Informasjon til pasienter - tannbehandling i utlandet

generell illustrasjon munnhelse

Informasjon om forhold som bør vurderes nøye før man velger å få utført tannbehandling utenfor Norge.

Norske pasienter kan fritt velge hvilken tannlege de ønsker gå til. Pliktige medlemmer av folketrygden kan dessuten under visse forutsetninger kreve trygdestønad for tannbehandling utført i annet EØS-land, etter samme regelverk som for tilsvarende tannbehandling utført i Norge.

Tannlegeforeningen har ikke grunnlag for å kunne uttale seg om innholdet i tannlegeutdanningen i andre land, og ønsker ikke på faglig grunnlag å advare mot å søke tannbehandling i disse landene, eller betvile kompetansen til tannleger i andre EØS-land.

Det finnes likevel en del forhold som bør vurderes nøye før man velger å få utført tannbehandling utenfor Norge. Språkvanskeligheter, behandlingsfilosofi og -etikk, forbrukerrettigheter og klageordninger, samt muligheter for oppfølgende behandling og håndtering av komplikasjoner, er noen eksempler på slike forhold.

Oppfølgende behandling
Du kan oppleve at norske tannleger i visse tilfeller kan avslå å utføre vedlikehold på arbeider de ikke selv har laget pga materialvalg eller fordi tannlegen føler usikkerhet i forhold til hvorvidt de påtar seg økonomisk og faglig ansvar for arbeidet som er utført tidligere. I mange tilfeller vil du derfor måtte reise tilbake til behandlingslandet for å få utført vedlikehold eller oppfølgende behandling.

Klage- og forbrukerrettigheter
Ved behandling i utlandet er det behandlingslandets bestemmelser om forbrukerrettigheter som gjelder. Som pasient vil du kunne miste pasient- og forbrukerrettigheter i forhold til klagemuligheter, reklamasjoner, garantier og erstatningsansvar. Hverken Norsk pasientskadeerstatning eller NTFs klageordning gjelder ved utenlandsbehandling, og du kan heller ikke påberope deg tilsynsordninger fra norske helsemyndigheter. Les mer om klageordningen i menypunktet "Klage på tannbehandlingen?"

Smitterisiko
Risikoen for å bli smittet av multiresistente bakterier er betydelig større når du velger å reise utenfor Norden for å få behandling. Dersom du har fått tannbehandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene, kan dette være et hinder for annen behandling ved norske helseinstitusjoner, da fastlegen din må teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika før du kan få behandling ved sykehus i Norge. Norske myndigheter fraråder derfor planlagt behandling i utlandet.

Fra www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.:
Unngå helsebehandling i land utenfor Norge dersom du kan få utført behandlingen her til lands. Dette gjelder også tannbehandling. Risikoen for å bli smittet med resistente bakterier og sannsynligheten for at disse skal forårsake infeksjon øker betydelig ved behandling i helsetjenester utenfor Norge.

For mer informasjon les "Informasjon til pasienter som mottar tannbehandling i utlandet" , 473 kB. (pdf) og "Den norske tannlegeforenings synspunkt på tannbehandling i utlandet" , 111.6 kB. (pdf)
Vedtatt av NTFs hovedstyre 28. november 2013. Revidert ved behandling 22. september 2016.

Sist oppdatert: 4. desember 2019