Søk

Oslo Kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde i offentlig sektor. Arbeidstakerorganisasjonene møter arbeidsgiver direkte ved blant annet de årlige tariffoppgjørene. Dette i motsetning til i KS-området, hvor KS som arbeidsgiverorganisasjon representerer kommunene/fylkeskommunene.

Partene i Oslo kommune har inngått en rekke ulike avtaler, som er samlet i to hefter:

  1. Hovedavtale og andre tariffavtaler Oslo kommune (Dok. 24)
  2. Overenskomster i Oslo kommune (Dok. 25)

Dok. 24 innholder blant annet Hovedavtalen, Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune  og Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune. Hovedavtalen i Oslo kommune er siste gang revidert 2002. Lovhenvisninger i avtalen kan av denne grunn være endret.

Dok.25 regulerer blant annet fellesbestemmelsene (sosiale rettigheter, pensjon, arbeidstid, overtid mv.), lønnsrammesystemet og særbestemmelser med Den norske tannlegeforening. NTF organiserer om lag 50 medlemmer i dette tariffområdet.

Tannhelsetjenesten i Oslo kommune er organisert i et eget kommunalt foretak (KF) med et eget styre. Foretaket er organisert under Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.

Lønnsforhandlinger og lønnssystemet i kommunen
Tariffoppgjørene i Oslo kommune foregår mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne Kommune. Hver enkelt arbeidstakerorganisasjon tilsuttet disse forhandlingssammenslutningene har likevel selvstendige partsrettigheter.

Alle avtalene inngås med hver enkelt forening selv om disse fremforhandles av sammenslutningene. Lønnsoppgjørene i Oslo kommune er innrettet slik at det kan avsettes midler til tillegg på lønnstabell (krone- eller prosentvise tillegg), justeringer (endret lønnsplassering av stillinger) og lokale forhandlinger. Den relative fordelingen av den disponible økonomiske rammen vil variere fra tariffoppgjør til tariffoppgjør. NTF har som mål at all lønnsdannelse for NTFs medlemmer skjer etter lokale forhandlinger mellom partene i tannhelseforetaket.

Særavtaler
NTF og tannhelseforetaket har inngått særavtaler om provisjonsavlønning og tannlegevaktordning.