Informasjon til tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter

Siden oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert 28. april kl. 14.00

Avtale korona arbeidstid mellom de sentralt partene i staten

De sentrale partene i staten er enige om en forlenget avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid, redusert hviletid fra 11 timer til 8 timer og at kjernetiden settes ut av kraft i den foreliggende situasjonen. Dette er en forlengelse av 16. mars-avtalen. Det er foretatt enkelte justeringer, blant annet en presisering av at overtidsarbeidet skal avklares med den enkelte. I tillegg skal protokoller som gjelder bruk av avtalen sendes til de sentrale parter til orientering. Det er også presisert at avtalen ikke skal erstatte øvrig eksisterende avtaleverk.

Last ned pdf av avtalen her

Avtale om unntak fra arbeidstid KS

Partene sentralt har inngått vedlagte avtale om utvidet ramme for overtid i KS området.

Avtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4). Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid, for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående Koronaepidemien.

Last ned pdf av avtalen

KS anbefaling om pensjon og permittering

«Styreleder i KS har gitt utrykk for at permitteringer er lite egnet i kommunene. Dersom kommuner eller fylkeskommuner likevel finner det nødvendig å benytte permitteringer for ansatte i sin virksomhet er det KS anbefaling at arbeidsgiver sørger for at en permittering ikke får konsekvenser for ansattes pensjonsrettigheter etter SGS 2020. Dette kan gjøres ved at arbeidsgiver unnlater å melde den ansatte ut av tjenestepensjonsordningen og gir pensjonsleverandøren melding om dette. Pensjonsleverandøren vil da betrakte permittering som en permisjon uten lønn etter SGS 2020 og at arbeidsgiver betaler premie for fortsatt medlemskap. Dette er en ordning som kan fortsette så lenge vedkommende er permittert men ikke ut over 2 år.»

NTF forutsetter at dette også vil være løsningen for tannlegene i fylkeskommunene.

Ny koronalov

Ny Koronalov legger opp til at regjeringen kan gripe til forskrift i spørsmål som partene lokalt i utgangspunktet er satt til å løse dersom det blir nødvendig av samfunnsmessige hensyn.

I offentlig sektor har partene sentral inngått avtaler som åpner for stor grad av fleksibilitet. Det er en sterk henstilling til at foreningene henstiller til sine tillitsvalgte å vise fleksibilitet i den situasjonen man er opp i slik at partene selv finner løsninger. Om det oppleves at lokale arbeidsgivere ikke tar tillitsvalgte med på reelle drøftinger for å finne løsninger vil vi ha konkrete tilbakemeldinger på dette.

Sekretariatet ber om tilbakemeldinger innen en uke dersom man støter på denne type problemstillinger lokalt.

Åpner for mer overtid i kommunesektoren

På grunn av situasjonen med korona har partene i kommunesektoren blitt enige om å midlertidig utvide rammene for når og hvor mye det er lov å jobbe.

Akademikerne har inngått avtale med KS og Oslo kommune om utvidet bruk av overtid.

Alle lønnsoppgjørene i Norge er utsatt til høsten

Oppgjøret i privat sektor (frontfaget) ble fredag den 13. mars utsatt på grunn av koronakrisen. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes til høsten.

Det var fredag kveld 13. mars at partene i frontfagsoppgjøret - Norsk Industri og Fellesforbundet - ble enige om å utsette sine lønnsforhandlinger til 3. august, i lys av situasjonen Norge nå står i.

Frontfagsforhandlingene setter rammene for oppgjørene i offentlig sektor, og det betyr at forhandlingene i stat, KS, KS Bedrift, Oslo kommune, HUK og helsesektoren også er utsatt. I de respektive avtaleområdene er alle hovedtariffavtalene prolongert, dvs forlenget frem til frem til 15. september.

Partene vil ta stilling til oppstart av forhandlingene etter at frontfaget er ferdig, frist oppgitt til 21. august.

Dette vil naturlig nok få betydning for tannlegens lønnsoppgjør lokalt, på hvilken måte er usikkert, men sekretariatet og SF vil følge dette opp utover høsten. Vi ser nå at forutsetningene lagt til grunn på årets tariffkonferanse og rapport fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene er kraftig endret.

Sist oppdatert: 29. april 2020