Søk

Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren

Fondets formål er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte reisestipendier til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller representasjon av norsk odontologi i internasjonale møter.

Fondet er ikke søkbart i 2019

For øvrig informasjon eller hjelp, ta kontakt med NTFs sekretariat
v/ Sissel Dahl, postboks 2073 Vika, 0125 Oslo.
Telefon: 22 54 74 00, e-post: sissel.dahl@tannlegeforeningen.no.

Søknadskjema

Retningslinjer for tildeling av reisestipend

Veiledning - reiserapport


Vedtekter for Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren

§ 1 Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er "Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren".

Navnet er gitt som en anerkjennelse av det store arbeid Knut Gard utførte som generalsekretær i NTF og for norsk og internasjonal odontologi, og for den store testamentariske gave Liv Gard skjenket fondet. Videre innebærer navnet en anerkjennelse av Frans Berggrens initiativ til å stifte Den norske tannlegeforening.

§ 2 Stiftelsens formål
Stiftelsens formål er å fremme kontakten mellom norsk og internasjonal odontologi ved å yte reisestipender til medlemmer av NTF for studieopphold i utlandet eller representere norsk odontologi i internasjonale møter.

§ 3 Stiftelsens midler og anvendelse
Stiftelsens midler er skaffet til veie ved:

a) Innsamling etter Knut Gards død blant NTFs lokalforeninger og venner av Knut Gard, som innbrakte kr 45 000.

b) Overføring av midler fra "25-års jubilantenes fond", med kr 75 000.

c) Testamentarisk gave fra Knut Gards enke, tannlege Liv Gard, som hadde bestemt at fondet skulle tilføyes midler slik at kapitalen utgjorde kr 1 000 000. Gaven representerte kr 850 000.

d) Overføring av midler fra Frans Berggrens Minnefond, med kr 63 305.

Rentene av fondet kan disponeres for utdeling av fondets formål etter retningslinjer fastsatt av stiftelsens styre. Midler som ikke disponeres det enkelte år tillegges kapitalen.

Fondets grunnkapital er kr 1 000 000, jf. pkt. c) ovenfor.

§ 4 Fondets forvaltning
Stiftelsens styre er identisk med det til enhver tid valgte hovedstyre i Den norske tannlegeforening. Den norske tannlegeforenings vedtekter regulerer hovedstyrets sammensetning og hvordan hovedstyret skal velges.

Stiftelsens styre forvalter stiftelsen og utdeler midler etter innstilling fra Den norske tannlegeforenings fagnevnd.

Søknad om bidrag fra fondet må være innsendt før 1. februar i det året utdelingen skal foretas. Utdelingen foretas i forbindelse med Knut Gards fødselsdag 9. april, eller senest 1. mai samme år.

§ 5 Statuttendringer
Endringer i fondets statutter må foretas av Den norske tannlegeforenings representantskap med 2/3 flertall. Den norske tannlegeforenings vedtekter regulerer sammensetningen av representantskapet og når representantskapet er beslutningsdyktig.