Informasjon om utvidelse av et offentlig tannhelsetilbud til 25-26åringene i Oslo

Bilde

NTF videreformidler med dette informasjon fra fylkestannlegen i Oslo om hvordan tannhelsetjenesten i Oslo skal kunne tilpasse seg det utvidede offentlige tannhelsetilbudet til aldersgruppen 25-26år.

Tekst i kursiv er informasjon vi videreformidler fra fylkestannlege Per Christian Prøsch:

I henhold til Stortingets vedtak av revidert statsbudsjett for 2024 skal det gis et utvidet offentlig tannhelsetilbud til aldersgruppen 25-26år.

Slike vedtak følges av et oppdragsbrev til fylkeskommunen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som gir de nødvendige føringer for hvordan oppdraget skal forstås og gjennomføre. Fylkeskommunene har pr i dag ikke mottatt dette. Det betyr at vi pr i dag ikke kan konkretisere hvordan vi skal forholde oss til det politiske vedtaket.

I det vi nå går inn i en ferietid har Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Oslo besluttet å sende ut informasjon om hvordan tannhelsetjenesten skal kunne tilpasse seg denne situasjonen ut fra det vi nå vet.

DOT i Oslo har lagt ut informasjon på sine hjemmesider som gjelder både private tannleger og tilpasset Oslos innbyggere.

I korte trekk blir innbyggere i denne aldersgruppen bedt om å avvente ordinære undersøkelser som ikke er av akutt karakter.

Informasjon for tannleger Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Informasjon for pasienter Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

DOT Oslo får nå mange henvendelser fra private tannleger som tar for gitt at de får behandle den nye aldersgruppen på vegne av den offentlige tannhelsetjenesten.

Ordningen vurderes fortløpende. DOT Oslo jobber nå med å se på en mer konkret samarbeidsmodell som gir tydeligere føringer og rammebetingelser for hvordan den private tannhelsetjenesten skal kunne bistå den offentlige tannhelsetjenesten i oppfølgingen av tannhelsetilbudet til de prioriterte grupper.

NB!

Den konkrete informasjonen over gjelder kun Oslo kommune.

Ordningen med behandling av 21 til 24-åringene praktiseres ulikt i de ulike fylkeskommunene, så NTF ber våre medlemmer om å følge med på informasjonen fra deres aktuelle fylkeskommune om hvordan de vil organisere tilbudet også for denne nye gruppen 25-26 år.

Uansett er det grunn til å tro at fylkeskommunene vil avvente oppdragsbrevet fra departementet.

Sist oppdatert: 27. juni 2024