Perioden for obligatorisk etterutdanning forlenges med ett år

Bilde

Hovedstyret lytter til medlemmene, og har besluttet at perioden for obligatorisk etterutdanning forlenges med ett år - til 31. desember 2023. Beslutningen er tatt i samråd med leder av kontrollkomiteen og representantskapets ordfører.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at pandemien har påvirket kurstilbudet både sentralt og lokalt, og har gitt medlemmene færre muligheter til å oppfylle etterutdanningskravet. I tillegg hadde reiserestriksjoner og usikkerhet knyttet til smittesituasjonen stor betydning for aktiviteten.

Utvidelsen av perioden gir medlemmene bedre tid til å oppfylle kravet på 40 timer og til å bestå de to obligatoriske nettkursene om smittevern og folketrygdens stønadsordning. Disse kursene gir helt nødvendig kunnskap i tannlegens hverdag, og de er gratis som en del av medlemstilbudet.

Hovedstyret vil samtidig påpeke viktigheten av at tannlegene opprettholder og videreutvikler kompetansen ved å delta på kurs, og anbefaler alle medlemmer minst 20 timer etterutdanningsaktivitet i året, uavhengig av timestatus ved utgangen av 2022. 

Ordningen med obligatorisk etterutdanning er under evaluering, og hovedstyret vil vurdere om endringer i regelverket skal legges frem for representantskapet høsten 2023. Det er viktig at ordningen er godt underbygget i hele medlemsmassen, og medlemmer som har synspunkter på den obligatoriske etterutdanningen oppfordres derfor til å melde disse inn til sin lokalforening for videre behandling i NTFs foreningsdemokrati. 

Les mer om regler for obligatorisk etterutdanning på www.tannlegeforeningen.no Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 30. november 2022