Regjeringen dropper overordnet utredning av tannhelsetjenesten

Prioriteringsmeldingen

Skjermdump Stortingets videoarkiv 5. april

Det blir ikke noe av den helhetlige utredningen av tannhelsetjenesten som NTF lenge har trykket på for å få. I stedet skal det iverksettes en serie med mindre utredninger. Tannlegeforeningen er skuffet og betegner det hele som beklagelig og lite fremtidsrettet.

I debatten på Stortinget tirsdag 5. april avklarte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at tannhelsetjenesten skal utredes gjennom en serie med utredninger og ikke en overordnet utredning.

- Dette er svært skuffende, sier en oppgitt Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening (NTF). - Til tross for at de forstår behovet for en helhetlig gjennomgang av en samlet tannhelsetjeneste, velger regjeringen altså en stykkevis og delt tilnærming. En slik tilnærming begrenser mulighetene for en modernisering av tannhelsetjenesten som ville gjort den bedre egnet til å ivareta både dagens grupper og de sårbare gruppene som dagens system ikke treffer. Det er svært beklagelig og særdeles lite fremtidsrettet, utdyper han.

Stortinget har nå behandlet Prioriteringsmeldingen, som oppfølging av Blankholmutvalgets utredning om kriterier for bruk i de kommunale helsetjenestene og i den offentlige tannhelsetjenesten.

Alle partiene støtter opp om at kriteriene som i dag brukes i spesialisthelsetjenestene; nytte, ressurs og alvorlighet, også skal gjøres gjeldende i den kommunale helsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I tillegg inkluderes mestring i nytte- og alvorlighetskriteriet. Dette er i tråd med NTFs innspill i høringsrunden hvor vi støttet å utvide nytte- og alvorlighetskriteriet med et punkt som også fanger opp fysisk, psykisk og sosial mestring.

Både SV, AP, Høyre og FrP trakk frem tannhelsetjenesten i sine innlegg til debatt, men i innstillingen har de fremmet noe ulik ordlyd når det gjelder veien frem til en ny stortingsmelding om tannhelsetjenesten.

- I realiteten er det lite som skiller den nye og den gamle regjeringen, konkluderer Olsen-Bergem. - Der Høyre i regjering straks ville sette i gang med å skrive en ny stortingsmelding om tannhelsetjenestene, så vil AP og SP, etter påtrykk fra SV, utrede enkelte ting før arbeidet med en stortingsmelding kan påbegynnes.

Behov for NOU

I budsjettforliket for statsbudsjett 2022 ble AP og SP enige med SV om en utredning og å nedsette et utvalg. Utredningen skal se på status for tannhelsetjenestene i Norge, herunder sosiale og geografiske forskjeller i bruk og tilgang, årsaker til forskjeller, forholdet mellom tilbud i privat og offentlig regi, samt forskjeller i priser og behandling. Utvalget skal komme med forslag som kan bidra til at tannhelsetjenester blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for egenandelstak.

- Nå må vi i NTF sørge for at denne utredningen og dette utvalget fylles med mest mulig relevant innhold og jobbe hardt med å bidra til en meningsfull stortingsmelding, sier Olsen-Bergem. Han er klar på at statsrådens avklaring i Stortinget begrenser mulighetene for å se det større bildet, og faktisk foreta den helhetlige gjennomgangen som NTF mener det er behov for – fortrinnsvis i form av en Norsk Offentlig Utredning (NOU).

Les mer:

Sist oppdatert: 6. april 2022