To stang inn, og to stang ut

Bilde

Illustrasjon: Folkehelsemeldinga / regjeringen.no

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har avlevert sin innstilling på Folkehelsemeldinga som regjeringen la frem før påske. NTF har deltatt med skriftlig innspill og på muntlig høring der vi fremmet ulike forslag til Stortinget. Noen av disse vant frem, andre ikke.

NTF gikk tidligere i år sammen med en rekke andre aktører om å danne Geitmyralliansen. Alliansens mål er blant annet å bekjempe reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn, og å heve aldersgrensen for salg av energidrikker. NTF har videre foreslått et forbud mot smakstilsetning i snus og tydelig etterspurt gjeninnføring av sukkeravgiften.

Gjennomslag for aldersgrense og forbud mot reklame
NTF har lenge savnet en større oppmerksomhet rundt usunne produkter som energidrikker og sportsdrikker. Disse produktene bidrar sterkt til at vi får syreskader på tennene, noe som kan øke behovet for tannbehandling betydelig hvis man drikker det ofte. Mange energidrikker inneholder også sukker som gir økt risiko for hull i tennene (karies). Dagens selvregulerende bransjenorm på 13 år for salg av slike produkter, er ikke god nok.

NTF er også bekymret over den betydelige påvirkningen som unge utsettes for i sosiale medier. Usunn mat og drikke, som for eksempel energidrikker, markedsføres målrettet til de unge og har potensiale til å ødelegge de gode holdningene som tannhelsetjenesten har bidratt til å bygge opp i befolkningen over mange tiår. Derfor mener NTF at slik reklame og markedsføring må få en høyere aldersgrense enn nåværende.

I sin innstilling har et flertall i helse- og omsorgskomiteen (AP, SP, SV, R og Pasientfokus (PF)) fremmet forslag om at regjeringen i inneværende år bes om å forskriftsfeste et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år. Et annet flertall i komiteen (AP, SP, SV og R) ber regjeringen fremme forslag om å innføre 16-års aldersgrense for kjøp og salg av energidrikker. Dette er veldig positivt.

Ikke forbud mot smakstilsetning i snus
NTF var helhetlig sett fornøyd med Folkehelsemeldingas forslag på tobakkområdet. I meldingen har regjeringen foreslått et forbud mot smakstilsetning i e-sigaretter og NTF har foreslått et tilsvarende forbud på smakstilsetning i tobakk. Dessverre ble ikke forslaget behandlet denne gangen og NTF vil benytte neste mulige anledning til å fremme forslaget på nytt. Det er viktig å hindre at unge begynner med tobakk og smakstilsetninger kan gjøre det mer attraktivt for unge å bruke produktene.

Ingen gjeninnføring av sukkeravgiften
Bruk av skatter og avgifter for å vri forbruket i en sunnere retning er et internasjonalt anerkjent og kostnadseffektivt virkemiddel som anbefales av Verdens helseorganisasjon, WHO. Avgifter på usunne matvarer regnes også som et tiltak som vil være effektivt for å utjevne sosial ulikhet i kosthold og helse. Det har vært særavgifter på sjokolade, sukkervarer og leskedrikker i mange år, og dette har vært positivt sett fra et folkehelse- og munnhelseperspektiv.

NTF har hele tiden støttet særavgifter og andre type restriksjoner på dette feltet og foreslo for Stortinget en snarlig innføring av forhøyet sukkeravgift på brus, sjokolade, godteri og andre sukkerholdige varer.

Dessverre vant ikke NTF frem med forslag om snarlig innføring av sukkeravgift, men flertallet i helse- og omsorgskomiteen (AP, SP, SV, R og PF) stiller seg bak regjeringens videre arbeid med å utrede ulike virkemidler og muligheter for regulering for å fremme et sunt kosthold. Dette flertallet trekker særlig frem viktigheten av å ta grep på kostholdsområdet som treffer barn og unge, og som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller, og det må sies å være i NTFs ånd i det minste.

Munnhelse er folkehelse?
Gjennomgående i flere folkehelsemeldinger har NTF etterspurt en større vektlegging av munnhelse som folkehelse. Der man i tidligere meldinger kunne oppleve å være totalt oversett, kunne man i den nye meldingen i det minste lese litt om munnhelse. Men det er fortsatt veldig lite.

Folkehelsemeldinga beskriver munnhelsen i den norske befolkningen som god og peker på at dette kommer av systematisk forebygging. NTF er enig i at god munnhygiene, inkludert bruk av fluorid, gode kostholdsvaner og faste besøk hos tannhelsetjenesten er de mest sentrale forebyggende grep som kan gjøres og at dette er viktig gjennom hele livet.

NTF støttet helhjertet meldingens fokus på å utjevne sosiale helseforskjeller og støtter de tiltakene som ble fremmet. Men, etter NTFs syn legger Folkehelsemeldinga opp til at det blir det regjeringsoppnevnte Tannhelseutvalgets oppgave å kvittere ut regjeringens ambisjon for folkehelsearbeid spesifikt på tannhelseområdet. NTF understreket derfor overfor Stortinget at munnhelse er like viktig i et livsløpsperspektiv som øvrig helse og NTF var derfor på overordnet nivå skuffet over at meldingen ikke i større grad inkluderer munnhelse gjennomgående.

Dessverre er det kun et mindretall i helse- og omsorgskomiteen (SV, R og PF) som løfter tematikken og i innstillingen fremmet dette mindretallet et forslag der regjeringen bes å inkludere tannhelsetjenesten i det videre folkehelsearbeidet. Mindretallet ønsker at det legges til rette for god kontakt og samhandling mellom tannhelsetjenesten og resten av helsetjenesten, og sørge for at økonomi ikke står i veien for helsehjelp. Da dette forslaget fremmes av et mindretall vil det kun vedlegges protokollen og ikke oversendes regjeringen.

Folkehelsemeldinga diskuteres i Stortinget 2. juni og før den tid kan man lese helse- og omsorgskomiteens midlertidige innstilling Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

For mer informasjon om NTFs tidligere arbeid med saken les:

Sist oppdatert: 25. mai 2023