Søk

Ny særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner er inngått mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Den norske tannlegeforening på den annen side.

Avtalen gjelder personer som er beordret til tjeneste i internasjonale operasjoner, jf. lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forsvarstilsatteforskriften.

Personer som beordres fra Norge til et NATO PE hovedkvarter eller fra et NATO PE hovedkvarter til et annet for å forsterke dette for en skarp operasjon, herunder etablerte stedlige CE-tillegg/CE enheter, og innlemmet i en turnustjeneste for døgnkontinuerlig drift av operasjonen omfattes av denne avtalen. Det vises for øvrig til «Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet».

I tvilstilfeller, som eksempelvis internasjonale humanitære krise- og hjelpeoppdrag og ordinære militære tjenesteoppdrag i utlandet, skal avtalepartene drøfte om avtalen skal nyttes.

Særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner iverksettes fra og med 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2019.

Denne avtalen erstatter avtale gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017.

Publisert: 12.01.2018