Søk

Instruks for kontrollkomiteen

1.         Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer med 3 personlige varamedlemmer som velges for 2 år av representantskapet. Utvalget avgjør hvem som skal være formann. Til medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke velges medlem eller varamedlem til hovedstyret og heller ikke ansatte funksjonærer som er medlemmer av foreningen eller personer hvis slektsforhold til ansatte er slik at vedkommende må anses som inhabil etter vanlige rettsnormer.

 

2.         Kontrollkomiteen holder møte når formannen eller 2 av utvalgets medlemmer finner det nødvendig.

 

Presidenten eller visepresidenten, eventuelt representantskapets ordfører, har rett til å delta i utvalgsmøter, med mindre utvalget i hvert enkelt tilfelle bestemmer noe annet. Foreningens revisor og generalsekretær har rett til å delta i utvalgsmøter og har plikt til å møte etter særskilt anmodning fra utvalget.

 

For samtlige møteberettigede gjelder at de ikke kan kreve å få delta i møter som gjelder deres personlige forhold.

 

Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig bare når den er fulltallig. Bare komiteens medlemmer har stemmerett.

 

3.         Kontrollkomiteen har til oppgave:

a.   å avgi uttalelser om saker av økonomisk, regnskapsmessig og kontrollmessig betydning som blir forelagt av de besluttende organer (hovedstyret, representantskapet), av revisor eller selv ta opp saker innenfor ovennevnte ramme.

b.   å gi innstilling til representantskapet om desisjon av årsregnskapene etter at disse er revidert og revisors beretning foreligger.

c.   å påse at reviderte regnskaper og revisors beretning foreligger i rimelig tid etter regnskapsårets utgang.

 

4.         Endringer i denne instruks krever 2/3 flertall i representantskapet.