Koronainformasjon til ansatte tannleger

Q&A

Tannlegeforeningens sekretariat har mottatt mange spørsmål vedrørende koronaviruset. Her er noen av de mest aktuelle problemstillingene.

Oppdatering 27. september 2021:
Sidene vil ikke oppdateres, og vi garanterer ikke innholdets gyldighet.

Har du mistanke om at du er smittet av koronaviruset, trenger du ikke møte opp på legekontoret, man kan ringe eller gjennomføre en e-konsultasjon. Under pandemien oppfordres arbeidstaker også til å ringe eller benytte seg av e-konsultasjon hvis man trenger sykmelding eller legeerklæring av andre grunner. Under pandemien gjøres det altså unntak fra kravet om personlig frammøte. Den som sykmelder, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå.

Ja, ansatte tannleger vil ha rett til sykepenger i denne perioden. NAV har uttalt seg om retten til sykepenger ved smittefare i et rundskriv. Man har rett på sykepenger dersom man etter en faglig vurdering av en lege har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Det kreves ikke bevis for at vedkommende faktisk er smittebærer (test), det er tilstrekkelig at det foreligger en risiko for dette og/eller man er satt i karantene.

Fra 1. juni fjernet regjeringen utvidet rett til egenmelding. Arbeidsgiver er etter denne datoen ikke lenger pliktig til å akseptere egenmelding de første 16 dagene, og kan velge å kreve sykemelding fra 4. dag eller 9. dag (IA bedrifter). Det betyr at arbeidstaker ikke lenger kan kreve å benytte egenmelding i hele arbeidsgiverperioden (første 16 dager), og opptjeningstiden for å benytte egenmelding vil igjen være 2 måneder. De som mistenker at de er smittet av koronavirus, eller som er pålagt å være i karantene, oppfordres likevel til å høre med arbeidsgiveren om de kan bruke egenmelding de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden). Tidligere har egenmelding normalt vært begrenset til tre dager.

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at virksomheten skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn. Hvis det ikke er grunnlag for å permittere alle arbeidstakere, skal det foretas en saklig utvelgelse blant arbeidstakerne. Utvelgelsen må gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering. I vurderingen skal alle relevante momenter tas i betraktning, slik som ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold.

Krav fra myndighetene og/eller koronaviruset kan gi opphav til forhold ved klinikken som tilsier at det er grunnlag for å stenge eller redusere aktiviteten og dermed gi grunnlag for permittering.

Det kan være aktuelt med hel eller delvis permittering.

Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.

Eksempler kan være at:

  • bedriften ikke får levert nødvendig forbruksmateriell eller utstyr
  • bedriften ikke er i stand til å ivareta hygienekrav
  • det oppstår arbeidsmangel fordi pasientene uteblir

Permittering vil i slike tilfeller vanligvis gi rett til dagpenger fra folketrygden. Les mer om dagpenger i eget punkt under.

Les mer på NAVs nettside om permittering som følge av koronaviruset. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Når angitt permitteringstid er over er arbeidstaker pliktet til å møte på jobb igjen. Når permitteringslengden er ubestemt, vil arbeidstaker måtte møte på jobb igjen i løpet av en til to dager når arbeidsgiver gir beskjed om det.

Arbeidstaker sykmeldt før permittering

Arbeidstaker som blir sykmeldt i varslingsperioden, dvs. før permitteringen blir iverksatt, vil som utgangspunkt motta sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden vil opphøre fra den dagen permitteringen blir iverksatt.

Etter at arbeidsgivers sykepengeansvar utløper, overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Dette følger av folketrygdloven § 8-17 bokstav b og § 8-18, 4. ledd sammenholdt med permitteringslønnsloven.

Arbeidstaker sykmeldt etter permittering

Dersom arbeidstaker blir sykmeldt i arbeidsgiverperioden, det vil si etter at permitteringsperioden har startet, vil ikke arbeidsgiver være forpliktet til å yte sykepenger.

Arbeidstaker vil i slike tilfeller ha rett på sykepenger fra NAV etter folketrygdloven § 8-49. Sykepengene vil imidlertid beregnes etter dagpengesats og utbetalingen vil derfor være noe lavere.

Etter dagene med lønn fra arbeidsgiveren din og lønnskompensasjon fra NAV, kan du ha rett til dagpenger.

Les mer på NAVs nettside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Arbeidsgiver har adgang til å endre allerede bestemt ferietid, dersom «uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder» jfr. ferielovens § 6 (3).

Situasjonen med koronaviruset vil kunne være en slik uforutsett hendelse. Utgangspunktet er imidlertid at fastsatt ferietid er bindende for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmålet om endring i fastsatt ferietid med arbeidstaker, som har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt. Arbeidstaker har rett på erstatning for dokumenterte merutgifter ved omlegging av ferie som kommer etter pålegg fra arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å opplyse om merutgifter mens drøftingene pågår.

Arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger og arbeidsgiver kan avise egenmeldinger. Dersom du som arbeidstaker velger å gjennomføre en reise til et område som myndighetene fraråder å reise til, anses det ikke urimelig at du også må ta ansvaret og risikoen for de konsekvenser reisen får ved hjemkomst.

Myndighetene oppfordrer generelt helsepersonell til å være forsiktige i forbindelse med utenlandsreiser og til å teste seg etter reiser, selv etter å ha vært i såkalte «grønne» land.

Vilkårene for merarbeid og overtid er de samme, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6. Dersom det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov", (koronapandemien er et slikt eksempel) kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt arbeidstid.

Arbeidsgiver kan i kraft av styringsretten ensidig pålegge arbeidstakere å holde seg borte fra jobb, dersom dette anses som et nødvendig tiltak for å forebygge smitte.

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helsetjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte.

Sykemelding er anbefalt dersom omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig. Arbeidsgiver kan kreve legeerklæring som dokumentasjon på at den ansatte er i en risikogruppe.

Arbeidstakere som har nære pårørende som er gravide eller i risikogruppene, er ikke omfattet av Helsedirektoratets anbefalinger. Det kan være et alternativ at arbeidstaker avspaserer eller tar ut ferie etter avtale med arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan også gi permisjon med eller uten lønn.

Reglene for omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. Informasjonen på NAVs nettside oppdateres fortløpende. Les mer på www.nav.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 27. september 2021