NTF fraråder medlemmene å bidra til aldersvurdering av asylsøkere

Bilde

NTF har vært i kontakt med NRK i forbindelse med en artikkel som stiller seg svært kritisk til UDIs praksis rundt aldersvurderinger av mindreårige asylsøkere, og spesifikt rundt bruken og vektleggingen av tannrøntgen.

UDI er pålagt å gjennomføre aldersvurderinger av asylsøkere som oppgir å være enslig mindreårige. Som en del av vurderingene inngår verktøyet BioAlder - en statistisk beregningsmodell basert på studier av utvikling av håndskjelett og nedre venstre visdomstann. Modellen kombinerer resultatene fra røntgen av henholdsvis hånd og tann, og gir et estimat av søkerens kronologiske aldersspenn.

Utfordringen er at UDI ikke har avtale med noen som vil ta håndrots-røntgen, og har stått uten leverandør siden 2018. Dette betyr at tannrøntgen og intervju er det som benyttes, og av disse er det slik vi oppfatter kun tannrøntgen som kan etterprøves.

Da verktøyet ble utviklet var NTF med i en referansegruppe som hadde innvendinger vedrørende bruken av resultatene. UDI kom i den forbindelse med forsikringer om det ikke skulle gjøres aldersvurderinger med bare én av testene. NRK har fått innsyn i dokumenter som viser at siden 2019 har mer enn 380 personer har blitt vurdert med kun tannrøntgen, selv om dette strider med tidligere informasjon og forsikringer fra UDI.

- Hensikten bak BioAlder er at tannrøntgen inngår som en av flere brikker. Dersom det benyttes kun tannrøntgen til aldersvurderinger, er det hverken validert eller godt nok da det blir for stor usikkerhet rundt metoden, sier Heming Olsen-Bergem, president i NTF.

- Vi ser oss derfor nødt til å fraråde medlemmene å bidra til gjennomføring av slike undersøkelser, hvis det ikke kan bekreftes at den kun inngår som ett av flere parameter i aldersvurderingen, legger presidenten til.

NTF vil påpeke at kritikken ikke er rettet mot BioAlder, men mot praksisen om å kun benytte tannrøntgen. Vi ser det som viktig at det forskes videre på metoden, og at systemet utvikles videre før metoden benyttes inn som en del av UDIs aldersvurderinger.

NTF er bekymret for det som ser ut til å være gjeldende praksis hos UDI, og vil ta kontakt med UDI angående denne saken.

Les mer:

Sist oppdatert: 28. desember 2022