Revidert statsbudsjett, kompetanseløft og ny ernæringsstrategi

Bilde

Regjeringen fremmet nylig forslag om revidert statsbudsjett for 2021 hvor de prøver å korrigere kursen noe gjennom den pågående pandemien. Sjeldent vil et revidert budsjett ha mye å si for tannhelsetjenestene i Norge, men denne gang er det noen små ting som er verdt å merke seg; litt mer penger og litt mer kompetanse. I forbindelse med det reviderte budsjettet har regjeringen også lagt frem en plan for kompetanseløft og ny strategi for ernæring hos eldre. 

Som en følge av koronapandemien foreslår regjeringen nå å bøte på noen av de økonomiske konsekvensene i kommunesektoren, herunder fylkene. Det foreslås blant annet 150 mill. kroner knyttet til merutgifter i videregående opplæring og tapte brukerinntekter i tannhelsetjenesten. Hvordan fordelingen blir er enda usikkert, da denne tilleggsbevilgningen til fylkeskommunene i sin helhet blir gitt som skjønnsmidler.

- Dette gir for så vidt ikke tannhelsetjenesten ytterligere handlingsrom, men er en kompensasjon for tapte inntekter, sier Camilla Hansen Steinum, president i NTF.

- Det er greit nok at fylkeskommunene får kompensert noe av inntektstapet som de har hatt på grunn av lav aktivitet og mindre behandling av betalende pasienter. NTF er bekymret for det store etterslepet i behandlingen av de prioriterte gruppene. Vi hadde helst sett at den offentlige tannhelsetjenesten fikk midler for å hente inn etterslepet og sikre et nødvendig tilbud til de prioriterte gruppene, sier presidenten

- Vi er spesielt bekymret for de sårbare gruppene, legger hun til.

Kompetanseløft 2025 og ny ernæringsstrategi
Regjeringen ønsker en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste med dyktige ansatte som kan gi god helsehjelp og omsorg, og la høsten 2020 i forbindelse med statsbudsjett 2021 frem en ny plan for å sikre rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Dette kaller regjeringen Kompetanseløft 2025.

Denne planen ble på ny omtalt i revidert statsbudsjett, men kan nå ses i sammenheng med den nye strategien for godt kosthold og ernæring hos eldre. Formålet med Kompetanseløft 2025 er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og for å sikre at tjenestene har tilstrekkelig og kompetent bemanning. Dette inkluderer også kunnskap og kompetanse om mat og ernæring i helse- og omsorgstjenestene.

Det er verdt å merke seg at i denne nye ernæringsstrategien skrives det at både sykehjem og hjemmetjenester har lite samarbeid med allmennlegetjenesten og tannhelsetjenesten på ernæringsområdet.

- Det er viktig å opprettholde god oral helse for å opprettholde god ernæring, fastslår Camilla Hansen Steinum. - Det kan være en utfordring for en del eldre, og det er derfor viktig at de får tilsyn og oppfølging av tannlege.

Helsedirektoratet får nå i oppdrag å samle, videreutvikle og spre gode erfaringer fra kommuner som jobber systematisk med mat og ernæring, inkludert systematisk arbeid med munn- og tannhelse.

- Det er bra! God praksis må deles, og det er viktig at tannhelsetjenesten også inkluderes, sier en fornøyd president i NTF.

Les mer:

Sist oppdatert: 12. mai 2021