For tillitsvalgte

Skjema for reiseregning som skal benyttes ved reiser i NTFs regi finner du ved å klikke på linkene nedenfor. Skjemaet må skrives ut og undertegnes før det sendes sekretariatet.

Innland

Reiseregning innland 2020 / Reiseregning innland 2020 PDF

Reiseregning innland 2019 / Reiseregning innland 2019 PDF

Utland

Reiseregning utland 2020 / Reiseregning utland 2020 PDF

Reiseregning utland 2019 / Reiseregning utland 2019 PDF

Utenlandsregulativetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Kontaktpersoner i sekretariatet:

Tel +47 22 54 74 00

Regnskapskonsulent Kjersti Bøhren
E-post: kjersti.bohren@tannlegeforeningen.no

Økonomisjef Cecilie Øvrebø Gjerdene
E-post: cecilie.gjerdene@tannlegeforeningen.no

Kompensasjon for fravær fra praksis

NTF sentralt yter økonomisk kompensasjon for fravær frapraksis (møtegodtgjørelse) til sentrale tillitsvalgte.

Den enkelte lokalforening står fritt i å bestemme om de ønsker å kompensere fravær fra praksis for sine tillitsvalgte. Økonomisk kompensasjon for fravær fra praksis er både avgiftsbelagt og skattepliktig. NTF refunderer ikke denne kompensasjonen.

Mange tillitsvalgte har en kombinasjon av fast lønn og innsatsbasert avlønning/privatpraksis. I NTF har vi tatt hensyn til dette ved en oppdatering av regelverket. Klikk her for å laste ned retningslinjer for møtegodtgjørelse

Skjema (wordformat)

Oppgjørsskjema for NTFs hovedstyre
Oppgjørsskjema for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
Oppgjørsskjema for tillitsvalgte
Godtgjørelse elektronisk kommunikasjon
Skjema for fast godtgjørelse til sentrale tillitsvalgte


Skjema (pdf)

Oppgjørsskjema for NTFs hovedstyre
Oppgjørsskjema for NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
Oppgjørsskjema for tillitsvalgte
Godtgjørelse elektronisk kommunikasjon for tillitsvalgte
Skjema for fast godtgjørelse til sentrale tillitsvalgte

Kontaktpersoner i sekretariatet:

Tel +47 22 54 74 00

Regnskapskonsulent Kjersti Bøhren
E-post: kjersti.bohren@tannlegeforeningen.no

Økonomisjef Cecilie Øvrebø Gjerdene
E-post: cecilie.gjerdene@tannlegeforeningen.no

NTFs vedtekter binder lokal- og spesialistforeningene til NTFs formelle status som fag- og profesjonsorganisasjon. Aktiviteten i disse foreningene utløser bokførings- og regnskapsplikt. Det er den enkelte lokal- og spesialistforenings ansvar å sørge for å overholde de lovpålagte grensene for skatt og avgiftsberegning, og å formidle dette til den eller de som fører regnskapet.

Slik NTF er organisert gjennom vedtektene og driften, er lokal- og spesialistforeningene egne juridiske enheter som inngår som en del av
foreningens formelle status som en fag- og profesjonsorganisasjon. Lokal- og spesialistforening fakturer sine medlemmer, honorerer foredragsholdere
ved lokale kurs og møter og utbetaler godtgjørelse til sine styremedlemmer for fravær fra praksis. Flere av foreningene leier ut stand/utstillerplass til leverandører av varer og tjenester til tannhelsetjenesten når det arrangeres kurs eller møter lokalt.

Disse aktivitetene utløser bokførings- og regnskapsplikt. Bokføringsloven og regnskapsloven setter krav til dokumentasjon og opplysningsplikt som NTFs lokal- og spesialistforeninger er pålagt å følge. Flere lokal- og spesialistforeninger benytter ekstern regnskapsbistand for å oppfylle bokførings – og regnskapsplikten, mens andre har valgt å gjøre dette arbeidet selv. Uansett om man har valgt en intern eller en ekstern løsning, er det den enkelte lokal- og spesialistforening som er ansvarlig for at regnskapet er ført i henhold til lover og forskrifter.

NTFs hovedstyre ønsker å bidra til at dette gjøres på riktig måte og har derfor bedt om at det utarbeides regnskaps - og økonomiinstrukser for lokal- og spesialistforeningene. Som følge av dette er disse fire dokumentene nå publisert nedenfor.

Klikk på tittelen for å laste ned pdf av de ulike dokumentene

Informasjon om lokal- og spesialistforeningenes formelles status og veiledning til endring av opplysninger i Enhetsregisteret i Brønnøysund

Lokal-og spesialistforeningenes juridiske status
En oversikt over foreningenes rettigheter, ansvar og plikter.

Veiledning til melding av endringer i foreningen
Steg for steg veiledning for hvordan man registrerer nye enheter og foretak, eller endrer registrerte opplysninger i Enhetsregisteret i Brønnøysund via portalen Altinn.

Veiledning i føring av regnskap for yrkesorganisasjoner

Regnskaps – og økonomiveiledning for NTFs lokal – og spesialistforeninger
En oversikt over lovkrav som gjelder for håndtering av honorarer, godtgjørelser, reisediett, «frem-/utleie» av utstillerplass, skatt og avgift.

Honorarkrav og reiseregning fra foredragsholdere
Beskriver hvordan NTF og NTFs lokal- og spesialistforeninger skal gå frem, når de skal registrere og rapportere reiseregninger og honorar til foredragsholdere.

Forum for tillitsvalgte

Forum for tillitsvalgte arrangeres som regel i mars-april hvert år. Til forumet inviteres leder pluss en annen representant for hver lokalforening, en representant for hver spesialistforening, leder NTF-Student, lederne av NTFs etikkråd, fag- og etterutdanningsutvalg og valgkomité, samt representantskapets ordfører

Forumet betegnes gjerne som et politisk verksted, og programmet består vanligvis av foredrag, debatt og gruppediskusjoner omkring saker av betydning for NTF som forening og samfunnsaktør.

Forum for etterutdanning

Forum for etterutdanning arrangeres vanligvis hvert annet år. Forumet består av lokalforeningenes kurskontakter, kurskontakter i DOT, representanter for spesialistforeningene, fagnemnd og sekretariatet. Forumet er ikke vedtektsfestet.

Hovedmålsettingen er samordning av lokal og sentral kursvirksomhet og drøfting av forhold vedrørende TSE og øvrig sentrale etterutdanningsaktiviteter.

Næringspolitisk forum

NTFs næringspolitiske forum arrangeres årlig for næringsdrivende representanter fra styrene i NTFs lokalforeninger. Næringspolitisk forum skal drøfte aktuelle saker av betydning for næringsdrivende tannleger, og velger medlemmer til NTFs sentrale næringsutvalg og valgkomité.


Lønnspolitisk forum

NTFs lønnspolitiske forum avholdes de årene det er valg til NTFs hovedstyre. NTFs lønnspolitiske forum skal drøfte tariffpolitiske spørsmål av prinsipiell betydning, drøfte og behandle saker som blir lagt frem, evaluere lokale lønnsoppgjør og velge NTFs sentrale forhandlingsutvalg og NTFs sentrale forhandlingsutvalgs valgkomité.

TANK kurs for nye tillitsvalgte

NTF har utviklet et nettbasert kurs med spesielt fokus på nye tillitsvalgte i foreningen. Kurset gir deg som er ny tillitsvalgt en innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og nyttig informasjon om NTFs ulike organer og aktiviteter.

Mer informasjon om kurset finner du på siden for Nettbaserte kurs


Kurs for nye tillitsvalgte i lokal- og spesialistforeningene

NTFs sekretariat tilbyr årlig kurs med opplæring av tillitsvalgte i NTFs lokal- og spesialistforeninger, rettet mot nyvalgte styremedlemmer i NTFs lokal- og spesialistforeninger, evt styremedlemmer som fortsetter i sine verv og som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere og/eller som ønsker opplæring i NTFs arbeid.

Invitasjon til kurset blir sendt ut per epost til lokal- og spesialistforeningene ved deres ledere.

Kurs for tillitsvalgte i offentlig sektor

NTF gjennomfører årlig en rekke kurs og møter for tillitsvalgte i offentlig sektor.

Interne konferanser;

  1. Tariffkonferanse
  2. Lønnspolitisk forum

Egne kurs;

  1. Grunnkurs KS
  2. Grunnkurs Oslo kommune
  3. Kurs statssektor
  4. Videregående kurs KS
  5. Videregående kurs Oslo

Ta kontakt med post@tannlegeforeningen.no for mer informasjon om disse kursene

For generell informasjon om GDPR og datasikkerhet se Jus og arbeidsliv

Rutine for behandling av personopplysninger i lokalforeningene
Tannlegeforeningens (NTF) lokalforeninger er selvstendige virksomheter med egne organisasjonsnumre og vil i større eller mindre grad behandle personopplysninger. I noen tilfeller er NTF behandlingsansvarlig og lokalforeningene databehandlere, mens i andre tilfeller er det lokalforeningen som er behandlingsansvarlig, og tar muligens i bruk eksterne aktører som databehandlere. NTF har utviklet rutiner for behandling av personopplysninger som gjelder for all behandling av personopplysninger for tillitsvalgte i lokalforeningene. Alle plikter å sette seg inn i og følge rutinene.

Klikk her for å laste ned pdf av "Rutine for behandling av personopplysninger i lokalforeningene"

Kartlegging behandling av personopplysninger
Alle virksomheter som behandler personopplysninger, skal føre en protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar. Lokalforeningene kan også forestå noe av behandlingen selv, herunder føre egne medlemsoversikter, arrangere kurs/møter o.lign., og vil i disse tilfellene være ansvarlig for at behandlingen skjer i henhold til gjeldende regelverk som behandlingsansvarlig. Vi anbefaler derfor at lokalforeningene foretar en kartlegging av hvilke personopplysninger som behandles.

Klikk her for å laste ned skjema for behandlingsoversikt

Databehandleravtale for eksterne databehandlere
Andre som behandler personopplysninger på vegne av lokalforeningene er å regne som databehandlere. Et eksempel på dette er bruk av ekstern leverandør for å fakturere medlemskontingent. Ved bruk av andre leverandører må lokalforeningen selv inngå databehandleravtale med den som skal behandle opplysningene.

Klikk her for å laste ned mal for databehandleravtale


Taushetserklæring
Tidligere har lokale tillitsvalgte undertegnet databehandleravtaler, men denne erstattes nå med en taushetserklæring som må undertegnes av som er alle som er registrert med et tillitsverv i alle foreningens ledd. Avtalen er sendt ut til samtlige tillitsvalgte i NTFs lokal- og spesialistforeninger per epost.

Klikk her for å laste ned taushetserklæringen

Hvordan beskytte et Word- og Excel-dokument med passord?
Last ned pdf med "oppskrift" på hvordan man beskytter filer med passord

For generell informasjon om GDPR og datasikkerhet se Jus og arbeidsliv

Rutine for behandling av personopplysninger i spesialistforeningene
NTFs spesialistforeninger er selvstendige virksomheter med egne organisasjonsnumre og vil i større eller mindre grad behandle personopplysninger. I noen tilfeller er NTF behandlingsansvarlig og spesialistforeningene databehandlere, mens i andre tilfeller er det spesialistforeningen som er behandlingsansvarlig, og tar muligens i bruk eksterne aktører som databehandlere. NTF har utviklet rutiner for behandling av personopplysninger som gjelder for all behandling av personopplysninger for tillitsvalgte i spesialistforeningene. Alle plikter å sette seg inn i og følge rutinene.

Klikk her for å laste ned "Rutiner for spesialistforeningene"

Eksterne databehandlere

Andre som behandler personopplysninger på vegne av spesialistforeningene er å regne som databehandlere. Et eksempel på dette er bruk av ekstern leverandør for å fakturere medlemskontingent. Ved bruk av andre leverandører må spesialistforeningen selv inngå databehandleravtale med den som skal behandle opplysningene.

Klikk her for å laste ned mal for databehandleravtale

Taushetserklæring

Alle tillitsvalgte må signere taushetserklæring. Denne skal være tilsendt.

Ved spørsmål kan NTFs personvernombud, Silje Stokholm Nicolaysen, kontaktes på pvo@tannlegeforeningen.no

NTFs behandling av medlemmenes personopplysninger
Når det gjelder NTFs behandling av våre medlemmers personopplysninger ber vi medlemmene lese vår Personvernerklæring.


Hvordan beskytte et Word- og Excel-dokument med passord?
Last ned pdf med "oppskrift" på hvordan man beskytter filer med passord