Tannhelseutvalg oppnevnt - et steg videre

Bilde

Nytt utvalg skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten

Regjeringen har i statsråd i dag (fredag 12. august) oppnevnt et utvalg som skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten. Utvalget har fått i oppdrag å utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester.

- Nå er vi kommet enda et skritt videre, sier en fornøyd Heming Olsen-Bergen, president i Den norske tannlegeforening NTF. - Dette har NTF jobbet for i mange år, så dette er en god dag!

Mandatet
Utvalgets mandat er stort og bredt, med vektlegging av hvordan den offentlige tannhelsetjenesten skal utvikles og utvides for blant annet å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Utvalget skal se på forholdet mellom tilbud i privat og offentlig regi, samt forskjeller i priser og behandling, og vurdere ulike ordninger for egenandelstak. Arbeidet skal vektlegge nødvendig helsehjelp og ikke gå inn på kosmetisk behandling i tannhelsetjenesten.

En utvidelse av det offentlige ansvaret er ikke nødvendigvis ensbetydende med flere tilførte økonomiske ressurser, og utvalget bes fremme forslag innenfor dagens økonomiske rammer og vurdere blant annet hvordan oppnå effektiv bruk av de samlede personellressursene, samt hvordan kostnader for tannhelsetjenester kan reduseres. De er også blitt bedt om å utrede og beskrive de økonomiske og administrative konsekvensene av ulike forslag der det offentlige ansvaret utvides eller der enkeltpasienters rettigheter styrkes.

Les mer om utvalgets mandat på regjeringen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Utvalget
Utvalget skal ledes av Evy-Anni Evensen, som blant annet har vært fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune, rådmann i Lyngdal kommune og kommunalsjef i Nissedal. Evy-Anni Evensen var også medlem av den forrige utredningen som ble gjennomført i 2004-2005.

Utvalget består ellers av 7 kvinner og 6 menn fra ulike institusjoner, deler av landet og med ulik kompetanse innen samfunnsøkonomi, statistikk, jus, offentlig og privat tannhelsetjeneste, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

-Vi savner representasjon fra næringslivet ved en privatpraktiserende tannlege og en tydeligere tilknytning til de odontologiske miljøene ved universitetene, men alt i alt dekker utvalg og mandat så og si alt i det som skal være en helhetlig gjennomgang, kommenterer NTFs president Heming Olsen-Bergem, som selv skal sitte i utvalget.

Arbeidet skal lede frem til en Norsk Offentlig Utredning (NOU) og utvalget gis i oppdrag å levere sin endelige rapport innen utgangen av juni 2024, og med mulighet for å levere delrapporter underveis. Gitt mandatets omfang er 2 år trolig det som trengs.

Les regjeringens nyhetssak Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (regjeringen.no)

Sist oppdatert: 12. august 2022