TannBarn er ferdigstilt

Bilde

Foto: iStock

Helsedirektoratet har nå ferdigstilt og publisert en samlet versjon av den nye nasjonale faglige retningslinjen om tannhelsetjenester til barn og unge under 20 år, også kalt «TannBarn». NTF støtter det overordnede målet med retningslinjen, men er kritiske til oppbygningen, omfanget og deler av innholdet.

Retningslinjen er omfattende med vel 50 anbefalinger fordelt over 12 kapitler. Målgruppen for retningslinjen er ledere av den offentlige tannhelsetjenesten og personell som yter tannhelsetjenester til barn og unge, også i privat sektor.

Arbeidet med retningslinjen har tatt mange år og NTF har kommet med innspill i to høringsrunder. NTF sendte høringsinnspill til TannBarn del 1 i april 2017 og TannBarn del 2 i juni 2020. Vi registrerer at den retningslinjen som nå er publisert, skiller seg merkbart fra de to delarbeidene NTF ga høringsinnspill til.

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at det helsefremmende og forebyggende perspektivet står sentralt i den nye retningslinjen. Det er mange anbefalinger om primærforebyggende tiltak for å unngå tannsykdom. Dessuten anbefales det å behandle og hindre utvikling av sykdommen karies i tidlige faser, slik at det ikke blir nødvendig å med behandling.

Generelt er NTF positive til at det er utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje, og vi stiller oss bak det overordnede målet om optimal tannhelse for barn og unge 0-20 år, samt reduksjon av sosiale og andre ulikheter i tannhelsen. Vi stiller oss også bak målet om at retningslinjen skal bidra til at tannhelsepersonell følger opp bestemmelser i lovverket om opplysningsplikten. Det er viktig at man sørger for at alle barn/ungdom i Norge får et likeverdig og godt tannhelsetilbud, uavhengig av hvor de bor eller hvilke utfordringer de har.

Tverrfaglig samarbeid har fått mye plass i retningslinjen. NTF støtter dette. Barn og unge med særlig behov er også løftet frem i et eget kapittel. Det er positivt. Gruppen omfatter barn og unge med kognitive-, psykiske eller somatiske helseutfordringer og/eller habilitering- eller rehabiliteringsbehov.

NTF har i tidligere høringsinnspill vært kritiske både til deler av innholdet i retningslinjen og til selve formen og oppbygningen av retningslinjen. Vi mener fortsatt at dokumentet er massivt og lite brukervennlig. Det er utfordrende å finne frem i retningslinjen. Retningslinjen inneholder dessuten alt fra lovkrav og krav til organisering og drift av DOT, til det som synes som meget detaljerte kliniske beskrivelser, noe som gjør det krevende å bruke den i arbeidet i tjenesten. Videre er flere av anbefalingene svært spesifikke og styrende, og vi har tidligere stilt spørsmål ved om det er hensiktsmessig å styre autorisert helsepersonell på en så detaljert måte.

Les mer om retningslinjen på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 21. april 2022