Utvidet nasjonalt forløp for barnevern - kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus

Bilde

Illustrasjon: Bufdir / Helsedirektoratet

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserte 16. februar et utvidet nasjonalt forløp for barnevern som inkluderer kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus.

Målet med det nasjonale forløpet er at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet for helse- og rusproblemer, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet så tidlig som mulig.

Forløpet beskriver hvordan barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunen, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan samarbeide for å gi barn og unge i barnevernet et godt og helhetlig tjenestetilbud. Tannlegeforeningen er fornøyde med at munnhelse nå inkluderes i det nasjonale forløpet, og foreningen kom med innspill til høringen i juni 2022.

Å inkludere somatisk helse, seksuell helse og munnhelse i nasjonalt forløp for barnevern gir en mer helhetlig helsekartlegging og en større mulighet for å kunne fange opp og ivareta barnets eventuelle helseutfordringer. Dette vil bidra til å gi en bedre oversikt over barnets helsestatus.

Lanseringswebinar

Lanseringen skjedde i form av et webinar hvor Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og direktør Hege Nilssen i Bufdir ønsket velkommen og snakket om viktigheten av å få på plass dette nasjonale forløpet for barnevern.

Deretter ledet barneombud Inga Bejer Engh en samtale med barne- og familieminister Kjersti Toppe og helseminister Ingvild Kjerkol. Begge var opptatt av at tjenestene skal samarbeide for barnets beste.

Prosjektlederne Jørgen Blom i Helsedirektoratet og Kjersti Gautvik i Bufdir fortalte mer om hva forløpet består av og implementering av det. Det har vært bred involvering av mange miljøer i arbeidet og NTF har kommet med innspill i høringsrunden. Forskning viser at barn som mottar hjelp fra barnevernet har høyere forekomst av helseplager. Dette inkluderer psykiske vansker og lidelser, somatiske helseproblemer, rusmiddelproblemer, seksuelle helseproblemer og tannhelseproblemer. Målgruppen er alle barn det opprettes undersøkelse for, barn med hjelpetiltak som bor hjemme og barn som bor i fosterhjem og institusjon. Ikke alle skal inn i forløpet, det skal gjøres en vurdering for hvert enkelt barn. Nasjonalt forløp for barnevern skal sikre medvirkning og informasjon til barn og deres foreldre og det kan beskrives som grunnmuren i satsingen for bedre helsehjelp for barn i barnevernet.

Avslutningsvis delte to fra Sarpsborg kommune sine erfaringer med å jobbe med forløpet i kommunen.

Se opptak av lanseringswebinaret her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Illustrasjon: Bufdir / Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 17. februar 2023