Bedriftsøkonomiske råd

Informasjonen på denne siden er ikke uttømmende, men er en oppsamling av de mest aktuelle økonomiske problemstillingene for den privatpraktiserende tannlegen. Siden oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert 3. april kl. 14.30

Myndighetene har kommet med flere tiltak, og forslag til tiltak, for å hjelpe små og mellomstore bedrifter, som endringer i permitteringsregler og betalingsfrister på skatte- og avgiftsområdet, direkte tilskudd til drift og kompensasjon for bortfall av inntektsgrunnlaget som følge av korona-pandemien.

Det er viktig at virksomheten lager kriseplaner når omsetningen svikter, uavhengig av selskapsform (AS, ENK, Da eller andre selskapsformer) og uavhengig om du er eie- eller leietannlege.

Dine viktigste støttespillere i denne situasjon er din bank (finansieringskilde) og din regnskapsfører.
Det er viktig å få en oversikt over virksomhetens økonomiske stilling.

 1. Be om at det utarbeides et kvartalsregnskap for årets tre første måneder, med hovedvekt på mars måned og omsetningssvikten i denne måneden. Denne omsetningssvikten vil få en stor innvirkning på virksomhetens likviditet. Dette bør gjennomføres hver måned fremover så lenge virksomheten er pålagt driftsrestriksjoner.
 2. Be regnskapsfører lage en likviditetsanalyse for de neste tre til seks månedene.
 3. Ta kontakt med virksomhetens bank og bruk disse analysene til å forhandle frem avdragsfrie lån (gjerne for en periode på tre til fem år) og rentenedsettelse og -utsettelse. Det er viktig at virksomheten får finansiell ro, og virksomheten kan begynne å betale avdrag når økonomien er god. Bankene får «Koronapandemi-bidrag» fra myndighetene for å kunne hjelpe bedriftene.
 4. Som eiertannlege har en mange faste kostnader - se oversikt under.

Lønn til ansatte/pensjonsinnbetaling– permittering

Permitter omgående alt hjelpepersonale som virksomheten ikke kan sysselsette når man kun skal behandle pasienter med akuttbehov for hjelp. Informer de ansatte om situasjonen og om hvilke rettigheter de har hos NAV.

I hovedregel skal permitterte som følge av driftsinnskrenkninger meldes ut av pensjonsordningen, men regelverket (avtalen) kan fastsette at arbeidstakere som er permitterte som følge av driftsinnskrenkninger m.v. skal være medlemmer av pensjonsordningen.

Dersom det i regelverket er fastsatt at permittert på grunn av driftsinnskrenkninger, ikke skal meldes ut av pensjonsordningen gjelder tjenestepensjonsordningen i henhold til avtalen.

For ansatte som ikke permitteres eller permitteres delvis løper tjenestepensjon i henhold til avtalen. Det vil komme månedlig krav om innbetaling fra pensjonsleverandøren for disse. Innskuddspensjonen består av en fondsdel foruten de ansattes midler. Denne fondsdelen tilhører virksomheten. Ta kontakt med pensjonsleverandøren og be om at den månedlige innskuddspensjonsbetalingen trekkes fra midlene i fondet.

Flere tilbydere av pensjonsordninger er klar over at mange virksomheter har betalingsvansker og jobber nå aktivt med å finne gode løsninger.

Er man ansatt i sitt eget AS, kan styret permittere daglig leder helt eller delvis.

Andre bindende kontrakter:

 • Husleie
  Husleie er en stor fast kostnad. Ta kontakt med gårdeier, benytt likviditetsprognosene fra regnskapsfører til å forhandle om ned- og/eller utsettelse av husleien.
 • Leasingavtaler
  Dersom virksomheten leaser (leier) utstyr er det viktig å få oversikt over de ulike kontraktene. Det beste vil være å samle alle disse kontraktene hos en finansinstitusjon og forhandle frem en gunstigere rente. Akademikernes samarbeidsbank Danske Bank tilbyr dette til våre medlemmer. Gå gjennom kontraktene med regnskapsfører og klassifiser dem. Har virksomheten leasingavtaler med avdrag, skal utstyret klassifiseres som driftsmiddel, og verdien bør settes til virkelig verdi. Uavhengig av om avtalene er ren leasing eller finansiering av kjøp av driftsmiddel - ta kontakt med finansieringsselskapet (banken) for reforhandling av avtalene.
 • Skatt og avgift - innberetning og betaling
  Det er viktig å overholde betalingsreglene for skatt og avgift. Kemneren er den instans som begjærer flest konkurser i Norge. Be regnskapsfører sette seg inn i de nye betalingsreglene for skatt og avgift, samt endringer i oppgavefrister. Det er viktig å utnytte enhver betalingsutsettelse for å beholde likviditet i virksomheten.
 • Utestående fordringer – purrerutiner
  Har virksomheten utestående fordringer fra pasienter, bør man gjennomgå purrerutiner og rutiner for bruk av inkasso med regnskapsfører. Dette er en god anledning til å etablere korte betalingsfrister, gode purrerutiner og nødvendig bruk av inkasso.
 • Investeringer
  Har man planlagt å kjøp eller lease nye driftsmidler, bør man utsette dette til bedre tider. Har man inngått kontrakt, ta kontakt med utstyrleverandøren for å be om leveringsutsettelse, eventuelt annullering av kjøpet.

Årsregnskapet 2019

Dersom årsregnskapet for 2019 ikke er godkjent og innrapportert, og eventuelt utbytte ikke er utbetalt, bør man foreta endringer i årsberetning/noter.

Dersom virksomhetens eiendeler har falt i verdi på grunn av koronapandemien skal dette opplyses om i notene.

Utbytteutbetaling

 • Utbytte besluttet og utdelt før krisen = OK
 • Utbytte besluttet, men ikke utbetalt før krisen = Må vurdere om forutsetningene er endret såpass mye at beslutningen må revurderes
 • Utbytte ikke vedtatt ennå = Må ta stilling til om det er forsvarlig å dele ut utbytte

Regnskapsfører

Din regnskapsfører bør kunne være behjelpelig med å søke om kompensasjon for bortfall av inntekt ved omsetningssvikt og driftstilskudd til dekning av faste kostnader i henhold til de krisepakkene som myndighetene skal opprette. Regnskapsfører bør være oppdatert på alle krisepakker og endringer i lovverket som myndighetene har kommet med, og kommer med fremover, i forbindelse med koronapandemien, og gi råd og veiledning som sikrer virksomheten fortsatt drift og deg personlig en inntekt også i disse krisetider. Kostnaden for økt behov for regnskapsbistand og -rådgivning er inkludert i myndighetenes foreslåtte pakke for driftstilskudd.


Vi minner samtidig om NTFs fordelsavtaler

 • Danske Bank
 • Storebrand (forsikring)
 • Skattebetalerforeningen
 • Actecan (pensjon)

Les mer om fordelsavtalene under medlemskap / medlemsfordeler

Sist oppdatert: 3. april 2020