Søk

Den norske tannlegeforenings fond til videre- og etterutdannelse av tannleger

Vedtektene er endret av Sosial- og helsedirektoratet 3. august 2004
(Sosial- og helsedirektoratet har skiftet navn til Helsedirektoratet)

Vedtekter

§ 1

"Den norske tannlegeforenings fond til videre- og etterutdannelse av tannleger" (nedenfor kalt fondet) er opprettet 1. mars 1974 av Den norske tannlegeforening med en grunnkapital på kr 22 000,-. Fra folketrygden overføres det til fondet et årlig beløp i samsvar med regler gitt i medhold av folketrygdlovens § 5-6.

§ 2
Fondets formål er å fremme videre- og etterutdannelse av tannleger i offentlig og privat praksis. Fondet bør spesielt tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdannelsen av allmennpraktiserende tannleger, særlig i perifere strøk av landet.

§ 3
Tilskudd kan ytes til Tannlegeforeningens lokalforeninger, spesialforeninger og utvalg, samt til andre organisasjoner og institusjoner som arbeider med videre- og etterutdannelse av tannleger.
Tilskuddene kan anvendes til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med:
a) Kurser, seminarer og møter, herunder reise- og oppholdsutgifter for foredragsholdere.
b) Etablering og drift av utdannelsessentre.
c) Utredning av spørsmål som har betydning for planleggingen og gjennomføringen av tannlegers videre- og etterutdannelse.
d) Symposier, seminarer og konferanser om planlegging og utforming av tannlegers videre- og etterutdannelse.
e) Andre formål som har sammenheng med tannlegers videre- og etterutdannelse.

§ 4
Tilskudd kan ydes til individuelle tannleger i form av:
a) Stipendier for forskning innen odontologien.
b) Reisestipendier og forskningsstipendier for studier av tannlegers videre- og etterutdannelse.
c) Utdannelsesstipendier når støtte fra fondet anses nødvendig eller ønskelig for å kvalifisere tannleger til å medvirke ved videre- og etterutdannelse.

§ 5
Mottager av tilskudd plikter å avgi rapport om den virksomhet som midlene blir anvendt til og regnskap for anvendelsen av de bevilgede midler. Dersom tilskuddet ikke blir brukt innen den frist som i det enkelte tilfelle blir fastsatt, skal det ubenyttede beløp tilbakebetales.

§ 6
Den norske tannlegeforenings hovedstyre samt et medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet er fondets styre. Fondsstyret treffer vedtak om plassering, forvaltning og anvendelse av fondsmidlene.

Når det gjelder fondsmidlenes anvendelse, kan fondsstyret delegere avgjørelsesmyndigheten til et allsidig sammensatt "utvalg for Den norske tannlegeforenings fond til videre- og utdannelse av tannleger". Medlemmet oppnevnt av Helsedirektoratet skal i tilfelle være representert i dette utvalget. 

§ 7
Tannlegeforeningens sekretariat virker som forretningsfører og sekretariat for fondet. Tannlegeforeningens utgifter til dette og til annet arbeid med videre- og etterutdannelse kan etter hovedstyrets bestemmelse dekkes av fondet. Beretning og revidert regnskap skal legges frem for Tannlegeforeningens representantskap til godkjennelse. Godtgjørelse til revisor fastsettes av hovedstyret.

Beretning og regnskap skal for hvert år sendes Helsedirektoratet.

§ 8
Søknader om tilskudd til fondet stiles til "Den norske tannlegeforenings fond til videre- og etterutdannelse av tannleger" og sendes Tannlegeforeningens sekretariat innen frister som kunngjøres i Den norske tannlegeforenings Tidende.

§ 9
Disse vedtekter er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til folketrygdlovens § 5-6. Forslag om endringer av vedtektene behandles av Helsedirektoratet.

Ved eventuelt opphør av fondet, avgjør Tannlegeforeningens hovedstyre hvordan det skal forholdes med fondets midler. Hovedstyrets avgjørelse må godkjennes av Helsedirektoratet.