Revidert tannhelsetjenestelov vedtatt

Bilde

6. juni banket Stortinget igjennom endringer i Tannhelsetjenesteloven. Den største endringen i loven er utvidelsen av hvem som har rettigheter i Den offentlige tannhelsetjenesten. Fra og med 1. juli 2024 vil gruppe D utvides fra 19-20 år til 19-24 år, det innføres ny gruppe E for personer med rusmiddelavhengighet og ny gruppe F for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen.

Den norske tannlegeforening støtter prinsipielt lovfestingen av ny gruppe E og F, som tidligere har hatt rettigheter etter annet lovverk, men har vært imot utvidelsen av refusjonsordningen for unge voksne helt siden SV og regjeringen foreslo gradvis utvidelse i statsbudsjett for 2022.

Et av gjennomslagene NTF fikk i statsbudsjett 2022 var igangsettelsen av en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten. Tannhelseutvalget ble nedsatt høsten 2022 og skal levere sin utredning 1. oktober i år. At regjeringen i mellomtiden har fremmet endringer til Tannhelsetjenesteloven, før utredningen er ferdig, er behørig påpekt som underlig av foreningen og mange andre aktører. Men SVs ønske om raskt politiske gjennomslag har vunnet frem, over grundig utredning og oppfølging gjennom stortingsmelding.

Gjennom budsjettenighet mellom SV og regjeringen har nær en halv milliard kroner blitt plusset på statsbudsjettets overføringer til fylkeskommunene for å utvide refusjonsordningen for unge voksne. NTF har ønsket at disse midlene først og fremst skal gå til å finansiere den offentlige tannhelsetjenesten allerede underfinansierte lovpålagte oppgaver, samt andre grupper med dårlig munnhelse og stort behov for tannhelsetjenester.

Med vedtaket 6. juni er Den offentlige tannhelsetjenestens oppgaver blitt utvidet, og det uten behørig vurdering av kostnadene en slik utvidelse medfører.

Regelmessig og oppsøkende tilbud?
I lovproposisjonen regjeringen fremmet for Stortinget har Helse- og omsorgsdepartementet vurdert det slik at plikten for å gi et oppsøkende tilbud for de nye pasientgruppene (D, E og F) ikke strekker seg til å omfatte innkalling av pasientene for rutineundersøking. Dette har Tannlegeforeningen stilt seg kritisk til, og foreningen har gjennom våren vært i møte med Rødt, SV, AP, SP, Høyre og FrP for å fremme våre synspunkter.

I lovvedtaket 6. juni er alle gruppene listet opp under lovparagraf 1-3 som grupper det skal gis et regelmessig og oppsøkende tilbud til. Nå vil i praksis de ulike fylkeskommunene avgjøre hvordan det oppsøkende tilbudet vil organiseres. Dette kan medføre at de nye gruppene får en vesentlig ulik oppfølging alt ettersom hvilken fylkeskommune de oppholder seg i. Tiden vil vise, men NTF forventer at de prioriterte gruppene vil få nettopp et regelmessig og oppsøkende tilbud, slik lovteksten også sier.

Les mer:

Sist oppdatert: 17. juni 2024