Endring i refusjonsordningen for 21-26 åringer

Bilde

Gjennom statsbudsjett for 2022 og 2023 ble det innført 50% refusjon for utgifter til tannbehandling for de mellom 21 og 26 år. Nå har regjeringen i samarbeid med SV foreslått å vri innretningen på den nye refusjonsordningen ved å redusere målgruppen fra 21-26 år til 21-24 år, og øke selve refusjonen til 75%.

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert den nye refusjonsordningen og konkludert med at den må endres fra 50% til 75% for å være i tråd med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Fredag 24. mars sendte helse- og omsorgsdepartementet nytt rundskriv om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023 Lenke til et annet nettsted.. Brevet er sendt Helsedirektoretat, Kommunal- og forvaltningsdepartement og alle fylkeskommunene, og skisserer hvordan den nye ordningen skal innrettes.

Når?
Selve forslaget vil forankres på Stortinget i sak om revidert nasjonalbudsjett som fremmes i mai, og som trolig vedtas før sommerferien. Departementet er sikre på at det politiske flertallet bestående av SV, AP og SP står seg, og følgelig bes fylkeskommunene å forskuttere Stortingets behandling og gjennomføre ordningen så raskt som mulig. Departementet anerkjenner dog at en slik omlegging vil kreve noen forberedelser.

Det blir litt opp til den enkelte fylkeskommune hvordan det hele settes i gang og innrettes. Den enkelte pasient mellom 21 og 24 år har nå rett på 75% refusjon. Pasienter som er 25 eller 26 år kan ikke lenger kreve refusjon, selv om de allerede har påbegynt behandling. Departementet ber fylkeskommunene vurdere om igangsatt behandling for 25-26-åringene kan fullføres med 50% rabatt. Men det gis hverken midler til dette og en slik ordning vil fortsatt måtte innrettes i henhold til EØS-avtalen. Det vil derfor være ulike varianter av gjennomføringen på dette punkt.

NB! I en tidligere versjon av denne artikkelen ble det skrevet følgende: "Hvorvidt en 23-åring som allerede har fått 50% refusjon på behandling gjennomført mellom 1. januar og 24. mars, nå skal få ytterligere 25% vites ikke." Helsedirektoratet har nå avklart den nye endringen ikke gis tilbakevirkende kraft, og følgelig får man man ikke ytterligere 25% refusjon for allerede gjennomført og refundert behandling.

Hva dekkes?
Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov, og dette kan gjøres av enten tannlege eller tannpleier. Den nye ordningen for 21-24 åringer tilsvarer ordningen for gruppe D (19-20) i tannhelsetjenesteloven, men rettigheten er ikke lovfestet. Følgelig er det ikke et oppsøkende tilbud, men et tilbud fylkeskommunene nå pålegges å informere om.

I den forrige ordningen som gjaldt opp til 26 år var det den enkelte fylkeskommunens takster som ble lagt til grunn, mens i den nye ordningen er det departementets takster som er førende. Dette betyr at pasientene vil få lavere egenandel i den nye ordningen og trolig vil dermed ordningen bli dyrere for fylkeskommunene enn midler stilt til disposisjon gjennom de vedtatte budsjettrammene.

Det utviderede tannhelsetilbudet skal først og fremst ytes av den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) og fylkeskommunene må begynne å utvide sin kapasitet. Dersom fylkeskommunen anser at den ikke har kapasitet kan den eventuelt inngå avtale med private behandlere, det være seg tannleger eller tannpleiere.

Det legges til grunn at de midler som ble tilført fylkeskommunene for 2023 også vil videreføres i 2024.

Les rundskrivet her Lenke til et annet nettsted.

NTFs rolle
I uken etter SVs landsmøte (17.-19. mars) ble det fremmet en rekke påstander om NTFs rolle i de nye endringene av refusjonsordningen. President Heming Olsen-Bergem har adressert disse i et eget innlegg på nyehtsnettstedet altinget.no; Av og til er det lurt å lytte Lenke til et annet nettsted..

Opppsummert har NTF hele tiden fremholdt at slik 50%-ordningen ble innrettet var den, etter NTFs oppfatning, i strid med EØS-avtalen, og NTF har følgelig bedt at dette utredes. Det ble gjort og ordningen måtte derfor endres.

NTFs prefererte løsning var å innføre en 50%-refusjonstakst i folketrygden Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. En posisjon NTF har har fremmet på møter med departemetnet, i møte med SV og andre politiske partier. Nå har regjeringen sammen med SV konkludert med en ny 75%-ordning.

Sist oppdatert: 13. juni 2023