Søk

Jus og arbeidsliv

GDPR

Offentlig sektor

Privat sektor

Kontrakter og avtaler

Arbeidsrett

Helserett

Klager og erstatninger

Rettshjelpsordningen

Sykdom og svangerskap

Om pensjon

NTF tilbyr juridisk rådgivning og bistand til alle medlemmer.

I spørsmål som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege, vil NTFs sekretariat kunne bistå med juridisk rådgivning i et avgrenset omfang.


Krav om medlemskap og karenstid

Bare medlemmer av NTF omfattes av tilbudet om juridisk rådgivning.

Du må ha vært NTF-medlem i minst 3 måneder for å kunne få juridisk rådgivning og i minst 6 måneder for å få hjelp ved tvist som går til megling, forliksråd eller domstol. Problemet du søker bistand for må ha oppstått etter karenstidens utløp. Medlemstid som studentmedlem likestilles med ordinær medlemstid.

Du må i tillegg være à jour med betalingen av din medlemskontingent før bistand kan gis.

Hva omfattes av tilbudet?

Tilbudet om juridisk rådgivning innebærer at du som NTF-medlem kan henvende deg til sekretariatet og be om hjelp til å besvare juridiske spørsmål eller å få bistand til å løse en konkret sak/tvist.

A. Kjerneområder for den juridiske rådgivningen er arbeidsrett, helserett og kontraktsrett (fortrinnsvis samarbeidskontrakter mellom praksiseier og assistenttannlege).

B. Også andre spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen og det å drive/starte opp virksomhet som tannlege besvares i en viss utstrekning. Som eksempler kan nevnes spørsmål knyttet til:

  • Lovkrav som forvaltes av ulike tilsynsmyndigheter

F.eks. Arbeidstilsynet, Konkurransetilsynet, Datatilsynet og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

  • Klager fra pasienter

Reklamasjonskrav/erstatningskrav og forholdet til Norsk pasientskadeerstatning og NTFs klagenemnder.

  • Husleierett

Gjennomlesning av kontrakter, men vanligvis ikke deltakelse i forhandlingsmøter o.l. Det kan etter en konkret vurdering gis bistand ved tvister med utleier.

  • Selskapsrett

Gjennomlesning og begrenset rådgivning ift. utforming av aksjonæravtaler/ selskapsavtaler. Det gis ikke individuell rådgivning om valg av selskapsform mv.

  • Skatterett

Generell og begrenset informasjon om regelverket, men ikke bistand til individuell skatterådgivning.

  • Pensjon og pensjonsrettigheter

Generell og begrenset informasjon om regelverket og om rettigheter utledet av tariffavtaler. Det gis ikke bistand til beregning av pensjon og tilpasninger knyttet til uttak av pensjon.

NTF har inngått avtale med konsulentselskapet Actecan som gir medlemmer rabattert pris på individuell pensjonsveiledning og pensjonsfaglig bistand. Mer informasjon om dette tilbudet finnes på NTFs nettsted under fanen «Medlem».

C. Det ytes bare juridisk rådgivning i saker som er knyttet til yrkesutøvelsen. Det ytes ikke juridisk rådgivning i privatrettslige saker, f.eks. familierett (skilsmisse, barn, arv/generasjonsskifte) og tvister vedr. fast eiendom. Det ytes heller ikke bistand i saker om rene pengekrav mot f.eks. en leverandør (reklamasjonskrav).

Sekretariatet og den enkelte rådgiver vil til enhver tid måtte vurdere omfanget av bistand i enkeltsaker. Dette vil avhenge av en konkret vurdering av saksområde, alvorlighetsgrad mv. I mange saker vil rådgivningen være begrenset til informasjon om relevant regelverk eller svar på avgrensede spørsmål. I andre saker ytes kun veiledning om hvordan en sak kan tas videre, f.eks. overfor offentlige myndigheter («hjelp til selvhjelp»). I noen saker – normalt innenfor de tre kjerneområdene arbeidsrett, helserett og kontraktsrett – kan det gis mer omfattende rådgivning/bistand.

I alle saker der det er mulig, forventes det at medlemmene gjør en egeninnsats for å løse det juridiske spørsmålet de står ovenfor.

Tvisteløsning

NTFs medlemsrådgivere foretar en individuell vurdering av hvor omfattende bistand som kan tilbys, og om bistand evt. skal gis som prosessfullmektig i rettssaker. Sistnevnte er normalt bare aktuelt ved oppsigelsessaker og ved direktesøksmål fra pasienter.

Om interessetvister mellom medlemmer

I noen saker kan to medlemmer av NTF ha motstridende interesser. Advokatetiske regler og hensynet til enkeltmedlemmet tilsier ofte at begge medlemmene ikke kan representeres av samme juridiske rådgiver eller av to ulike rådgivere som begge er ansatt i NTFs sekretariat. I slike saker vil rådgiverne i NTFs sekretariat ikke kunne bistå en av partene mot den andre. NTFs tilbud i slike saker er vanligvis mekling, og bistand til å finne en forhandlingsbasert løsning. Dette forutsetter forhandlings- og forliksvilje fra begge parter.

NTFs rolle i arbeidskonflikter

Vi yter arbeidsrettslig bistand overfor medlemmer både i offentlig og privat sektor.

I offentlig sektor er NTF en arbeidstakerforening for ansatte tannleger. Som offentlig ansatt tannlege kan medlemmer få bistand i ulike typer arbeidskonflikter med arbeidsgiver. De tillitsvalgte tannlegene (UTV) i det offentlige (staten, fylkeskommunene og helseforetakene), er NTFs førstelinjetjeneste overfor medlemmer som har behov for bistand. De tillitsvalgte får opplæring og oppfølging fra NTFs sekretariat for å være godt rustet for denne jobben. Dersom du som offentlig ansatt tannlege trenger bistand i en arbeidskonflikt bør du først ta kontakt med din lokale tillitsvalgte dersom det er mulig.

NTF bistår også ledere i det offentlige dersom de som arbeidstakere har en arbeidskonflikt med sin arbeidsgiver. Dersom du som tannlege i en lederstilling derimot er part i en konflikt der du representerer arbeidsgiversiden, må du primært søke bistand fra din overordnede. Arbeidsgivers HR-avdeling og juridiske støtteapparat forventes også å bistå deg som leder i konflikten med den ansatte tannlegen.

I privat sektor har NTF en annen rolle ved arbeidskonflikter. NTF er ikke en arbeidsgiverforening, men bistår sine næringsdrivende medlemmer i arbeidsgiverspørsmål. Dersom du som praksiseier er i konflikt med en av dine ansatte tannhelsesekretærer/assistenter eller tannpleiere vurderes omfanget av juridisk bistand på samme måte som i offentlig sektor. Er konflikten derimot med en ansatt tannlege, og dere begge er medlemmer av NTF, kan NTF ikke representere en av partene (se avsnittet over om interessetvister mellom medlemmer). Vi vil imidlertid kunne tilby mekling slik at dere kan forsøke å løse konflikten gjennom forhandlinger.

Dersom arbeidsgiver ikke er tannlege eller medlem av NTF vil ansatte tannleger i privat sektor kunne få bistand på samme måte som ansatte tannleger i offentlig sektor.

Les mer om NTFs rolle i arbeidskonflikter (lenke til artikkel i Tidende)

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Du kan henvende deg til oss enten pr. telefon eller skriftlig. Husk å oppgi ditt medlemsnummer når du tar kontakt med oss.

Opplysninger om tider du vanligvis kan treffe en saksbehandler er angitt på NTFs nettsted. Det er ikke mulig selv å velge hvilken saksbehandler som skal bistå deg.

Skriftlige henvendelser skal fortrinnsvis sendes til følgende e-post adresse: jus@tannlegeforeningen.no. Innkomne saker vil bli fordelt til en saksbehandler så snart som mulig, og vanligvis innen en uke etter at henvendelsen er mottatt på nevnte e-post adresse.

Hva skjer etter at saken er blitt tildelt en saksbehandler?

Etter at saken er fordelt vil du motta en oppdragsbekreftelse direkte fra saksbehandler. Oppdragsbekreftelsen vil sikre at vi har en felles forståelse av rammene og betingelsene for oppdraget. Vi påtar oss et ansvar for å følge opp saken først når oppdragsbekreftelse er sendt.

Dersom din henvendelse kun inneholder spørsmål som kan besvares i en e-post, vil du bare motta en kortfattet bekreftelse på at saken er mottatt og fordelt, og ingen omfattende oppdragsbekreftelse. Dersom svar på ditt/dine spørsmål kan gis innen rimelig tid vil du bare motta svaret.

NTFs Rettshjelpsordning

Medlemmenes behov for juridisk bistand innenfor yrkes- og næringsrelaterte områder skal primært søkes ivaretatt av NTFs advokater, forhandlingssjef/jurist og andre medlemsrådgivere.

Bistand fra Rettshjelpsordningen er et sekundært og betinget tilbud til medlemmene. Det kan ytes økonomisk stønad, hovedsakelig til ekstern advokatbistand, dersom sekretariatet, NTFs tillitsvalgte eller foreningens organer for øvrig, ikke kan ivareta medlemmets behov for bistand. Sekretariatet skal kontaktes før ekstern advokat engasjeres, med sikte på å avklare om medlemmets behov kan ivaretas av NTF.

Lenke til vedtekter for Rettshjelpsordningen

Rettshjelpsordningen