Oppfølging av Blankholmutvalget; "Et lite, men viktig, skritt videre"

Bilde

Illustrasjon: Helse- og omsorgsdepartementet

18. juni kom regjeringen endelig med oppfølging av Blankholmutvalgets rapport "Det viktigste først". I den nye stortingsmeldingen "Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten, også kalt Prioriteringsmeldingen, fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som skal gjelde gjennomgående i hele helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen foreslår tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. Kriteriene er i hovedsak en videreutvikling av kriteriene som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten, og i tråd med Blankholmutvalgets forslag, tilføyes mestring for nytte- og alvorlighetskriteriene. I meldingen skisseres det hvordan forslag til prinsipper for prioritering bør følges opp gjennom ulike virkemidler.

Blankholmutvalget konkluderte med at den offent­lige tannhelsetjenesten er en del av den samlede offentlige helse- og omsorgstjenesten og derfor bør vurderes i sammen­heng med de øvrige helse- og omsorgstjenestene, og at kriteriene er egnet for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Videre foreslo Blankholmutvalget at man bør gjennomgå de gruppene som i dag har rettigheter etter tann­helsetjenesteloven, og de tilstander/tilfeller som i dag gir rett til stønad fra folketrygden, med utgangspunkt i prinsippene for prioritering.

Egen melding om tannhelsetjenesten?

- NTF er særlig glad for forslagene om en helhetlig gjennomgang av finansieringen og regelverk for stønadsordningen og en gjennomgang av gruppene som i dag har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, sier en fornøy Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforeningen.

I den nye prioriteringsmeldingen er tannhelsetjenesten er omtalt gjennomgående, og er også viet et eget 2-sider kapittel. Men dette brukes i all hovedsak for å oppsummere Blankholmutvalgets arbeid og sier noe om NTFs tidligere høringsuttalelser. Regjeringen varsler derfor i denne meldingen om at de vil komme tilbake med en egen melding om tannhelsetjenesten.

-Endelig har regjeringen også tatt inn over seg behovet. Det varsles nå en ny melding og dette er et lite, men viktig skritt videre, konkluderer president Steinum i NTF.

Les mer om Meld. St. 38 (2020–2021) "Nytte, ressurs og alvorlighet— Prioritering i helse- og omsorgstjenesten" på regjeringen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 5. juli 2021