Mønsteravtalen - lønnsregulering for tannhelsesekretærer 2021

avtale

Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 6. september 2021.

Informasjon sendes også ut per epost til alle medlemmer registrert som privat i NTFs medlemsregister. Hvis du ikke har mottatt epost innen arbeidsdagens slutt 8. september, ber vi deg sjekke din kontaktinformasjon på "Min side".

Forhandlingsresultatet for 2021 ble som følger:

Generelle tillegg per 1. mai 2021

Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av Mønsteravtalen får et generelt kronetillegg på sin avtalte årslønn med virkning fra 1. mai 2021 etter følgende tabell:


Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

11 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

13 900

Tannhelsesekretær

12 500

13 600

13 600

13 600

13 600

13 700

15 600


Tilleggene gis forholdsmessig til deltidsansatte.

Minstelønnstabell per 1. mai 2021. Mønsteravtalen § 9 punkt 1.

Følgende nye minstelønnssatser gjelder med virkning fra 1. mai 2021:


Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

312 900

319 400

322 200

325 200

333 300

379 600

419 400

Tannhelsesekretær

363 700

371 200

374 700

378 900

390 300

434 100

446 000


Det generelle tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen. Tillegget skal legges til sekretærens faktiske årslønn per 30. april 2021. Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået når kronetillegget er lagt til, skal lønnen deretter økes til (minimum) minstelønn i henhold til tabell 2.

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdato med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

Den nye minstelønnstabellen tilsvarer resultatet for tannhelsesekretærer og assistenter i offentlig sektor (KS-området) i 2021. Kronetillegget i tabell 1 er kr 1000,- høyere for alle enn tilsvarende grupper i offentlig sektor.

Det organiseres ikke lokale lønnsforhandlinger i privat sektor på samme måte som i offentlig sektor. Det opplyses likevel at det i år er avsatt en pott på 1 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger i KS-området med virkning fra 1. oktober 2021.

Årlig lønnsvurdering. Mønsteravtalen 9 punkt 2.

Lønnsfastsettelse for arbeidstakere ligger under arbeidsgivers styringsrett. Mønsteravtalen er basert på et minstelønnssystem.

Det følger av Mønsteravtalen § 9 punkt 2 at arbeidsgiver skal gjøre en årlig vurdering av tannhelsesekretærenes / assistentenes lønnsinnplassering i den enkelte virksomhet, på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. I vurderingen av den enkelte ansatte skal det legges vekt på stillingens arbeids- og ansvarsområde, arbeidstakerens kompetanse, egnethet, resultatoppnåelse, utilsiktede skjevheter mellom ansatte mv.

Mønsteravtalen er NTFs bidrag til at privatpraktiserende tannleger kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer og assistenter. Dette anses viktig for å rekruttere dyktige sekretærer som kan bidra til å skape solide økonomiske forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling. Ordnede arbeidsforhold for hjelpepersonell i privat tannhelsesektor er av stor betydning for tannlegestandens omdømme.

Nærmere om beregningen av månedslønn og timelønn

Årslønn i full stilling er referanse for all avlønning.

Månedslønn = årslønn/12.

Månedslønn i mindre enn 100 % stilling = månedslønn/37, 5 x avtalt uketimetall

eller månedslønn x avtalt stillingsbrøk

Timelønn for hel- og deltidsansatte (inkl. kompensasjon for off. fridager) = månedslønn/157

Timelønn for ekstrahjelper (eks. kompensasjon for off. fridager) = månedslønn/162,5

Timelønn med 50 % overtidstillegg = månedslønn/162,5 x 1,5

Timelønn med 100 % overtidstillegg = månedslønn/162,5 x 2

***

Protokoll fra forhandlingene for 2021 (mellomoppgjør for 2. avtaleår) publiseres i sin helhet på www.tannlegeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/verktoykasse Lenke til et annet nettsted.

***

Partenes gjensidige svarfrist er satt til 13. september 2021.

Revidert mønsteravtale for 2020 – 2022 vil i sin helhet bli publisert samme sted så snart den er klar.

Sist oppdatert: 8. september 2021