Rødts statsbudsjett
– Tennene en del av kroppen

Bilde

Fredag 19. november presentert partiet Rødt sitt alternative forslag til Statsbudsjett 2022. Rødts største satsning i dette forslaget er på tannhelse. Hele 3,2 milliarder kroner foreslås brukt på utvidelse av gratis tannhelsetjenester for unge, ny egenandelsordning, pris og- kostnadsregulering og styrkning av TOO-ordningen.

Tannhelse sto høyt på den politiske dagsorden gjennom valgkampen frem mot stortingsvalget. Særlig partiene på venstresiden har lovet mye, og de aller fleste jobber på sikt for en tannhelsereform som likestiller tennene med resten av kroppen. Særlig Rødt og SV har prioritert tannhelse i sine alternativ til Statsbudsjett 2022, men i motsetning til SV kommer Rødt neppe i en forhandlingsposisjon med regjeringen Støre. Rødt kan derfor i større grad satse på tannhelse og fremmer i sitt alternative forslag 3,2 mrd. kr. Dette er nær 3 ganger så mye som SVs forslag på 1,15 mrd. kr.

Rødts forslag innebærer en fordeling på følgende poster:

  • Egenandelstak på 2500 kr, 40 pst. refusjon over dette beløpet - 2 880 mill. kr.
  • Utvide aldersgrensa for gratis tannhelse fra 18 til og med 22 år - 300 mill. kr.
  • Øke takster for stønad til tannbehandling med forventet pris- og kostnadsvekst - 20 mill. kr.
  • Tverrfaglig psykolog- og tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsofre og personer med odontofobi (TOO) - 20 mill. kr.

I sitt fremlegg til alternativt budsjett skriver Rødt at «det viktigste er ikke hvor innfasingen starter, men at den starter». Rødt angir et mål om å likestille tannhelse med andre helsetjenester i løpet av fire år.

-Veldig ambisiøst og følgelig urealistisk, sier Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening, men legger til at særlig viktig er deres forslag om å prisregulere folketrygdens satser med forventet pris- og kostnadsvekst og ytterligere å styrke TOO-ordningen. -Særlig forslaget om egenandelstak er lite gjennomtenkt. Her tar Rødt utgangspunkt i en overslagsberegning fra finansdepartementet som selv departement mener det fester stor usikkerhet ved. En slik ordning vil endre hele organiseringen av tannhelsetjenesten, og det vil kreve utredninger og mye arbeid før det vil være mulig å gjennomføre noe slikt i praksis.

-En satsning på gratis tannhelse til unge er trolig det minst treffsikre tiltaket når det gjelder netto økt helseeffekt i befolkningen, dette har vi meddelt alle partier som har foreslått dette, sier NTF-president Steinum og fastslår at, -denne gruppen har god oral helse og derfor bør en ikke prioritere disse først.

-Mest bekymringsfullt er politikernes iver etter å foreslå store summer uten å ha en overordnet strategi og plan. NTF fastholder at en helhetlig gjennomgang må på plass før en begynner med forslag som innebærer store endringer i finansiering og organisering, og nei, da er det ikke irrelevant hvordan innfasingen skal begynne, sier en oppgitt president i Tannlegeforeningen.

Sist oppdatert: 19. november 2021