Lovfestet helsesjekk av barn i barnevernet

Bilde

Fredag 18. juni fremmet regjeringen et lovforslag om at alle barn som barnevernet overtar ansvar for skal få en grundig kartlegging av den psykiske og fysiske helsen. Kartleggingen skal utføres av et team med spesialisert kompetanse innen både barnevern og helse, inkludert tannhelse.

Rundt to tusen barn flyttes hvert år på grunn av omsorgsovertakelser, atferds- og frivillige plasseringer. Disse barna kan ha opplevd overgrep og omsorgssvikt og har ofte store uavdekkede helsebehov. En forsøksordning i Agder, Vestfold, Telemark og tidligere Buskerud avdekket at opptil 60% barn i barnevernet hadde store, ukjente helsebehov. Dette medfører at barna ikke har fått god nok og tidlig nok hjelp, og at de dermed er blitt utsatt for en dobbelt omsorgssvikt – først i hjemmet, deretter fra det offentlige.

Lovforslaget (Prop. 222 L, Endringer i barnevernloven mv. - tverrfaglig helsekartlegging) har tidligere vært på høring, og NTF støttet forslaget i høringsinnspillet som ble levert i mars 2021. I innspillet påpeker NTF at dårlig oral helse kan være et tegn på mer generelle helseplager, og kan være en viktig indikator for videre utredning og tettere oppfølging av pasienten. Derfor er det helt nødvendig å inkludere oral helse når det skal gjøres en helhetlig helsekartlegging.

I lovforslaget som ble lagt frem for Stortinget står det også anbefalt at kompetanse på tannhelse bør inngå i kartleggingsteamene.

For 2021 har Stortinget godkjent 25 millioner kroner til tverrfaglige helsekartlegging av barn i barnevernet. Tilbudet er planlagt å starte opp i andre halvdel av 2021. Forsøket vil gi nyttig kunnskap i arbeidet med å videreutvikle tilbudet.

Les mer:

Sist oppdatert: 24. juni 2021