Søk

Den norske tannlegeforenings fond til odontologiens fremme

Fondet er for tiden ikke søkbart.


Statutter
Vedtatt 22. august 1928.

§ 1

NTFs odontologiske fond skal tjene den odontologiske vitenskap etter styrets nærmere bestemmelse, fortrinnsvis til belønning av vitenskapelige arbeider eller som bidrag til sådanne. Styret kan også anvende fondets midler til formål som kommer tannlegeundervisningen til gode, når disse ligger utenfor rammen av de vanlige bevilgninger.
Unntakelsesvis kan bevilgninger gis som belønning til tannleger der gjennom et lengere tidsrom samvittighetsfullt har ofret seg for odontologiens fremme, eller som har tjent denne vitenskap på en fremragende måte.

§ 2
Fondets styre består av 5 medlemmer, hvorav 3 velges av Den norske tannlegeforenings hovedstyre og 2 av styret i Norges Tannlegehøgskole. På samme måte for samme tidsrom velges henholdsvis 2 og 1 varamann. Valgene gjelder for 5 år. Hvert 3. år uttrer 3 av styrets medlemmer, første gang ved loddtrekning.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 3
Styret velger innen sin midte formann og sekretær. Vervene er ulønnet. Sekretæren fører fondets regnskaper, styrets forhandlingsprotokoll og besørger korrespondansen.

§ 4
Fondet skal ha minst ett årlig møte.

§ 5
Av fondets midler kan halvparten av rentene anvendes som bestemt i § 1.
Resten tillegges kapitalen inntil denne er nådd kr. 100.000,-.

Dette er fondets grunnkapital. Når kapitalen er nådd kr. 100.000,- utdeles rentene i sin helhet i overensstemmelse med reglene i § 1.

§ 6
Grunnkapitalen er urørlig.