Søk

Reglement for representantskapet

Vedtatt av representantskapet, endret siste gang 2017.


Dette reglementet gjelder for møteledelse og saksbehandling under Den norske tannlegeforenings representantskapsmøter.

Representantskapets sammensetning, innkalling, saksforberedelse, dagsorden etc. fremgår av foreningens vedtekter. For de punkter i reglementet som er bundet opp i NTFs vedtekter, er henvisning til disse satt i parentes.

For endringer i reglementet gjelder reglene for saksbehandling i vedtektenes § 25. Endringer vedtas med alminnelig flertall og gjelder fra det tidspunkt representantskapet bestemmer.

1. Møtets åpning

1.1 Ved møtets åpning foretas navneopprop. Representantskapet er beslutningsdyktig
når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer er tilstede (§ 6-B-2).

1.2 Under møtet kan ikke noen av representantskapets medlemmer forlate dette for
lengre tid, uten å melde fra til møteledelsen. Det må også meldes fra ved
tilbakekomst.

1.3 Representantene kan ikke gi andre representanter fullmakt til å stemme på sine
vegne ved uteblivelse.

1.4 Representanter som møter etter navneoppropet, melder seg til møteledelsen før de
tar sete.

2. Møteledelse

2.1 Møtet ledes av representantskapets ordfører, assistert av representantskapets
varaordfører (§ 6-B-1).

2.2 Har ordfører og varaordfører forfall, skal det velges setteordfører. Presidenten leder i
så fall valget (§ 6-B-1).

3. Dagsorden

3.1 Ordføreren fremsetter forslag til dagsorden. Forslaget skal være sendt
representantskapets medlemmer sammen med saksdokumentene.

3.2 Representantskapet kan ta opp til drøfting saker som ikke står i innkallingen. Vedtak
om å ta en sak opp og avgjørelse i slike saker, krever 2/3 flertall (§ 6-C-5).

3.3 Representantskapet kan med alminnelig flertall endre rekkefølgen av sakene på
dagsordenen.

4. Ordskifte

4.1 Representantskapets forhandlinger tas opp på bånd. Alle talere skal derfor benytte
talerstolen. Unntatt fra dette er de representanter fra hovedstyre og sekretariat som
har tilgang til egen mikrofon. Disse slettes etter 10 år.

4.2 Taleren må rette sine ord til møtelederen. Taleren skal holde seg nøye til den sak
eller den del av saken ordskiftet gjelder. Møteledelsen skal se til at det blir gjort.

4.3 Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre.
Heller ikke er det tillatt å lage uro som uttrykk for misnøye eller bifall.

4.4 Følgende har tale-, stemme- og forslagsrett i representantskapet:

Stemmerett, talerett og forslagsrett:
-
Representanter for lokalforeningene
- Representanter for spesialistforeningene
- NTF Student ved sin leder

Talerett og forslagsrett:
- Ordfører og varaordfører
- Hovedstyret
- En representant for NTF Student fra hvert av de norske odontologiske lærestedene.

Talerett:
- Representanter for råd og utvalg, jf. § 6-A
- Generalsekretæren
- Sekretariatets saksbehandlere
- Særskilt sakkyndige, jf. § 6-A

Ordføreren kan bestemme at andre skal ha talerett på relevante saksområder.

5. Avgrensing og avslutning av ordskiftet

5.1 Før og under ordskiftet i en sak, kan representantskapet vedta at taletiden skal
begrenses.

5.2 Settes det frem forslag om strek for videre debatt, må de som ønsker det, få slippe til
før streken settes.

5.3 Etter at strek er satt, kan det ordinært ikke settes frem forslag. Det er under denne
del av ordskiftet heller ikke anledning til å trekke forslag dersom noen protesterer.

6. Forslag

6.1 Forslag skal leveres skriftlig til ordføreren. Forslaget skal undertegnes av
forslagsstilleren. Møtelederen skal referere forslaget.

6.2 Gjelder forslaget valg eller ansettelse, eller at den sak som behandles skal utsettes,
oversendes hovedstyret, eller annet organ, eller at et forslag ikke kan vedtas, kan det
fremsettes muntlig.

6.3 Et forslag skal være tydelig merket slik at det lett fremgår hvilket punkt, paragraf,
avsnitt etc. i den angjeldende sak, det refereres til.

7. Saken tas opp til avstemning

7.1 Ved møtets åpning velges et tellekorps.

7.2 Når ordskiftet er slutt, tar møtelederen saken opp til avstemning. Fra da av må
ordskifte ikke finne sted, og det må heller ikke settes frem nye forslag.

7.3 Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme (§ 6-B-5).

7.4 Representantskapets avgjørelse fattes med alminnelig flertall, med mindre annet er
bestemt. Med dette menes at mer enn halvparten av stemmene er avgitt for forslaget.
Ved stemmelikhet anses derfor forslaget som forkastet. Ved valg av tillitsvalgte,
henvises til vedtektenes § 19 (§ 6-C-6).

7.5 Før endelig avstemning i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemninger. Disse
er ikke bindende.

7.6 Krever en avgjørelse kvalifisert flertall, dvs. 2/3 eller 3/4 flertall, plikter møtelederen å
opplyse om dette for avstemningen.

7.7 Saker avgjøres ved åpen avstemning. Skriftlig avstemning eller navneopprop skjer
når minst 1/3 av de stemmeberettigede forlanger det (§ 20-2).

7.8 Ved navneopprop foretas oppropet i den rekkefølge som fremgår av
representantskapets deltagerliste.

8. Eventuelt

8.1 Som tilleggspost på dagsordenen, kan representantskapet føre opp posten eventuelt.
Dette er en post beregnet på korte innlegg av informativ karakter eller som spørsmål
til foreningens ledelse. Det kan ikke fattes vedtak under dette punkt.

8.2 Saker eller forespørsler som ønskes tatt opp under eventuelt, må være levert
ordføreren innen tidspunkt annonsert ved møtets start.

9. Protokoll

9.1 Representantskapet fører protokoll over sine forhandlinger.

9.2 Ordføreren utpeker protokollfører etter forslag fra generalsekretæren.

9.3 Ved møtets åpning utpeker ordføreren 6 personer til å undertegne protokollen.

9.4 Ordføreren avgjør om protokolltilførsler skal tillates. Dersom noen protesterer
mot avgjørelsen, avgjør representantskapet dette med alminnelig flertall.