Tannhelsefaglige råd koronavirus

Q&A

Oppdatering 27. september 2021:
Sidene vil ikke oppdateres, og vi garanterer ikke innholdets gyldighet.

Det anbefales fortsatt noe tilpasset aktivitet i tannhelsetjenesten knyttet til organisering av arbeidet på tannklinikkene, gjennomføring av smittevernrutiner og eventuell begrenset tilgang på smittevernsutstyr.

Det vises til FHIs råd til tannhelsetjenesten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., blant annet om munnskyll før tannbehandling og rutiner ved aerosolgenererende prosedyrer

Klinikken må fortløpende vurdere driften basert på de rådene som er gitt fra helsemyndighetene.

Både privat og offentlig tannhelsetjeneste må holde seg oppdatert på smittespredningen i egen kommune/region, og ved behov kontakte lokale smittevernmyndigheter. Aktiviteten i tannhelsetjenesten må ta høyde for oppdaterte scenarier fra Folkehelseinstituttet, og tilpasses deretter.

Ved redusert behandlingstilbud, anbefales følgende prioritering:

Tilstander og sykdommer

 • Smerter, åpenbart alvorlige tilstander som traumer og akutte infeksjoner
 • Tilstander der det foreligger infeksjonsrisiko
 • Løse kroner/broer/fyllinger
 • Dyp karies og andre tilstander som vil medføre smerte eller infeksjon hvis de ikke blir behandlet
 • Kontroll og justering av kjeveortopedisk apparatur i aktiv behandling
 • Tannbehandling i narkose til pasienter som ikke mestrer vanlig tannbehandling, bør gjenopptas
 • Annen utsatt behandling som er nødvendig for å redusere skadeomfanget

Tannhelsetjenesten må prioritere akutt behandling, behandling og oppfølgning av pasienter med spesielle behov og pasienter med underliggende sykdom som kan bli alvorlig syke som følge av infeksjoner.
Pasienter med kjent risiko for oral sykdom må også prioriteres.

Ved kapasitetsutfordringer vises det til Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Les mer i veilederen på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helsedirektoratets gjeldende råd om smittevernstiltak finner du på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Behandling av friske pasienter
Antatt friske pasienter bør under Covid -19 pandemien behandles i tannhelsetjenesten med basalt smittevern og tilpassede kliniske rutiner.

Antatt friske pasienter bør behandles under basalt smittevern i tannhelsetjenesten, samt med forsterkede smittevernråd for å redusere risiko for smitteoverføring av covid-19. Les mer i Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (PDF, hentet fra uio.no)

Behandling av mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittede pasienter
Behandling av pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med covid-19 bør utsettes til pasienten igjen er frisk hvis dette er mulig. Behandling som ikke kan utsettes bør henvises til tannhelsetjenestens etablerte beredskapsklinikker under covid-19 pandemien. DOT har organisert beredskapsklinikker slik at det er et behandlingstilbud til smittede pasienter.

Se anbefalingen om behandling av mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med - Covid-19 på Helsedirektoratets side Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. I avsnittet Tannhelsetjenestens etablerte beredskap om akutt behandling, under punktet veiledning finner du fylkesvis liste over tannhelsetilbud.

Helsedirektoratets anbefalinger om smittevernsutstyr ble oppdatert 20.02.2021 - les mer om endringene i egen nettsak

Er du gravid eller i risikogrupper anbefaler NTF at du uansett tar kontakt med fastlegen din for å diskutere situasjonen og forsøke å finne gode løsninger.

Helsedirektoratet anbefaler at gravide og helsepersonell i risikogrupper skjermes fra arbeid med covid-19 pasienter, det gjelder både bekreftet smittet og mistenkt smittede pasienter.

Under har vi samlet den gjeldende informasjonen fra myndighetene:

Anbefalingene fra Helsedirektoratet henviser til råd fra FHI hvor det står at ansatte i risikogrupper, om mulig, ikke bør jobbe nært pasienter men omplasseres til andre oppgaver. Les mer om rådene på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Beskrivelse av risikogrupper finnes på www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

På siden med informasjon om risikogrupper er det også eget punkt om arbeidstakere i risikogrupper. Her står det at personer i risikogrupper, i samråd med arbeidsgiver, bør vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig.

Det henvises også til Helsedirektoratets råd til arbeidsgivere om helsepersonell med risiko for å bli alvorlig syke med covid-19

Der står det, blant annet, at arbeidsgivere så langt som mulig bør skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronavirus (SARS-CoV-2).

Personell som er gravide bør skjermes ut fra et føre-var-prinsipp. Det er spesielt viktig å redusere smitterisiko hvis de også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Ansatte i helsesektoren er en svært viktig ressurs under en epidemi og det er ønskelig at de i størst mulig grad kan benytte sin kompetanse.

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

 • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
 • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten.
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.
 • Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

Ja, både private og offentlig ansatte tannleger innehar en samfunnskritisk funksjon og skal tilby helsetjenester som er nødvendige for å unngå død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter.

Barn av tannleger er altså også i gruppen som barnehager og skoler er pålagt å sørge for at gis et omsorgstilbud.

Sist oppdatert: 18. mars 2020