Søk

A/S Norsk Dental Depots Fond for odontologisk forskning ved UiB

Midler fra A/S Norsk Dental Depots Fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Bergen deles normalt ut hvert år. Ifølge statuttene skal fondet tjene til fremme av odontologisk forskning, og fondets midler kan anvendes til forskningsformål og som bidrag til utgivelse av odontologiske avhandlinger eller publikasjoner.

Eventuell utlysning av midler vil bli kunngjort på http://www.uib.no/mofa/66120/fond-og-legater#2-odontologisk-forskning, der det også vil finnes søknadsskjema. Søknadsfrist er ordinært 1. desember

Statutter

§ 1 Opprettelse
Fondet er opprettet ved gavemidler fra A/S Norsk Dental Depot i 1965.

§ 2 Formål
Fondets formål er å fremme odontologisk forskning. Dets midler skal anvendes til forskningsformål og som bidrag til utgivelse av odontologiske avhandlinger og andre publikasjoner.

§ 3 Status
Fondet har en grunnkapital på kr 414.958,86 per 31. desember 1997. Av grunnkapitalen er kr 292.391,57 urørlig.

§ 4 Styre
Fondets styre skal ha tre medlemmer og to varamedlemmer.
- Et medlem og et varamedlem oppnevnes av A/S Norsk Dental Depot.
- Et medlem og et varamedlem oppnevnes av Det akademiske kollegium etter innstilling fra Styret for De odontologiske fakultet.
- Et medlem oppnevnes av Norges Forskningsråd etter innstilling fra Styret for Det odontologiske fakultet.
Styret velger selv sin leder. Medlemmene velges for tre år av gangen.

§ 5 Forretningsfører
Universitetsdirektøren ved Universitetet i Bergen er fondets forretningsfører og forvalter fondet i samsvar med § 15 i Universitets- og Høgskoleloven.

§ 6 Forvaltning
Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås best mulig avkastning og betryggende sikkerhet.

§ 7 Kapitalavsetning til fondet
Minst 10% av den årlige avkastningen skal tillegges urørlig kapital. Øvrig avkastning og gaver som tilføres fondet tillegges fri kapital. Styret avgjør hvilket beløp som hvert år skal stå til disposisjon for fondets formål, og foretar tildeling av midlene.

§ 8 Årsmelding og regnskap
Styret skal hvert år avgi årsmelding og regnskap til A/S Norsk Dental Depot og til Det odontologiske fakultet.

§ 9 Endring i vedtektene
Endring i vedtektene kan bare finne sted etter enstemmig vedtak i fondets styre. Slikt vedtak må, for å være gyldig, godkjennes av A/S Norsk Dental Depot og Det akademiske kollegium, og forelegges Kongen eller den han bemyndiger, for godkjenning.