Resultater fra Helfos brukerundersøkelse 2024

Bilde

Illustrasjon: Helfo

Helfo gjennomførte i mars i år en brukerundersøkelse for å kartlegge helseaktørenes tillit til Helfo og deres opplevelse av refusjonsordningen. Resultatene er nå klare og viser at til tross for stor tillit til Helfo, er tannleger og leger de som er minst fornøyde med ordningen.

Økt deltakelse
Undersøkelsen ble sendt ut første gang i 2023 og hadde da en svarprosent på 22%. Årets undersøkelse ble sendt ut til over 20 000 behandlere som har refusjonsavtale med Helfo, og i år svarte 30% på hele undersøkelsen. For andelen deltakere fra tannhelsetjenesten lå svarprosenten på 24%.

Høy tillit
Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at cirka 90% har tillit til at Helfo utbetaler korrekt refusjon og oppdager feil. Cirka 90% har dessuten tillit til at Helfo følger lover og regler og håndterer personopplysninger på en sikker måte. Cirka 70% opplever at Helfo benytter mulighetene som ligger i digitalisering og ny teknologi.

Stor forskjell mellom helseprofesjonene
Det er stor forskjell mellom de ulike helseprofesjonene på spørsmål om både tillit, kultur og måloppnåelse. Leger og tannleger scorer generelt lavere på de fleste områdene. 67% av deltakerne totalt svarer at de alt i alt opplever refusjonsordningen som enkel, mens kun 18% svarer at de er uenige eller helt uenige i den påstanden. Psykologer og fysioterapeuter er blant de profesjonsgruppene som synes ordningen er enklest. For tannhelse ser situasjonen ganske annerledes ut. Her svarer kun 39% at de synes ordningen er enkel (9% er «helt enig», mens 30% svarer «enig»), og 39% er uenige eller helt uenige.

79% av tannlegene svarer også at det er behov for et tydeligere regelverk, mot et snitt på 51% på tvers av helseprofesjonene. Kiropraktorer, leger og tannleger opplever også i minst grad at Helfo behandler dem rettferdig.

Tannlegeforeningen skal i august møte Helfo for å diskutere funnene i brukerundersøkelsen.

Illustrasjon hentet fra resultatrapporten

Helfo takker for deltakelsen
- Vi er veldig fornøyde med at den høye tilliten til Helfo bekreftes i årets undersøkelse, og ønsker å takke alle som har deltatt i årets undersøkelse. Det er svært gledelig at så mange helseaktører deltar og gir oss ærlige svar. Målet vårt for er å utvikle enda bedre tjenester til brukerne våre, sier Øistein Brinck, direktør i Helfo i en uttalelse på Helfo.no Lenke til et annet nettsted..

Analyseselskapet Rambøll Management Consulting har også i år bistått Helfo med gjennomføringen av undersøkelsen. Alle svar i undersøkelsen har blitt behandlet anonymt og i henhold til personvernreglene. Undersøkelsen skal gjentas årlig frem til og med 2026.

Fakta om Helfo
Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 45,5 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, og individuell refusjon av innbyggernes utgifter til blant annet legemidler og helsetjenester i inn- og utland. Helfo mottar årlig om lag 1,2 millioner refusjonskrav fra helseaktørene.

Les mer:

Illustrasjon hentet fra resultatrapporten

Sist oppdatert: 13. juni 2024