanligste situasjoner der ansatte har behov for kortvarige velferdspermisjoner.

Gjeldende mønsteravtale finner du i verktøykassen under Jus og arbeidsliv

Dersom det på grunn av forholdene i virksomheten eller forhold knyttet til arbeidstaker blir nødvendig å gå til oppsigelse, er det viktig å gå fram på riktig måte. Vær oppmerksom på at visse grupper har et særskilt vern mot oppsigelse.

Ta alltid kontakt med advokatene i NTFs sekretariat dersom du mener det er grunn til å vurdere oppsigelse. Slik juridisk bistand er gratis for NTFs medlemmer. Gå til sidene for juridisk bistand og medlemsrådgivning.

Sist oppdatert: 1. mars 2023