Nye policydokumenter vedtatt av NTFs representantskap

Bilde

NTFs representantskap ble gjennomført 26. - 28. november. Blant vedtakene var to nye policydokumenter om fremtidens tannhelsetjeneste og nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling.

Fremtidens tannhelsetjeneste

Policydokumentet skal brukes som basis for NTFs påvirkningsarbeid, og bidra til posisjonering av foreningen i de kommende prioriteringsdebattene i den nye stortingsperioden ved å se på finansiering av tjenesten og grenseoppgangen mellom individuelle og universelle rettigheter, prioritering og målretting til ulike grupper, og ikke minst hvordan tannhelsetilbudet skal organiseres.

Dokumentet er organisert i fire hovedkapitler som beskriver

  1. status i det norske folks tannhelse,
  2. organisering av dagens todelte tannhelsetjeneste,
  3. folkehelsetiltak, og
  4. kompetanseutvikling tannhelsetjenesten.

For NTF er det viktig å slå fast at det må foretas en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten i Norge før det gjennomføres vesentlige endringer i dagens organisering og finansiering.

Klikk her for å laste ned pdf av policydokumentet Fremtidens tannhelsetjeneste , 124.7 kB, åpnes i nytt vindu.

Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi

Policydokumentet omhandler NTFs syn på grenseoppgangen mellom nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling. I policydokumentet fokuseres det på at tannlegers hovedoppgave er å forebygge og behandle sykdom. Dersom tannleger utfører kosmetiske behandlingsprosedyrer i ansikt og munnhule, skal dette alltid skje på medisinsk/odontologisk grunnlag. Tannleger skal ikke medvirke til å skape behov for behandling og etisk refleksjon er derfor viktig.

Klikk her for å laste ned pdf av policydokumentet , 124.7 kB, åpnes i nytt vindu.NTFs syn på nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling Lenke til et annet nettsted.


Øvrige vedtak på representantskapsmøtet

Representantskapet vedtok også enkelte innholdsmessige endringer i NTFs etiske regler, vedtekter, reglement for representantskapet, NTFs arbeidsprogram , 266.4 kB, åpnes i nytt vindu. og regler for obligatorisk etterutdanning.

Det ble også gjennomført valg på hovedstyre og andre sentrale tillitsvalgte - se egen nettsak.

For mer informasjon om NTFs representantskapsmøte se www.tannlegeforeningen.no/representantskap (krever innlogging)

Sist oppdatert: 9. februar 2022