Staten erkjenner erstatningsansvar i viktig autorisasjonstvist

Bilde

Etter fem års kamp i rettssystemet er det nå inngått forlik. Staten har endret praksis og erkjent erstatningsansvar, etter å ha brutt EØS-avtalen overfor tannleger utdannet i Danmark minst siden 2007.

Tvisten oppsto i 2016, da staten plutselig sluttet å godkjenne den 5-årige tannlegeutdanningen fra Danmark, etter minst 40 år med et felles nordisk arbeidsmarked. NTFs advokater har representert tannlegen i en årelang strid i rettssystemet. Lagmannsretten slo i 2019 fast at tannlegen hadde rett til autorisasjon i Norge og at staten har erstatningsansvar. Staten anket. Først etter at EFTA-domstolen i mars 2021 fastslo at Norge har brutt EØS-avtalen, endret staten syn. Staten har nå også erkjent erstatningsansvar, rett før saken var berammet i Høyesterett.

Kastet kortene

— Staten har kastet kortene både på autorisasjon og erstatningsansvar. Hovedspørsmålet i saken for Høyesterett bortfalt i juni 2021, da vår klient fikk autorisasjon som tannlege i Norge. Forliket som nylig er inngått, innebærer at staten dekker det alt vesentlige av vår klients økonomiske tap, fremtidige tap og saksomkostninger, sier NTFs advokat Tone Galaasen, som har representert tannlegen, med advokat Per Andreas Bjørgan som rettslig medhjelper i Høyesterett.

— Staten har underveis erkjent at de 5-årige utdanningene i Danmark og Norge er jevngode, men har likevel i nærmere fem år fastholdt at disse tannlegene ikke har rett til autorisasjon i Norge. Staten har argumentert i strid med entydig faktainformasjon fra Danmark om deres egen utdanning, og fast og langvarig rettspraksis fra EU-domstolen. I stedet for å erkjenne feil, har staten endret faktisk og rettslig begrunnelse, senest at de må ha «full rett til yrkesutøvelse i utdanningslandet». Selv i EFTA-domstolen fremstilte staten vår klient som en tannlegestudent med en avbrutt utdanning. Etter EFTA-domstolens uttalelse har staten omsider erkjent saksbehandlingsfeil, feil faktum, feil rettsoppfatning og feil rettsanvendelse, herunder brudd på EØS-avtalen artikkel 28 og 31, fortsetter Galaasen.

— Den aktuelle tannlegen var ferdig utdannet Cand. Odont. / Master of Science in Dental Surgery, med samme kompetanse og kvalifikasjoner som tannleger utdannet i Norge, og hadde dermed rett til autorisasjon allerede i 2016. Denne saken har selvsagt fått store konsekvenser. Dette er særlig inngripende vedtak som gjelder et av de mest vesentlige rettsgoder, nemlig retten til å utøve sitt yrke. Det er imidlertid fint at staten omsider har tatt ansvar, og at de betaler erstatning til tannlegen som helt tilfeldig har endt opp i denne situasjonen, avslutter hun.

Prinsipielt viktig sak

Lagmannsrettens dom av 2. juli 2019, slo fast at tannleger utdannet i Danmark har rett til autorisasjon i Norge, at forvaltningspraksis har vært feil minst siden 2007 og at staten har erstatningsansvar. Det endelige resultatet er i samsvar med lagmannsrettens dom. Saken ble dermed avsluttet rett før den var berammet i Høyesterett 26.-27. oktober 2021.

Staten endret 1. juli 2021 autorisasjonspraksis for tannleger, leger og annet helsepersonell med utdanning fra EØS-land, hvor de har gjort samme feil. I anken til Høyesterett 16. september 2019 opplyste staten at Helsedirektpratet siden 2016 har mottatt flere hundre slike søknader fra leger og tannleger med utdanning fra en rekke EØS-land. Utfallet av denne saken vil bety at også andre ugyldige vedtak må omgjøres, og staten vil kunne ha erstatningsansvar i flere saker.

Sakens bakgrunn

Tannlegeutdanningen i både Norge og Danmark er 5 år og oppfyller minstekravene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 34. Fullført utdanning gir automatisk autorisasjon som tannlege og rett til å utøve tannlegeyrket et helt yrkesliv i de respektive landene, med selvstendig behandlingsansvar og forskrivningsrett på legemidler.

Staten kjøper hvert år studieplasser i odontologi forbeholdt nordmenn på universitetene i Aarhus og København. De burde derfor ha svært god kjennskap til innhold og varighet på utdanningen. Danmark har i mange tiår hatt en av de beste tannlegeutdanningene i Europa. Disse tannlegene har hatt rett til å jobbe i Norge i minst 40 år, basert på en nordisk overenskomst - inntil staten i 2016 plutselig endret praksis.

Det skjedde ingenting av betydning for denne saken i 2016. Både faktum og jus er uendret.

Norge kan ikke stille andre eller strengere krav til tannleger utdannet i EØS-området, enn de gjør til tannleger utdannet i Norge. Resultatet ville ha blitt det samme også helt uavhengig av yrkeskvalifikasjonsdirektivet og EØS-avtalen. Faglig jevngod utdanning fra utlandet har gitt rett til autorisasjon som tannlege i Norge lenge før EØS-avtalen trådte i kraft.

Bakgrunnen for saken er at staten har lagt til grunn feil faktum, uten å undersøke hva som er riktig faktum. Først en feil antakelse om at den 5-årige utdanningen i Danmark er teoretisk, som gjorde at de i 2007-2016 ble avspist med lisens som tannlege i Norge. Fra 2016 nok en feil antakelse om at utdanningen ikke er fullført. Dette avvises av lagmannsretten og EFTA-domstolen, som slår fast at: «søkeren [har] fullført en universitetsutdanning som er dokumentert ved et diplom. Det er derfor ikke snakk om å vurdere en ufullstendig utdanning, men utdanningen som dokumenteres ved det nevnte diplom».

Det har ingen betydning for rett til autorisasjon som tannlege i Norge, at Danmark har en postgraduat attest kalt «tilladelse til selvstændig virke». Attesten er ikke obligatorisk, og bare nødvendig for tannleger som vil drive selvstendig næringsvirksomhet (ha egen klinikk) i Danmark. Attesten gis etter minst 1 år ordinær yrkeserfaring som ansatt tannlege, med et visst antall timer pasientbehandling på henholdsvis barn og voksne, enten i Danmark eller utlandet. Norge har ikke en tilsvarende ordning.

Les mer:

Sist oppdatert: 19. oktober 2021