Mønsteravtalen - lønnsregulering for tannhelsesekretærer 2022

Bilde

Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 10. november 2022.

Informasjon sendes også ut per e-post til alle medlemmer registrert som privat i NTFs medlemsregister. Logg deg inn på "Min side" Lenke til et annet nettsted. med medlemsnummer og passord, og velg "Min profil" for å sjekke om vi har riktig kontaktinformasjon.

Ny avtale og informasjon om denne vil bli lagt ut på NTFs nettsted under Jus og arbeidsforhold / verktøykasse Lenke til et annet nettsted. (krever innlogging).

Etter konstruktive forhandlinger ble partene enige om følgende;

Generelle tillegg per 1. mai 2022

Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av Mønsteravtalen får et generelt kronetillegg på sin avtalte årslønn med virkning fra 1. mai 2022 etter følgende tabell:


Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Tannhelsesekretær

25 300

17 800

14 300

14 300

14 300

14 300

14 300


Tilleggene gis forholdsmessig til deltidsansatte.


Minstelønnstabell per 1. mai 2021. Mønsteravtalen § 9 punkt 1.

Følgende nye minstelønnssatser gjelder med virkning fra 1. mai 2022:


Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

324 900

331 400

334 200

337 200

345 300

391 600

431 400

Tannhelsesekretær

389 000

389 000

389 000

393 200

404 600

448 400

460 300

Det generelle tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen. Tillegget skal legges til sekretærens faktiske årslønn per 30. april 2022. Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået når kronetillegget er lagt til, skal lønnen deretter økes til (minimum) minstelønn i henhold til tabell 2.

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdato 10. november med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

Den nye minstelønnstabellen er identisk med resultatet for tannhelsesekretærer og assistenter i Den offentlige tannhelsetjenesten DOT (KS-området) i 2022.


Årlig lønnsvurdering. Mønsteravtalen
9 punkt 2.

Lønnsfastsettelse for arbeidstakere ligger under arbeidsgivers styringsrett. Mønsteravtalen er basert på et minstelønnssystem.

Det følger av Mønsteravtalen § 9 punkt 2 at arbeidsgiver skal gjøre en årlig vurdering av tannhelsesekretærenes / assistentenes lønnsinnplassering i den enkelte virksomhet, på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. I vurderingen av den enkelte ansatte skal det legges vekt på stillingens arbeids- og ansvarsområde, arbeidstakerens kompetanse, egnethet, resultatoppnåelse, utilsiktede skjevheter mellom ansatte mv.

Mønsteravtalen er NTFs bidrag til at privatpraktiserende tannleger kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer og assistenter. Dette anses viktig for å rekruttere dyktige sekretærer som kan bidra til å skape solide økonomiske forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling. Ordnede arbeidsforhold for hjelpepersonell i privat tannhelsesektor er av stor betydning for tannlegestandens omdømme.


Nærmere om beregningen av månedslønn og timelønn

Årslønn i full stilling er referanse for all avlønning.

Månedslønn = årslønn/12.

Månedslønn i mindre enn 100 % stilling = månedslønn/37, 5 x avtalt uketimetall

eller månedslønn x avtalt stillingsbrøk

Timelønn for hel- og deltidsansatte (inkl. kompensasjon for off. fridager) = månedslønn/157

Timelønn for ekstrahjelper (eks. kompensasjon for off. fridager) = månedslønn/162,5

Timelønn med 50 % overtidstillegg = månedslønn/162,5 x 1,5

Timelønn med 100 % overtidstillegg = månedslønn/162,5 x 2Protokoll fra forhandlingene for 2022 publiseres i sin helhet på
www.tannlegeforeningen.no/jus og arbeidsliv/praksiseier/verktøykasse/mønsteravtalen

Sist oppdatert: 11. november 2022