3 av 4 søkere på odontologistudiet i 2022 er kvinner

Kjønnsbalanse

Flere kvinner enn menn vil bli tannlege, viser søkertallene til odontologistudiene i 2022.

Søkertallene for opptak til høyere utdanning i 2022 viser en nedgang generelt i antall søkere, og dette speiles i søkertallene for odontologistudiene. Fra 2021 til 2022 er det en oppgang i antall kvinner, fra 73% til 75%, som søker seg til studiet, en trend som er forsterket blant førstegangssøkere (76%).

Forholdstallene mellom de ulike studiestedene i Norge (Oslo, Bergen og Tromsø) og forhold mellom antall førstegangssøkere og totalt antall søkere er relativt stabile fra år til år. Like stabilt er antall studieplasser ved de ulike studiestedene; Oslo - 65, Bergen - 48 og Tromsø - 40. Mellom 4 og 5 prosent av totalt antall søkere vil bli tatt opp ved de ulike studiestedene.

Med færre antall søkere helhetlig sett, med samme antall plasser, kan en kanskje forvente at gjennomsnittlig opptakskrav i 2022 vil kunne gå litt ned. Men med litt høyere kvinneandel, som jevnt over har høyere karakterer enn menn Lenke til et annet nettsted., er det ikke sikkert at opptakskravet går ned likevel. Dette vil avdekkes først til høsten når endelig opptak til studiene er ferdige.

Blant førstegangssøkere til odontologistudiet ved Universitetet i Bergen er det kun 18% som er menn og NTF deler bekymringen til Akademikernes konstituerte leder Lise Lyngsnes Randeberg som har uttrykt at slik skjevfordeling på sikt vil gå ut over mangfoldet og tjenestene.

-Helsetjenester, som andre samfunnsområder, er best tjent med en relativt lik andel menn og kvinner i jobb, men vel så viktig som fordelingen mellom menn og kvinner, er hvorvidt de som kommer ut av studiet jobber fulltid og ikke deltid, sier Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening.

Les mer:

Utdrag fra statistikken

Fordyp deg i søkertallene hos Samordna Opptak Lenke til et annet nettsted.

Les Akademikernes kommentar Lenke til et annet nettsted.

Mere informasjon å hente hos Kunnskapsdepartementet:

Dette er årets mest populære studier Lenke til et annet nettsted.

Tilbake til normale søkertall til høyere utdanning og flere studieplasser enn noen gang Lenke til et annet nettsted.

Sist oppdatert: 3. mai 2022