Søk

Instruks for valgkomiteen

Vedtatt av NTFs representantskap i 2017 *

* Endringene trådte i kraft 1. januar 2018A. Valgkomitéens mandat

1.

Valgkomitéens oppgave er å avgi innstil­ling til representantskapet om kandidater til alle verv som ifølge NTFs vedtekter og andre bestemmelser skal velges av representantskapet.

2.

Valgkomitéens innstilling skal ikke om­fatte medlemmer til valgkomitéen.


B. Sammensetning og valg av valgkomi­téen

1.
Valgkomitéen skal bestå av 5 medlemmer.

2.
Ingen kan samtidig inneha verv i valg­komitéen og verv i et annet organ som vel­ges av representantskapet. Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte.

3.
Valgkomité for kommende representant­skapsperiode velges av representantskapet. Valgkomitéens leder velges ved eget valg.

4.
Frister for forslag til og kunngjøring av innkomne forslag til kandidater til valgko­mitéen er de samme som for øvrige valg. Forslag sendes til og håndteres av represen­tantskapets ordfører som angitt i dennes instruks.


C. Valgkomitéens arbeid

1.
Valgkomitéen skal utarbeide en tidsplan for sitt arbeid.
Tidsplanen skal være fastsatt innen 1. april det året valgkomitéen tiltrer.

2.
Valgkomitéens kunngjøringer til medlem­mene av valg i NTF skal skje gjennom NTFs Tidende og på NTFs nettsted.

3.
Valgkomitéen bør i sitt arbeid tilstrebe løpende dialog med NTFs ulike organer (jf. NTFs vedtekter § 3) og Sykehjelpsordningen for tannleger (jf. Sykehjelpsordningens ved­tekter § 5 nr. 1) for på denne måten å gjøre seg kjent med deres arbeid.

4.
Valgkomitéen skal i god tid før represen­tantskapet ta skriftlig kontakt med NTFs lokal- og spesialistforeninger og oppfordre dem til å komme med skriftlige forslag til kandidater til alle verv som skal velges på representantskapet, innen en nærmere an­gitt frist.

5.
Ethvert medlem av NTF har forslagsrett til kandidater til de ulike tillitsvervene. En­keltmedlemmers forslag til kandidater skal sendes skriftlig, enten via lokal- eller spe­sialistforeningen eller direkte til valgkomi­téen, innen samme frist som nevnt i punkt C.4.

6.
Alle tillitsvalgte i sentrale verv skal kon­taktes av valgkomitéen og spørres om de ønsker gjenvalg. Tillitsvalgte bør vanligvis ikke sitte mer enn 8 år i samme verv.

7.
Valgkomitéen skal gjennomføre samtaler med kandidater til sentrale verv for å vur­dere deres organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og egnethet for vervene. Kan­didatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte.

I sin innstilling skal valgkomitéen legge vekt på at det enkelte organ bør være allsi­dig sammensatt og gjenspeile sammenset­ningen i medlemsmassen. Kandidatene bør fortrinnsvis være yrkesaktive.

8.
Valgkomitéens innstilling skal være be­grunnet og skal inneholde navn på og rele­vante opplysninger om de kandidater som er innstilt. Det skal også angis hvem som har foreslått kandidatene. Innstilte kandi­dater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur.

9.
Valgkomitéens innstilling på kandidater til alle tillitsverv skal sendes hovedstyret innen 1. september slik at den kan kunn­gjøres for medlemmene sammen med repre­sentantskapssakene. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle kandidater som er foreslått innen den kunngjorte fristen, med angivelse av forslagsstiller.


D. Endringer i denne instruksen

1.
Endringer i denne instruks krever 2/3 fler­tall i representantskapet.