Unge voksne prioriteres – endringer fra 1. juli

Bilde

Fra 1. juli får 21-24-åringer lovfestet rett til tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten med 75 prosent rabatt. Etter behandlingen i RNB får også 25-26-åringene det samme rabatterte tannhelsetilbudet fra 1. juli, men det er ikke lovfestet ennå.

Endringer i rettigheter

Personer med rusmiddellidelser som mottar bestemte helse- og omsorgstjenester og innsatte i fengsel, inkluderes også i tannhelsetjenesteloven, og får gratis tannhelsehjelp på visse vilkår.

Lovendringene tydeliggjør også ansvaret til den offentlige tannhelsetjenesten.

Endringer i lovverket ser du her:

Følgende grupper får lovfestede rettigheter:

 • Gruppe d: Unge voksne fra året de fyller 19 til og med året de fyller 24 år
 • Gruppe e: Personer som på grunn av rusmiddelavhengighet mottar noen av følgende tilbud:
  • personlig assistanse i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b
  • avlastningstiltak for pårørende i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2
  • legemiddelassistert rehabilitering i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 3-16
 • Gruppe f: Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen.

Vederlagsfrie tannhelsetjenester medfører tap av rett til stønad i folketrygden

For gruppe d (19-24 åringer) er vilkårene for vederlag uendret, slik at denne gruppen fremdeles har 25 prosent egenbetaling basert på Helse- og omsorgsdepartementets honorartakster. De grupper som er nevnt i bokstav e og f skal, med unntak for kjeveortopedisk behandling, motta vederlagsfrie tannhelsetjenester. Dermed kan disse gruppene ikke få stønad fra folketrygden til tannbehandling jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) tredje ledd, med unntak for tannregulering dersom folketrygdens vilkår for stønad til dette er oppfylt.

I tillegg skal 25-26 åringene fra og med 1. juli 2024, på bakgrunn av budsjettvedtak i Stortinget, få en tilsvarende ordning for egenbetaling av tannhelsetjenester som 19-24 åringene har.

Med bakgrunn i endringene nevnt over, har Helsedirektoratet foretatt følgende endringer fra og med 1. juli 2024:

 • i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25; Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade, endres punktene 2 og 6
 • i Takster for tannbehandling/HOD foretas det endringer under punktet "Innledning"

Disse kan finnes her:

Helsedirektoratet understreker at det fra 1. juli 2024 hverken foretas endringer i regelverksteksten for de enkelte stønadspunktene 1-15 i rundskrivet eller i kronebeløpene for stønadstakstene.

Les mer:

Sist oppdatert: 3. juli 2024