Ny informasjon fra Helsedirektoratet vedrørende henvisning til kjeveortoped

Bilde

Helsedirektoratet har tidligere informert om at innføring av elektroniske henvisninger i kjeveortopedi skulle skje 1. januar 2023. Arbeidet med innføringen vil fra forvaltningens side ikke kunne få full tyngde før i 2023, og er derfor utsatt. Samtidig kommer de med en presisering vedrørende henvisning.

Helsedirektoratet har nedsatt en prosjektgruppe som i 2023 vil arbeide med å digitalisere henvisningene til kjeveortoped. Prosjektet er en del av ett større arbeid med etterlevelse/kontroller av folketrygdens stønad på helseområdet. Helsedirektoratet vil komme med mer informasjon underveis i prosessen, og presiserer at de nåværende reglene for henvisning til kjeveortoped gjelder.

Henvisning til kjeveortopedisk behandling med stønad fra folketrygden

For kjeveortopedisk behandling (tannregulering) som utføres med stønad fra folketrygden er det etter gjeldende regelverk ett absolutt krav at henvisning fra almenntannlege/tannpleier foreligger før behandlingen hos kjeveortoped kan starte. Ifølge regelverket er henvisende behandler ansvarlig for at korrekt henvisningsskjema er benyttet, mens kjeveortopeden er ansvarlig for at behandling og innsending av stønadskrav ikke igangsettes før korrekt henvisning foreligger.

Helsedirektoratet, sammen med Helfo, arbeider målrettet med både etterlevelse av regelverket og etterkontroller for å sikre rett ytelse til den enkelte samt for å følge opp og kontrollere tjenester, ytelser og utbetalinger. Fra vår side er det viktig at forvaltningen utfører sine oppgaver i samsvar med gjeldende lover/regler og at ressursbruken er effektiv.

Digital samhandling er ett virkemiddel for å få til effektiv ressursbruk, både for pasienter, behandlere og forvaltning, og derfor er arbeidet med elektroniske henvisninger/kjeveortopedi svært viktig. Helsedirektoratet har derfor organisert arbeidet med å digitalisere henvisningene som ett eget prosjekt m/egen prosjektgruppe.

Presisering vedrørende henvisningsskjema kjeveortopedi 05.-06.10

Skjema 05-06.10 skal kun benyttes dersom henviseren har gjort funn som tilsier at pasienten har ett bittavvik der folketrygden gir stønad til tannreguleringen. Aktuelle bittavvik er uttømmende listet opp i skjemaet (gruppe a, b og c med underpunkter), som da påføres av henviseren. Har pasienten ett bittavvik som ikke gjenfinnes på skjema 05-06.10, skal skjemaet ikke benyttes - dette er bittavvik det ikke gis behandlingsstønad til fra folketrygden

Hvis kjeveortopeden f.eks. skal benytte takst *600 (forundersøkelse) er det en forutsetning for å få stønad at pasienten har en tilstand eller sykdom etter vilkårene i forskriften § 1 jf. takstvedlegget fra Helse- og omsorgsdepartementet (Innledende bestemmelser).

Den eneste dokumentasjonen for dette ved forundersøkelse er utfylt henvisningsskjema. Henvisende behandler må derfor foreta en vurdering av bittavviket og grunngi i journal hvorfor pasienten evt. kan ha rett til stønad fra folketrygden ved behandling.

Det påpekes av og til at denne vurderingen kan være vanskelig. Helsedirektoratet har ingen problemer med å forstå at dette kan være vanskelige vurderinger, men en henvisning fritar uansett ikke henvisende behandlers plikt til å foreta egen faglig vurdering av pasienten.

Ifølge lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4 (samtykke til helsehjelp), har henviser plikt til å informere pasienten om vedkommendes helseproblem, hvorfor en ønsker å henvise til spesialist, samt innhente pasientens/foresattes tillatelse til å henvise før selve henvisningen skjer.

Skjema 05-06.10 skal kun benyttes der henvisende tannlege/tannpleiers journalførte funn tilsier at pasienten kan ha rett til stønad fra folketrygden til behandling for sitt bittavvik. For andre bittavvik skal det benyttes annet henvisningsskjema.

Se også Fag og politikk / Trygd og tannbehandling for flere avklaringer og presiseringer fra Helsedirektoratet rundt folketrygdens regelverk

Sist oppdatert: 19. desember 2022