Dekning av utgifter til tannbehandling til beboere i akuttinnkvarteringer

Bilde

Utlendingsdirektoratet (UDI) har registrert en betydelig økning i refusjonskrav tilknyttet tannbehandling til beboere i akuttinnkvarteringer, og har kontaktet NTF angående dette for å minne om at det kun er utgifter til akutt tannbehandling som med sikkerhet dekkes av UDI.

NTF videreformidler med dette viktig informasjon fra UDI:

Beboere i asylmottak som har vært i Norge i mindre enn seks måneder har rett på akutt tannbehandling, forebyggende tiltak og behandling for å begrense skadeutvikling. Det er i alle tilfeller en forutsetning at behandlingen er nødvendig for beboerens liv og helse.*

Utgifter til akutt tannbehandling dekkes av mottakene uten forutgående søknad. Mottakene blir så refundert av UDI. Utgifter tilknyttet til forebyggende tiltak og behandling for å begrense skadeutvikling skal søkes om som tilleggsytelse etter § 8 i forskrift om stønad til beboere i asylmottak. Beboer risikerer å måtte betale selv hvis denne type behandling utføres uten at det foreligger et vedtak om innvilgelse til å dekke utgiften fra UDI.

Som følge av en betydelig økning i refusjonskrav tilknyttet tannbehandling til beboere i akuttinnkvarteringer, ser UDI nå behov for å minne om at det kun er utgifter til akutt tannbehandling som med sikkerhet dekkes av UDI.

I forlengelse av dette og på bakgrunn av at det de siste månedene har kommet inn refusjonskrav på akutt tannbehandling på betydelig større beløp og av mer omfattende art enn tidligere, eksempelvis rotfylling, understrekes det at akutt tannbehandling kun er «behandling som ikke kan utsettes, eksempelvis på grunn av sterke smerter eller akutte infeksjoner hos pasienten. Slike tilstander krever adekvat medisinsk hjelp uten unødig tap av tid. Dersom pasienten kun møter for å få avhjulpet slike problemer, bør tannlegen gi informasjon om hvilke begrensninger som ligger i tannlegens undersøkelse og behandling.»* *

Hvorvidt behandlingen er akutt, er en tannhelsefaglig vurdering som skal utføres av ansatte med tannhelsekompetanse. Det er derfor av stor viktighet, både for tannlegen selv, mottaksbeboer, driftsoperatør av mottakene og for UDI, at tannlegene er innforstått med akutt-kravet UDI stiller, for at utgifter til tannbehandling skal dekkes uten forutgående søknad. I disse tilfellene skal det stå eksplisitt og tydelig på faktura fra tannlege til asylmottak at behandlingen som har vært utført var akutt. Hvis kun deler av behandlingen var å anse som akutt skal dette spesifiseres.

* Se kap. 2 "Finansiering" i Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, Helsedirektoratet Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

** Se veileder "God klinisk praksis i tannhelsetjenesten", Helsedirektoratet 2011, s. 21 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 18. oktober 2022