Søk

Staten

Tannlegeforeningen har ca 200 medlemmer i staten. De fleste er ansatt ved fakultetene i Oslo og Bergen. I tillegg er det medlemmer ansatt i Forsvaret, NAV, samt enkelte direktorat og departement. Ved universitetene består medlemsmassen av vitenskapel

Forhandlingsordningen

Ved sentrale forhandlinger i staten blir NTF representert ved forhandlingssammenslutningen Akademikerne stat. De fire hovedsammenslutningene LO-Stat, Unio, YS-Stat og Akademikerne Stat møter Staten i forhandlinger om blant annet hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Forhandlingsretten for tjenestemannsorganisasjonene er regulert av Tjenestetvistlovens kap. 2. Ved lokale lønnsforhandlinger har hver enkelt tjenestemannsorganisasjon selvstendig forhandlingsrett.

Særavtaler

Hovedavtalen i staten er prolongert for tre år, dagens avtale løper videre til 31. desember 2015.

Hovedavtalen i staten er prolongert for tre år, dagens avtale løper videre til 31. desember 20Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Særavtale mellom Forsvaret og Den norske tannlegeforening om militært ansatte tannleger i full stilling med redusert arbeidstid (RBA avtalen)
Forsvarsstaben og organisasjonene som representerer militært helsepersonell med redusert bundet arbeidstid inngikk 16. februar 2016 ny avtale. Avtalen gjelder i perioden 1. mars 2016 til 28. februar 2019.

Særavtale for militært og sivilt personell som disponeres til eller som har tegnet kontrakt for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner
Den norske tannlegeforening og Forsvarsdepartementet har inngått særavtale for militært og sivilt personell som disponeres til eller som har tegnet kontrakt for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner i regi av NATO, FN, EU og OSCE, herunder beredskaps- og utrykningsstyrker. Avtalen gjelder fra 1. januar 2008 - 31. desember 2009.

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene
Kunnskapsdepartementet og Tannlegeforeningen m.fl. har blitt enige om at i de tilfeller særavtalen har bestemmelser som ikke er dekket av Hovedtariffavtalen, skal særavtalens bestemmelser gjøres gjeldende. Det samme gjelder der særavtalen har andre bestemmelser som lovlig fraviker annet lov- og regelverk. Særavtalen regulerer blant annet arbeidstid, ferie, og adgangen til ekstraarbeid/bistillinger.

Bakgrunnen for protokollen er at flere organisasjoner ønsket en likebehandling av personalet som følge av at Kunnskapsdepartementet har sagt opp avtalen til bortfall med virkning først fra 1. august 2007. Forskerforbundet og andre organisasjoner sa opp avtalen med virkning fra 1. august 2006. Dette skapte i utgangspunktet ulike lønns- og arbeidsvilkår, avhengig av hvilken tjenestemannsorganisasjon den enkelte måtte tilhøre. Protokollen som nå er inngått, vil således sikre en likebehandling av alle tjenestemennenes lønns- og arbeidsvilkår frem til 31.7.2007. Som det fremgår av protokollen, opplever ikke NTF et ulikt avtaleverk basert på organisasjonstilhørighet som problematisk.

Tannlegeforeningen har kun hatt et avledet partsforhold i særavtalen som følge av den tidligere dobbeltmedlemskapsavtalen med Forskerforbundet (FF). Blant akademikerforeningene er det Legeforeningen, Tekna og Juristforbundet som har hatt et selvstendig partsforhold i særavtalen. Det er disse tre som er direkte berørt av departementets oppsigelse av særavtalen.

Kunnskapsdepartementet har videre innkalt partene til et møte for å drøfte hvordan særavtalen skal praktiseres i forhold til arbeidsmiljøloven. Dette som en følge at den nye arbeidsmiljøloven ikke har videreført unntaksbestemmelsen om arbeidstid, for "arbeid i undervisningsinstitusjoner for så vidt angår dem som utfører undervisningsarbeid".