Tverrfaglig helsekartlegging blir en del av barnevernloven

Bilde

Stortinget vedtok 3. mars et lovforslag om at alle barn som barnevernet overtar ansvar for skal få en tverrfaglig kartlegging av den psykiske og fysiske helsen.

I det nye lovforslaget står det at "Når barnevernstjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda etter §§ 4-12, 4-24 eller 4-26, eller har truffet vedtak om frivillig plassering etter § 4-4 sjette ledd, skal den anmode Bufetat om tverrfaglig helsekartlegging etter § 2-3 tredje ledd bokstav c." Kartleggingen kan bare gjennomføres med samtykke fra barnets foreldre.

I det opprinnelige lovforslaget som ble sendt ut på høring våren 2021, sto det at barnevernet hadde plikt til å vurdere dette. Stortinget, i tråd med forslaget fra høringsinnspillene de mottok, har altså endret dette til at det skal være en plikt for barnevernet å sende alle barn som blir flyttet ut av hjemmet til en slik helsekartlegging.

Det er ikke omtalt i detaljer hva den tverrfaglige helsekartleggingen konkret skal inneholde i selve lovteksten, men i utredningen anbefalte både Helsedirektoratet og Bufdir at kartleggingen skal utføres av et team med spesialisert kompetanse innen både barnevern og helse, inkludert tannhelse.

Bakgrunn:
Rundt to tusen barn flyttes hvert år på grunn av omsorgsovertakelser, atferds- og frivillige plasseringer. Disse barna kan ha opplevd overgrep og omsorgssvikt og har ofte store uavdekkede helsebehov. Lovforslaget var på høring våren 2021, og NTF støttet forslaget i vårt høringsinnspill. I innspillet påpekte NTF at dårlig oral helse kan være et tegn på mer generelle helseplager, og kan være en viktig indikator for videre utredning og tettere oppfølging av pasienten. Derfor er det helt nødvendig å inkludere oral helse når det skal gjøres en helhetlig helsekartlegging.

Les mer:

Sist oppdatert: 4. mars 2022