Fortsatt problemer med vaksinering av tannhelsepersonell i mange kommuner

Bilde

NTF er bekymret for at mye tannhelsepersonell enda ikke er vaksinert. Vi får fortsatt mange henvendelser om manglende vaksinering, og vi presser stadig på for å sikre alt tannhelsepersonell vaksine så raskt som mulig.

Helt siden vaksineringen startet har NTF vært i dialog med myndighetene. Vi sendte tidlig henvendelser til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Vi har også ukentlige møter med FHI og de andre organisasjonene i helsetjenesten.

Kommunenes ansvar

Det er kommunene som har fått ansvaret for vaksineringen i Norge. Utfordringen, slik vi opplever det, er at kommunene håndterer dette veldig ulikt. FHI har hele tiden vært svært tydelige på at tannhelsepersonell skal regnes med i gruppen av helsepersonell, og at det gjelder både i den offentlige tannhelsetjenesten og i privat sektor.

FHI har ved flere anledninger presisert at det ikke bør herske noen tvil om at tannhelsepersonell er helsepersonell. Hvem som er definert som helsepersonell, reguleres av helsepersonelloven.

Likevel ser vi at mange kommuner ikke prioriterer tannhelsepersonell på lik linje med annet helsepersonell. I mange tilfeller handler det om manglende kompetanse i kommunene. I vår jevnlige dialog med FHI, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har vi gjort det helt klart at dette systemet åpenbart ikke fungerer etter intensjonen.

Kriterier for vaksinering

FHI har gitt kommunene kriterier for vaksinering.

Kommunens ansvar for vaksinering av helsepersonell og andre ansatte i helsetjenesten med nær pasientkontakt:

  • Når helsepersonell er anbefalt vaksinasjon i kraft av sitt yrke og i henhold til et nasjonalt vaksinasjonsprogram, er det kommunen hvor helsepersonellet utfører sitt arbeid som skal tilby dette. Det er i kommunens interesse å sørge for at helsepersonell som yter helsetjenester til kommunens innbyggere tilbys vaksinasjon.
  • Dette ansvaret er uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret for helsepersonellet, om det er kommunen selv, om de er privat ansatte, med eller uten driftsavtale med kommunen, eller om de er fylkeskommunalt ansatte. Det vil være kommunen hvor også fylkeskommunalt ansatte helsepersonell utfører sitt virke som har ansvaret for å tilby vaksinasjon, selv om de fylkeskommunalt ansatte yter helsetjenester til andre enn kommunens innbyggere.
  • Unntaket er helsepersonell ansatt i et helseforetak, eller som har driftsavtale med et helseforetak. For disse er det helseforetaket som vil være ansvarlig for å gjennomføre vaksinasjon.

Kommunen har ansvar for å begrense vaksinering av helsepersonell til de som er prioritert, for å sikre vaksiner til innbyggere i risikogrupper.

I tillegg til å ha ansvaret for å tilby vaksinasjon til helsepersonellet vil det også påligge henholdsvis kommunen og helseforetaket å prioritere mellom helsepersonellet etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet så lenge det er mangel på vaksiner. Det er ingen endringer i hvilke føringer som gjelder for prioritering av helsepersonell.

Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse av helsepersonell som nå prioriteres tidlig for vaksinasjon og må anvendes av kommunene og helseforetakene i deres vurderinger:

  1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.
  2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Fortsatt utfordringer

Kommunene gjør svært ulike vurderinger, og selv om mye tannhelsepersonell nå er vaksinert, ser vi at mange kommuner ikke prioriterer tannhelsepersonell etter disse kriteriene. FHI har imidlertid ikke hjemmel til å overprøve kommunenes vurderinger. Både NTF sentralt og våre lokalforeningsledere har presset på for å få kommunene til å prioritere tannhelsepersonell. Mange steder har det dessverre vært svært vanskelig å få gehør.

FHI sier de vil være tydelige overfor kommunene om at helsepersonell fortsatt skal prioriteres når det nå kommer flere vaksiner, slik at det blir fortgang i vaksineringen – også av tannhelsepersonell.

I dialogen med myndighetene understreker NTF hele tiden at tannhelsetjenesten er en viktig del av helsetjenesten og en betydelig førstelinjetjeneste, og at tannhelsepersonell må prioriteres på lik linje med annet helsepersonell i vaksinasjonen. Vi arbeider pasientnært og med prosedyrer som gjør oss mer utsatt for smitte enn mange andre helsepersonellgrupper. Dette nå kommunene ta på alvor.

Vil du høre mer om arbeidet vårt? Hør på vår podcast-episode om vaksine. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les også:

Sist oppdatert: 7. mai 2021