Søk

Folkehelse

Folkehelsearbeid er tiltak som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler.

Tannlegen er den helseprofesjonen som ser størstedelen av befolkningen på jevnlig basis. Tannlegene sitter derfor i en unik posisjon for å spre informasjon, bidra i førstelinjen i folkehelsearbeidet, og kan spille en sentral rolle i en tidlig diagnostisering av en rekke sykdommer.

Last ned policydokument om NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk


Sunn munn = sunn kropp

Å ha en sunn munn dreier seg om mye mer enn å ha et pent smil. Dårlig munnhygiene øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer, fordi den orale, mentale og den generelle helsa påvirker hverandre gjensidig. Å gå til tannlegen jevnlig er derfor en rimelig og viktig helseinvestering.

De såkalte ikke-smittsomme sykdommene (kreft, hjerte- og karsydommer, kroniske lungesykdommer, diabetes, og orale sykdommer) er blant de største utfordringene for befolkningens helse i dag. Felles for disse er risikofaktorene tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og alkohol, og sykdommene kan i betydelig grad forebygges gjennom god informasjon og folkehelsetiltak.

Folkehelse er viet stor oppmerksomhet i våre kurs og aktiviteter. Under finner du en oversikt over arrangementer, nyttige linker og mer informasjon om de aktuelle satsingsområdene.


Munnhelsedagen

Illustrasjon_munnhelsedagen_2018

Verdens munnhelsedag markeres 20. mars hvert år, og har som mål å sette fokus på viktigheten av god munnhelse og forankre betydningen av munnhelsen for den generelle fysiske helsen og velværet.

I 2018 er fokuset på oppfølgingen av munnhelse hos slagpasienter. Markeringen skjer i samarbeid med Landsforeningen for slagrammede (LFS).
Klikk her for å lese mer om Munnhelsedagen 2018


Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er et av verdens mest presserende helseproblemer. I mange land er antibiotikaresistensen mer enn fordoblet de siste årene. Uten effektiv antibiotika står vi uten behandling for vanlige infeksjoner som urinveisinfeksjon og periodontitt, og mange kompliserte kirurgiske inngrep kan ikke gjennomføres uten tilgang på antibiotika i etterkant.

NTF har deltatt i en rekke arrangementer og markeringer for å løfte dette temaet:


Kosthold

Forekomsten av folkesykdommer som type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer og enkelte kreftformer, men også tannsykdom, henger nøye sammen med kostholdet i befolkningen. Spesielt relevant er kostholdet for forekomsten av karies (hull i tennene). Karies er verdens mest utbredte sykdom, den rammer store deler av verdens befolkning og forårsaker smerte, lidelse og fravær fra skole og jobb i betydelig omfang i mange land. Reduksjon i sukkerforbruket står derfor sentralt tannlegenes bidrag i folkehelsearbeidet.


Antitobakksarbeid

Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Tobakk dreper nærmere seks millioner mennesker hvert år på verdensbasis. Tobakk har også stor påvirkning på munnhelsen ved at det øker sjansen for periodontitt, misfarging, skader på slimhinner og kreft i munnhulen. Snus- og røykeslutt bør derfor stå sentralt i tannlegenes folkehelsearbeid.

NTF er med i "Tobakksfritt" - et nettverk av organisasjoner som har felles interesser i arbeidet for et tobakksfritt samfunn. Nettverket er åpent for organisasjoner som på ulike måter arbeider for tobakksfrihet og støtter Tobakksfritts plattform.

Les også: Tips og hjelpemidler for å slutte med snus og røyk

Les mer om myndighetenes antitobakksarbeid på helsedirektoratet.no

NTF deltar også i markeringen av "Verdens tobakksfrie dag" (31. mai) og "Den store sluttedagen"

Munnhelse og psykisk helse

Også den psykiske helsen er sterkt påvirket av hvordan det står til i munnen din - og omvendt. Tanntap og dårlig estetikk kan gi store psykiske belastninger og sosial angst. Overgrep og traumer kan føre til odontofobi. Mennesker med psykiske lidelser kan ha problemer med å ta vare på seg selv og sin egen munnhelse. Munnhelse bør derfor inkluderes i forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Dette var tema for Munnhelsedagen 2016 - klikk her for å lese mer


Diabetes og munnhelse

Diabetes og munnhelse er tett knyttet sammen, og tannhelseteamet sitter i en unik posisjon for å kunne avdekke diabetes type 2 på et tidlig stadium og hjelpe flere pasienter til en diagnose, riktig behandling og informasjon.

På sikt jobber vi også for at munnhygiene skal få et tydeligere fokus ved diagnostisering; både i retningslinjene fra myndighetene, i rådene fra fastlegen og i kursene Diabetesforbundet tilbyr sine medlemmer.

Les mer om Diabetes og munnhelse


Barnevern, omsorgssvikt og overgrep

Omsorgssvikt og overgrep skjer oftere og nærmere enn det man tror. Tannhelsetjenesten ser de utsatte barna med jevne mellomrom og under godt lampelys, og har en unik posisjon til å kunne melde fra når noe er galt.

Viktige lenker og dokumenter:

NTF har satt temaet på dagsorden ved flere anledninger, og vil fortsette å fronte samhandling og kompetansehevning i tannhelsetjenesten på dette området. Her er noe av arbeidet vi er/har vært involvert i: