Underfinansiert, uansvarlig og ulovlig

Bilde

Uansvarlig velferdspolitikk fremfor ansvarlig helsepolitikk er gjennomgangstonen etter budsjettenigheten mellom regjeringen og SV. Den norske tannlegeforening er svært kritisk til de prioriteringene som nå gjøres innenfor munnhelseområdet.

SV og regjeringen har i statsbudsjett for 2023 blitt enige om en utvidet refusjonsordning med 50 % stønad for aldersgruppen 23-26 år. Dette er en utvidelse av ordningen for 21- og 22-åringene som kom med statsbudsjettet for 2022, og som ennå verken er skikkelig gjennomført, utredet eller evaluert.

- Denne ordningen gir liten helsegevinst og liten velferdsgevinst, sier en oppgitt Heming Olsen-Bergem, president i Tannlegeforeningen. - Det lille vi har av tall, tilsier at aldergruppen opp til 26 år har god tannhelse og relativt lite behandlingsbehov.

Regjeringen har med stor støtte fra Tannlegeforeningen nedsatt et utvalg som skal se på fremtidens tannhelsetjeneste. Utvalget skal blant annet følge opp resolusjonen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om integrering av munnhelse i helsetjenesten og se på hvordan man kan utjevne sosiale forskjeller i folks munnhelse.

- Nå bør regjeringen la dette utvalget få jobbe seg ferdig før de haster av gårde og bruker penger på en måte som ikke bidrar til målet om bedre munnhelse og utjevning av sosial ulikhet i munnhelsen, fastslår Olsen-Bergem. - NTF har tatt opp med myndighetene at ordningen trolig er ulovlig og i strid med EØS-avtalen. Vi mener at dette er statsstøttet konkurransevridning når det offentlige ikke tar et større ansvar for kostnaden for disse tjenestene, men lar denne pasientgruppen betale en så høy egenandel som 50 %, samtidig som de ikke får tilsvarende rabatt dersom behandlingen utføres i privat tannhelsetjeneste.

Vedtaket innebærer også overføring av oppgaver til en fylkeskommunal tannhelsetjeneste som allerede sliter med å rekruttere og beholde personell, og som i dag ikke klarer å følge opp, og gi et helhetlig tilbud til, de gruppene som de allerede har et lovpålagt ansvar for å ivareta.

Utvidelsen av ordningen for 21- og 22-åringer, nå opp til og med 26 åringene, medfører en budsjettøkning på 448 millioner kroner, hvorav 280 millioner kroner er friske midler som tilkommer i statsbudsjett 2023. Dette tar utgangspunkt i at kun 30 % benytter seg av ordningen, som dermed allerede er underfinansiert fra start.

Regjeringen hengir seg nå til klatting på en gammel tannhelsetjenestelov som er uegnet for dagens samfunn. Dette er en av grunnene til at regjeringen selv har ment at det er behov for en helhetlig gjennomgang basert på kunnskap om tjenesten, og derfor har satt ned et utvalg. Nå må politikerne vente på kunnskapsinnhentingen om tjenesten og så på det grunnlag ta veloverveide beslutninger basert på fakta og sannsynlige effektmål.

En helhetlig gjennomgang er eneste vei til en fullgod og integrert tannhelsetjeneste for hele befolkningen. Med statsbudsjettenigheten har de tre partiene overlatt folks munnhelse til synsing og politisk ideologi.

- Dette er inkonsekvent, uansvarlig politikk og misbruk av offentlige midler, avslutter en tydelig frustrert president Olsen-Bergem.

Medieoppslag om tannhelse i statsbudsjettet:


For ytterligere kommentarer ta kontakt med
President i NTF – Heming Olsen-Bergem 450 27 278 / heming@tannlegeforeningen.no

For mer bakgrunn ta kontakt med
Camilla Steinum Hansen 996 97 120 / Camilla.Hansen.Steinum@tannlegeforeningen.no
Christian P. Fjellstad 9009 2309 / cf@tannlegeforeningen.no

Sist oppdatert: 2. desember 2022