Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Nok en gang tas pengene fra pasientene!

Bilde

I et år der gjennomgangstonen har vært at statsbudsjettet blir stramt skal man kanskje ikke rope aller høyest, men nå gjøres det igjen; Folketrygdens stønadsordning for tannbehandling underfinansieres!

Tannlegeforeningen syntes tidligere å se en vilje hos regjeringen Støre til å prioritere ressurser over statsbudsjettet for å styrke dagens tannhelsetjeneste. Sammen med SV ga 2022-budsjett samlet sett et betydelig løft for tannhelsa, men dessverre fant man ikke penger til å fullfinansiere kostnadsutviklingen i folketrygdens stønadsordning. Manko for statsbudsjett 2022 var 20 millioner kroner.

Arven etter regjeringen Solberg var en samlet underregulering og innsparing på til sammen 592 millioner kroner i perioden 2014-2022. Tannlegeforeningen håpet at den nye regjeringens første budsjett skulle rette opp i dette, men den gang ei.

-Pasientene må igjen ta større deler av regninga, sier en oppgitt Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening (NTF). -Sett sammen med en økning av egenandelskortet på 4,1%, er underreguleringen et klart signal om at regjeringen ikke er på lag med pasientene. I en tid hvor privatøkonomien er hardt presset blir det feil å ta pengene fra de som trenger det mest.

Pasienter som har rettigheter til tannbehandling i folketrygdens stønadsordning, har fått mindre stønad år for år. Dette er pasienter som på bakgrunn av medisinske diagnoser har økt behov for tannbehandling og dermed store utgifter. 12. august satte regjeringen ned et eget tannhelseutvalg og et slikt utvalg bør gjennomføre en helhetlig vurdering av stønadsordningen og eventuelt foreslå endringer. I mellomtiden forutsetter NTF at man i det minste ikke svekker dagens stønadsordning ytterligere.

Underreguleringen i 2023-budsjettet summerer seg til 10 millioner kroner, som regjeringen ironisk nok foreslår at skal finansiere tannhelseutvalgets arbeid det kommende året. -Disse midlene burde regjering klart å finne et annet sted, sier Olsen-Bergem. -Å ta fra disse pasientene spesielt, for å jobbe med tilbudet til pasientene generelt er noe paradoksalt.

Viderefører TOO-satsningen
Regjeringen skal samtidig berømmes for å skjerme TOO-ordningen. Etter budsjettavtalen med SV ble det satt av 180 millioner kroner på 2022-budsjettet og denne støtten videreføres i forslaget til 2023-budsjett.

Ordningen fikk nær doblet støtten i 2022 og selv om det fortsatt er lange køer enkelte steder i landet var det ikke å vente at sektoren skulle kunne absorbere den relative store økningen kun i løpet av 2022.

-TOO-ordningen vil bli bedre i 2023, og det er en god og tydelig beskjed fra regjeringen om at denne sårbare gruppen skal ivaretas, mener NTF-president Heming Olsen-Bergem.

Samlet sett bra
Det er mange andre områder i statsbudsjettet enn tannhelsefeltet som merker de stramme tidene, så helhetlig sett bør tannhelsetjenesten være fornøyd og særlig innen offentlig sektor. Prosjekter og tiltak som; sykehusodontologi, kommunalt pasient- og brukerregister, kompetanseløft i den offentlige tannhelsetjenesten, og oppfølgingsarbeid av bivirkninger, videreføres eller styrkes.

Ellers verdt å merke seg er et styrket arbeid med kontroll av folketrygdens utgifter til tannhelse der effektvurderinger tyder på at etterkontroll gir endret adferd hos helseaktører.

Sist oppdatert: 13. oktober 2022