Informasjon om merverdiavgift på kosmetisk kirurgi, kosmetisk behandling og alternativ behandling

I januar 2021 ble det innført mva. plikt med 25% for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling - hvis behandlingen ikke er medisinsk/odontologisk betinget.

Alternative helsetjenester, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling har vært unntatt merverdiavgift siden innføringen av merverdiavgift på tjenester i 2001.

Regjeringen sendte ut et forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling sommeren med 2020, og NTF avga høringssvar i august. Les NTFs høringssvar her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Forslaget gikk ut på at de nevnte områdene var velegnet for mva.-beregning fordi tjenestene stort sett fullt ut betales av den enkelte selv, og ikke av det offentlige fordi det ikke er å anse som helsetjenester/helsehjelp.

Forslaget ble videreført i utkast til statsbudsjettet for 2021 og følgende ble vedtatt rett før jul 2021:

Merverdiavgiftslovens § 3-2. Helsetjenester mv.
(1) Omsetning og formidling av helsetjenester er unntatt fra loven, herunder tjenester som

  1. omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven
  2. omfattes av tannhelsetjenesteloven, samt tanntekniske tjenester
  3. omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og 10
  4. ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven
  5. ytes av bedriftshelsetjenesten

(2) Omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi er unntatt fra loven kun dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og er finansiert helt eller delvis av det offentlige. Det samme gjelder kosmetisk behandling. Kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling som omfattes av første ledd bokstav b, er unntatt fra loven kun dersom inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet.

NTFs merknad til forslaget:

Dette er en viktig lovendring. Bakgrunnen er at myndighetene ikke vil gi merverdiavgiftsfritak for behandling som ikke er medisinsk/odontologisk begrunnet. Det vil si at det ikke er selve behandlingsmåten eller behandlingen som utløser merverdiavgift, men at det utløses merverdiavgift i det øyeblikket behandlingen ikke er faglig begrunnet med medisinsk/odontologisk årsak. NTF støttet dette i vårt høringssvar.

Forslaget får ikke konsekvenser for helserelatert behandling i helsetjenesten, og NTF legger til grunn at normal tannbehandling utført av tannlege i all hovedsak fortsatt vil være fritatt for merverdiavgift.

Unntaket vil være kosmetisk behandling med fillere/botox, alignerbehandling og bleking – hvis behandlingen ikke er medisinsk/odontologisk betinget. Denne vurderingen må tas av den enkelte tannlege og det blir derfor helt avgjørende med god journalføring.

De klinikkene som driver kosmetisk virksomhet er merverdiavgiftspliktig hvis omsetningen overstiger 50.000 kr. Da må man i samarbeid med sin regnskapsfører finne ut hvordan dette skal løses i praksis. NTF anbefaler alle medlemmer som dette er aktuelt for å kontakte regnskapsfører om forståelsen av unntaket fra avgiftsplikten. Videre er det viktig med god journalføring og dokumentasjon slik at det klart fremgår hvilken behandling som er medisinsk/odontologisk begrunnet og hvilken behandling som ikke er det. I de tilfellene en behandling ikke er medisinsk/odontologisk begrunnet vil behandlingen ikke være unntatt merverdiavgift.

Les også:

Sist oppdatert: 17. januar 2024