Endringer i folketrygdens stønadsordning

Bilde

NTF har gått gjennom det nye rundskrivet og takstene for tannbehandling, og laget en oversikt over de viktigste endringene.

Helsedirektoratet publiserte 2. januar nytt rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade, og nye takster for tannbehandlingen.

Informasjonen er tilgjengelig elektronisk på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Endringene gjelder fra 1.1.2023.

Regelverk i ny drakt

Rundskrivet til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade er helt omarbeidet fra 1. januar 2023. En arbeidsgruppe med deltagere fra Helfo og Helsedirektoratet har gjennom 2022 arbeidet med en språklig oppdatering og forenkling av rundskrivet. Det nye rundskrivet har også vært på høring hos profesjonsforeningene, inkludert NTF, før publisering. Hensikten med arbeidet har vært å gjøre innholdet mer tilgjengelig ved hjelp av klart språk og ny struktur. I tillegg er noen bestemmelser flyttet fra takstmerknader til rundskrivet.

Det er viktig å se både forskrift, rundskriv og takstene i sammenheng.

Endringer i regelverk og takster

Takstene er regulert med 2,6 prosent i gjennomsnitt fra 1. januar 2023. SMT-listen er også revidert.

Ordningen med utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud til 21- og 22-åringer som ble innført i 2022, omfatter aldersgruppen 21-26 år fra 1. januar 2023. NTF arbeider med denne saken og vil komme tilbake til dette når vi får flere avklaringer. Se video i slutten av saken for informasjon fra presidenten om dette.

Det er få innholdsmessige endringer i regelverket, men det er gjort enkelte små endringer i teksten under noen av stønadspunktene og i takstmerknadene. Det er derfor viktig at alle oppdaterer seg på regelverket.

Det er følgende større endringer i rundskrivet:

  • I stønadspunkt 7 er punkt 7 f) endret fra «Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer» til «Tannluker på grunn av retinerte tenner».
  • I stønadspunkt 9 er det presisert spesifikt at attrisjonsskadene må vurderes opp mot pasientens alder. Det er en innholdsmessig endring slik NTF ser det. Selv om alder inngår naturlig i en alvorlighetsvurdering har alder ikke vært nevnt spesifikt tidligere. Dette medfører en skjønnsmessig og krevende vurdering for behandler. Når er pasienten for gammel til å få stønad? Det finnes heller ingen gode studier på hva som er normal tannslitasje etter alder. Alvorlighet må være det avgjørende. NTF mener at punktet må strykes og har tatt dette opp med Helsedirektoratet.

Det er følgende større endringer i takstene:

  • Kapittel E
    • Spesifisert at 405 kan brukes kun en gang per tann. Dette er nytt og blir feil i de tilfeller hvor man pga. nervenærhet er nødt til først å gjøre en koronektomi, og deretter senere mulig gjøre en ny operasjon hvor røttene fjernes etter at de har beveget seg bort fra nerven. Dette vil NTF ta opp med Helsedirektoratet.
    • Vi vil også spørre om endringene vedrørende takst 414.

Informasjonen om det nye regelverket er tilgjengelig elektronisk på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Endringene gjelder fra 1.1.2023

Se også:

Sist oppdatert: 5. januar 2023