På innspillsmøte med Tannhelseutvalget

Bilde

Den 7. desember avholdt Tannhelseutvalget åpent møte for å få innspill fra ulike interessenter. Møtet ble gjennomført som et digitalt møte, og et bredt utvalg av ulike samfunnsaktører var invitert. På vegne av NTF stilte spesialrådgiver Camilla Hansen Steinum og rådgiver Christian P. Fjellstad.

For NTF var det viktig å løfte frem hvor lite vi faktisk vet om tannhelsetjenestene i dag, samt å belyse det lille vi vet. Det er først og fremst fra den offentlige tannhelsetjenesten vi har noe tall, og så vet vi noe fra SSBs rapporter om den voksne befolkningen.

I innlegget betonte NTF viktigheten av å se på munnen som en del av kroppen, med den følge at tannhelsetjenesten skal være en integrert del av helsetjenesten. Videre er det viktig å utjevne den sosiale ulikheten i munnhelsen, samt å sikre at utdanning av, og kompetansen hos, fremtidens tannhelsepersonell er i tråd med befolkningens behov og utviklingen av tannhelsetjenesten. NTF påpekte viktigheten av at Norge utdanner sitt eget helse- og tannhelsepersonell.

Mot slutten av innlegget fremmet NTF noen betraktninger rundt dagens tannhelsetjeneste og pekte på ulike utfordringer i både den private og den offentlige delen av tannhelsetjenesten.

Les hele innlegget her , 132.1 kB, åpnes i nytt vindu.

På møtet stilte mange ulike aktører. Foruten om de odontologiske fagmiljøene ved universitetene og flere kompetansesentre, deltok også Pensjonistforbundet, LO og Akademikerne, Norsk Tannpleierforening og Tannhelsesekretærenes Forbund, Norsk psykiatrisk forening, eldreråd fra ulike fylker og flere pasientorganisasjoner.

Flere av disse vil levere inn skriftlige innspill til Tannhelseutvalget. På Tannhelseutvalgets hjemmesider Lenke til et annet nettsted. finner du en oversikt over innsendte innspill.

NTF har også opprettet en egen landingsside som utvikles og fylles ut i disse dager. Disse sidene er ment som en ressurs for NTFs medlemmer og tillitsvalgte i det videre arbeidet med fremtidens tannhelsetjeneste knyttet opp mot Tannhelseutvalget.

Sist oppdatert: 13. desember 2022